Vandaag zit het kapitalisme meer dan ooit in een zeer diepe, dubbele crisis: een enorm diepe economische crisis en een wereldwijde ecologische crisis, die vooral tot uiting komt in de klimaatverandering.

Het enige alternatief voor beide crises, allebei op hun manier uiting van een heuse beschavingscrisis, in laatste instantie de crisis van het moderne industriële kapitalisme, is de strijd voor een collectieve toe-eigening van de rijkdommen, voor een democratische en ecologische planning van de economie, die de weg opent voor een overgang naar een andere maatschappij, een ecosocialistische samenleving.

Een samenleving waar de productie niet gericht is op de oneindige accumulatie van waren, maar op de productie van gebruikswaarden gericht op de voldoening van sociale noden, die democratisch worden vastgelegd door de bevolking zelf.

Een egalitaire en vrije samenleving, die fossiele brandstof, zo vernietigend voor de natuurlijke evenwichten, vervangt door hernieuwbare energiebronnen, die de agrobussiness vervangt door een ecologisch verantwoorde landbouw, een samenleving waar gratis openbaar vervoer gaandeweg de exorbitante plek die vandaag door de individuele auto wordt ingepakt, terugneemt.

Kortom, een nieuwe beschavingsvorm, waar het respect voor het leefmilieu en de uitbreiding van de vrije tijd toelaten dat de zelf-activiteit van het individu zich ten volle ontplooit, of het nu op het artistieke, ludieke, erotische of politieke terrein is, en zo de productivistische waanzin en de obsessie met consumeren van de kapitalistische levenswijze vervangen.

Zulke samenleving heeft niets te maken met de bureaucratische maatschappijen zoals ze vroeger in de USSR en Oost-Europa bestonden, noch met de bureaucratisch-neokapitalistische staten in China, Vietnam, enz. Ze heeft ook niks gemeen met de maatschappijvisie van de sociaaldemocratische partijen, wiens horizon al meer dan een eeuw beperkt is tot het meebesturen van de kapitalistische staat.

De leden van SAP – Antikapitalisten, gewone mensen zoals u en ik, willen zich naar beste kracht en vermogen inzetten om tot zulke fundamentele maatschappijverandering te komen.

Tegen elke vorm van onderdrukking

Geen socialisme zonder feminisme, geen feminisme zonder socialisme

Vrouwenonderdrukking is een van de oudste vormen van onderdrukking in de geschiedenis. Ze gaat terug tot voor de opsplitsing van de mensheid in uitbuitende en onderdrukte klassen, en is enorm diep geworteld en veelzijdig.

Van discriminatie op de arbeidsmarkt tot het nog steeds ontzeggen van het recht om vrij over hun eigen lichaam te beschikken voor massa’s vrouwen in de wereld, van dubbele arbeidsdruk (werken en de zorg voor het gezin en de kinderen) tot tot seksuele uitbuiting.

Vrouwenonderdrukking zal helaas ook met de omverwerping van de kapitalistische maatschappij niet onmiddellijk en automatisch verdwijnen. Een socialistische samenleving kan wel, voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis, de voorwaarden creëren om er komaf mee te maken.

Daartoe is een sterke en brede autonome vrouwenbeweging nodig die de strijd voor vrouwenbevrijding koppelt aan een socialistisch perspectief, een feministisch-socialistische beweging. SAP – Antikapitalisten ondersteunt de opbouw van zulke beweging, en werkt tegelijk mee binnen de bredere vrouwenbeweging voor gelijke rechten.

Geen roze zonder rood, geen rood zonder roze

Homo’s, lesbiennes, biseskuelen, transgenders en queer-mensen krijgen nog steeds te maken met heel wat vormen van al dan niet legale discriminatie en onderdrukking. In een reeks landen met sterke bewegingen werd al heel wat veroverd, maar in grote delen van de wereld kan de onderdrukking nog steeds heel zwaar wegen, zelfs dodelijk zijn.

SAP – Antikapitalisten komt op voor een wereld waarin iedereen vrij zijn seksualiteit kan beleven, met volle respect voor autonomie van andere mensen, zonder met discriminatie geconfronteerd te worden. Ook dit zal niet automatisch ontstaan in een post-kapitalistische samenleving.

