Stop de winstmachine, red onze levens

Een sociaal, ecologisch en feministisch noodplan voor het coronavirus

Verklaring van de SAP – Antikapitalisten

De SAP roept op tot solidariteit van alle werkende mensen en het gewone volk tegen de epidemie van Covid-19. De SAP heeft kennis genomen van de maatregelen genomen door de regering in lopende zaken van Wilmès en is van oordeel dat deze maatregelen onvoldoende, onsamenhangend en sociaal onrechtvaardig zijn.

Ze zijn onvoldoende en onsamenhangend omdat de regering niet tegen de wil van het patronaat, van het VBO, wil handelen. De kapitalistische economische productie moet ongehinderd kunnen verder gaan. Dus blijven crèches open, worden scholen (onder meer onder druk van de NVA) omgevormd tot kinderopvang voor kinderen van mensen die werken in de gezondheidssector en de veiligheidsdiensten of voor ouders die geen andere oplossing vinden.

Ondanks de toename van thuiswerk en soepele werkuren, zal het openbaar vervoer tijdens de piekuren goed vol zitten. De hoofdbrok van de economische productie wordt behouden. Maar elke verloren dag kan belangrijke gevolgen hebben voor besmetting. Een ander belangrijk risico is het openhouden van non-food winkels op weekdagen.

De maatregelen zijn sociaal onrechtvaardig omdat in sectoren zoals cultuur en horeca die hun activiteit moeten opschorten, er geen oplossing wordt voorzien voor vaak precaire werknemers. Zoals het Collecti.e.f 8 maars terecht schrijft, zijn vrouwen opnieuw de eerste slachtoffers.(1)Zie: https://www.facebook.com/Collectief8maarsBruxelles/posts/141903507304289 Zij vormen de meerderheid in sectoren die nu van levensbelang zijn zoals de gezondheidszorg, de schoonmaak en ook in de handel en de cultuursector die als eersten getroffen zijn. De patriarchale overheersing maakt dat vrouwen thuis het grootste deel van het gratis werk doen, ook in de zorg voor familieleden ( kinderen, ouderen, zieken enz.). De beurscrash en de economische crisis zijn nog een bijkomend gevaar voor alle werknemers.

Om een passend antwoord te bieden op het gevaar van Covid-19 formuleren wij de volgende eisen en voorstellen gericht aan de werkende mensen en de bevolking, de sociale bewegingen en de vakbonden. We vertrekken hierbij van het basisprincipe dat onze gezondheid en onze levens belangrijker zijn dan hun winsten.