SAP – Antikapitalisten steunt de opbouw van een brede LGTBQ-beweging, die de strijd voor seksuele bevrijding verbindt met de strijd tegen het kapitalisme.

Jongeren in verzet

Ook jongeren worden in onze maatschappij nog steeds op allerlei manieren onderdrukt en gediscrimineerd: binnen het gezin, op school, op de arbeidsmarkt, zelfs binnen linkse organisaties… Wij zijn dan ook voorstander van het recht van jonge revolutionairen en antikapitalisten om zich autonoom te organiseren.

Tegen racistische onderdrukking, tegen het fascisme

Migranten en asielzoekers worden massaal gediscrimineerd en extra uitgebuit. Zeker in crisistijd zijn ze nog steeds de ideale zondebok. Racisme tiert al te welig, ook binnen de werkende klasse en de arbeidersbeweging. Vandaag is, zeker in Europa, islamofobie een wijdverspreide specifieke uiting van racisme.

Ook asielzoekers krijgen het al jaren veel moeilijker. Er wordt een heus Fort Europa uitgebouwd. In heel wat landen krijgen racistische en extreemrechtse partijen van allerlei slag steeds meer voet aan grond. De crisis vormt een ideale voedingsbodem voor het versterken van zulke verschijnsels.

SAP – Antikapitalisten steunt de opbouw van een brede antiracistische en antifascistische beweging. Binnen die beweging moet de zelforganisatie van de direct getroffen groepen, de migranten en asielzoekers, een centrale rol spelen. Wij pleiten ervoor dat de antiracistische en antifascistische bewegingen ook de wortels van het probleem aanpakken, het kapitalisme in crisis.

Zelf ons lot in handen nemen

Voor democratische en strijdbare vakbonden

Onze vakbonden, ACV en ABVV, zijn bij de belangrijkste instrumenten waarover de werkende bevolking, met of zonder job, beschikt om haar onmiddellijke, dagdagelijkse belangen, te verdedigen, op allerlei terreinen (niet enkel de strijd voor een loonopslag of betere werkomstandigheden, maar ook om bv. internationale solidariteit te organiseren).

Vandaag nemen de vakbonden hun taak echter allesbehalve op zoals het zou kunnen. Het logge gewicht van een totaal uit de voegen gebarsten bureaucratisch apparaat, de band van heel wat vakbondsleiders met partijen (sp.a en PS, CD&V en cdh) die mee het kapitalisme beheren, de gebrekkige zelf-activiteit aan de basis, ze spelen ons serieus parten.

SAP – Antikapitalisten komt dan ook binnen de vakbonden op voor een nieuwe koers: Een breuk met de “politieke vrienden van vroeger, die vandaag de werkende klasse enkel het mes in de rug steken. Een verregaande democratisering van de vakbondswerking, waarbij de leden en militanten zelf mee beslissen over de te volgen koers. Een keuze voor een antikapitalistisch eisenplatform en een strijdbaar actieplan tegen de crisis.

Voor een nieuwe partij van de werkende bevolking

De vroegere “politieke vrienden” van de arbeidersbeweging, de sociaal- en christendemocraten, verdedigen al lang zelfs de meest directe, materiële belangen van de werkende klasse niet meer. Integendeel, sinds heel wat jaren nemen deze partijen als ze in de regering zitten, zowel in België als de rest van Europa, actief deel aan de afbraak van wat rest van de “verzorgingsstaat” en onze sociale verworvenheden. Ook de groene partijen nemen als ze kunnen maar al te graag deel aan de regeringen en besturen, en bieden helemaal geen democratisch en sociaal alternatief voor de arbeidersklasse.

De werkende bevolking heeft dan ook dringend nood aan een nieuw politiek instrument, een massale partij van de werkende klasse, die even consequent haar belangen verdedigt als de andere partijen die van het kapitaal verdedigen. Een democratische partij waar de werkende bevolking zelf de lijnen uitzet en de strijd in handen neemt.