 1. Onmiddellijk stopzetten onder controle van de werknemers en hun organisaties, van de niet levensnoodzakelijke en niet dringend noodzakelijke economische sectoren, om te beginnen de reclamesector en de wapenproductie. Die maatregel kan een eerste stap zijn voor het definitief sluiten met collectieve reconversie van de werknemers naar sociaal en ecologisch nuttige activiteiten, en dit onder arbeiderscontrole.
 2. Het stopzetten tot nader order van niet levensnoodzakelijke en niet dringend noodzakelijke sectoren zoals de ontspanningsindustrie, de vliegtuigproductie, het toerisme, het niet urgent en niet noodzakelijk transport per vliegtuig. Sluiting van alle scholen.
 3. Behoud van loon voor alle werknemers. Verplicht thuiswerk overal waar dat mogelijk is.
 4. Honderd procent behoud van loon voor alle mensen in quarantaine en hun verzorgers en voor al wie zorgt voor kinderen. Recht op werkweigering zoals in Frankrijk bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid zodat de activiteit anders kan georganiseerd worden en er preventiemaatregelen komen. Organisatie door de syndicale afgevaardigden, de verkozenen in de comités veiligheid en gezondheid van beschermingsmaatregelen. Massale informatiecampagne gericht naar de wereld van de arbeid door vakbonden, verenigingen, feministen, ecologisten en dit zowel over de beschermingsmaatregelen als over de rechten van de werknemers met of zonder baan en onafhankelijke adviezen over de regeringspolitiek.
 5. Verbod op afdanking van besmette personen, 100 % behoud van loon in geval van tijdelijke economische werkloosheid. Stop de controle, “activering” en sancties voor al wie uitkeringsgerechtigd is.
 6. Onmiddellijke drastische herfinanciering en volledige overheidscontrole op de gezondheidssector en de farmaceutische nijverheid (controle op voorraden en productie), beheerd door de werknemers en alle betrokkenen, zoals patiëntenorganisaties. Gratis geneesmiddelen en noodzakelijke medische uitrusting. Opeising van bedrijven die nuttige sanitaire voorzieningen kunnen produceren onder controle van de werknemers en alle belanghebbenden. Stevige boetes voor wie speculeert op producten en materiaal voor bescherming tegen het virus.
 7. Zoveel mogelijk aanwervingen en voldoende medische uitrusting voor het verzorgend personeel en voor de thuiszorg. Openbare controle op de schoonmaakindustrie en de dienstenchequesectoren. Inventaris en plan voor het opeisen van kantoren, bedden (met name in de hotelsector) en lege gebouwen voor het geval ziekenhuizen overbelast worden, in alle gemeenten van het land en dit in coördinatie met de medische groepspraktijken en de vakbonden in de gezondheidssector. De halfjaarlijkse en jaarlijkse evaluatie van patiënten die gezond zijn moet drie maand uitgesteld worden, hetzelfde geldt voor niet dringende operaties.
 8. Beschermende kleding, chirurgische maskers, labojassen, brillen, handschoenen, quarantaine zones enz. moeten ter beschikking staan om het medisch en paramedisch personeel te beschermen. Er moeten voldoende diagnose-kits ter beschikking staan.
 9. Onmiddellijke steun aan de zwaksten: gratis verzorging voor daklozen en mensen zonder papieren, behoud en versterking van alle steunmaatregelen voor daklozen in opvangcentra waarbij strikte regels voor gezondheid en veiligheid gelden. De gesloten centra moeten omgevormd worden tot open onthaalcentra met de nodige medische uitrusting waarbij ook de regularisatie van alle mensen zonder papieren wordt georganiseerd. Amnestie voor alle gevangenen die geen misdaad tegen personen hebben begaan.
 10. We roepen alle sociale en politieke organisaties en de bevolking op tot solidariteit en onderlinge hulp met plaatselijke ondersteuningsgroepen en een maximaal gebruik van sociale netwerken: kinderopvang, op een veilige manier boodschappen doen voor buren enz. We roepen alle sociale bewegingen op tot verantwoordelijk gedrag om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We stellen voor hierbij de actiemethodes te gebruiken zoals lawaai op een bepaald uur met kookpannen of andere middelen, door posters uit te hangen en natuurlijk op de sociale media actief te zijn.
 11. Transparantie en toegang voor het publiek tot alle informatie over de medische situatie en steun in alle talen die nodig zijn bovenop de drie officiële landstalen onder meer in het Engels, Arabisch, Turks, Roemeens, Spaans en Italiaans.
 12. Internationale solidariteit: opheffing van brevetten in medisch onderzoek, gratis doorvoer en export van medisch en technologisch materiaal dat nodig is in de landen met hoog risico. Het onmiddellijk gratis toedienen van vaccins en virusremmers wanneer ze beschikbaar zullen zijn.
 13. Moratorium op de betaling van privé schulden voor noodzakelijke diensten (water, elektriciteit, verwarming, medische kosten …). Moratorium op uit huis zettingen wegens niet betaald huur. Opschorting van terugbetaling van hypothecaire leningen. Opschorting van de openbare schuld en burger audit met het oog op annuleren van schulden voor sociale en ecologische maatregelen.
 14. Crisisbelasting van 10 % op de grote fortuinen, blokkering van hun activa, controle op kapitaalsbewegingen met boetes bij pogingen de wet te omzeilen. Onmiddellijke afschaffing van de taks shift en de patronale kortingen in de sociale zekerheid om de sociale zekerheid massaal te herfinancieren.
 15. Laat ons naar aanleiding van de crisis onze eetgewoonten veranderen. Koop bij lokale biologische producenten en eis steun aan deze landbouw. Dat kan een eerste stap zijn voor het uitbouwen op internationaal vlak van een nieuwe landbouw gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht van de inheemse volkeren, van de boeren en op strategische plannen voor herstel en uitbouw van ecosystemen. De  ecologische landbouw kan een dam opwerpen tegen nieuwe ziekteverwekkers met een nieuwe biodiversiteit van lokale dierenrassen en plantenvariëteiten in ons voedselpakket.
 16. Landbouwproductie en -consumptie moet opnieuw lokaal worden uitgebouwd, industriële veeteelt en chemisch intensieve groenteteelt moeten afgeschaft worden. Alleen een systeem van lokale boslandbouw zal een oplossing bieden zowel voor veilig voedsel, tegen de gevaren van nieuwe virussen als voor de klimaatopwarming.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Covid-19 crisis en de klimaatcrisis. In beide is het kapitalisme niet in staat gebleken een gevaar waarvoor nochtans was gewaarschuwd, te vermijden. In beide gevallen aarzelen regeringen tussen ontkenning en inefficiënte politieke oplossingen. Zij willen in de eerste plaats een antwoord geven voor de noden van het kapitaal en niet voor die van de bevolking. Het gevaar van de klimaatcrisis is oneindig groter en globaal. De gevolgen ervan zullen gevoeld worden door al wie uitgebuit en onderdrukt wordt indien we ons niet verenigen om deze absurde en criminele productiewijze omver te werpen. Covid-9 is een waarschuwing: voor het overleven van de mensheid en van de planeet moet het kapitalisme gestopt worden.

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie: https://www.facebook.com/Collectief8maarsBruxelles/posts/141903507304289