SAP – Antikapitalisten steunt dan ook loyaal alle initiatieven om tot zulke nieuwe partij van de werkende klasse te komen. Binnen zulke partij zullen wij in alle openheid en met alle respect voor de interne democratie onze eigen revolutionaire ideeën verdedigen.

Revolutionaire massapartij

Louter hervormingen volstaan niet om komaf te maken met het kapitalistische systeem. Enkel massale revolutionaire strijd, die vroeg of laat duidelijk de kwestie van de staatsmacht stelt, kan het systeem finaal de wereld uit helpen. Hiertoe heeft de arbeidersklasse nood aan een revolutionaire massapartij (of front van revolutionaire partijen).

Zulke partij zal niet uit de lucht komen vallen. Wij beschouwen ons vandaag niet als het embryo van zulke revolutionaire massapartij in het zeer klein, maar willen mee helpen aan de opbouw van zulke partij, doorheen onze eigen opbouw en versterking, maar vooral doorheen een proces van fusie van revolutionaire krachten, het verdedigen van zulk programmatorisch perspectief binnen een bredere partij van de werkende klasse, enz.

Een internationale tegenstander, een internationale strijd

Het kapitalisme is een globaal systeem, het kapitaal is internationaal. Bovendien beschikt de burgerij over heel wat internationale instellingen en organisaties om haar belangen te verdedigen, van EU tot G8, van VN tot NATO. De strijd ertegen kan dan ook enkel internationaal zijn. Socialisme in één land, of zelfs één continent, is een onmogelijkheid.

Daarom is SAP – Antikapitalisten lid van de 4e Internationale, een internationale samenwerking van revolutionaire partijen. Ook de 4e Internationale beschouwt zich vandaag niet als de internationale revolutionaire massabeweging die nodig is, maar als een instrument om hiertoe te helpen komen. We werken dan ook samen met heel wat revolutionaire en antikapitalistische organisaties die (nog) niet tot de 4e Internationale behoren, maar waarmee we solidaire banden hebben.

Doe mee!

Zin om mee te werken? Wil je onze werking ondersteunen? Er zijn heel wat manieren om onze activiteiten te steunen:

Werk mee aan onze website

SAP – Antikapitalisten heeft een levendige website, die kort op de bal wil spelen van de nationale en internationale klassenstrijd. Hulp is steeds welkom: wil je schrijven over een actie? Nieuws uit je bedrijf? Actief in een of andere beweging? Volg je de internationale actualiteit op de voet? Kan je helpen vertalen? Ben je een enthousiaste fotografe of een gedreven video-reporter? Neem gerust contact op met de redactie.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte van onze artikels en activiteiten via onze facebookpagina. Maak de pagina mee bekend bij je vrienden en kennissen.

Help onze publicaties verspreiden

In Vlaanderen geeft SAP – Antikapitalisten i.s.m. het Uitgavenfonds Ernest Mandel regelmatig boeken en brochures uit. Steun aan de verspreiding ervan is steeds welkom.

Word steunend lid van SAP – Antikapitalisten

Steunende leden betalen een minimumbijdrage van 5€ per maand (maar meer mag ook!). Je wordt op de hoogte gehouden van al onze activiteiten en uitgaven.Wil je lid worden? Meer informatie of een gesprek met een van onze leden? Neem dan best contact op met ons nationaal secretariaat. Dit kan ook telefonisch: 0496 20 76 37.

Word actief lid van SAP – Antikapitalisten

Wil je actiever mee werken en beslissen? Actieve leden nemen in de mate van hun persoonlijke mogelijkheden deel aan de vergaderingen en initiatieven van SAP – Antikapitalisten. Ze betalen een bijdrage in functie van hun inkomen en gezinssituatie, in onderling overleg bepaald. Actieve leden nemen deel aan de interne besluitvorming en nationale congressen van SAP – Antikapitalisten.

Wil je actief lid worden? Meer info of een gesprek met een van onze leden? Neem dan best contact op met ons nationaal secretariaat. Dit kan per mail: info@sap-rood.org of telefonisch: 0496 20 76 37.

SAP Antikapitalisten