Reeds twee jaar wordt er in Mechelen actie gevoerd tegen de mogelijke aanleg van een brede toegangsweg doorheen het waardevolle bos van Loos. De Raad van State deed onlangs een belangrijke uitspraak i.v.m. het recht op openbaarheid van onderzoek in deze zaak en vernietigde een vroegere beslissing die het Mechelse stadsbestuur goed uitkwam om haar gesjoemel in deze zaak toe te dekken. Voor de actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ is het meer en meer zeker dat er geen toegangsweg doorheen het bos zal komen. Actie loont!

Recente ontwikkelingen

Op de gemeenteraad van 24/10/2017 wenst het stadsbestuur het forensisch auditrapport over RUP Spreeuwenhoek in het kader van transparant bestuur af te ronden door een simpele aktename in deze gemeenteraad. Het rapport werd opgesteld door de fraudecel, een afdeling van AUDIT Vlaanderen. Deze hogere instantie heeft hiervoor 6 maanden lang onderzoek verricht.

Een groep bewoners van deze wijk hebben zich sinds 2001 ingespannen voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling voor de het gebied Spreeuwenhoek-Venne. De fraudecel (afdeling van AUDIT Vlaanderen) heeft gedurende een half jaar dit dossier intens bestudeerd in het kader van transparantie van bestuur. En toch waagt het stadsbestuur om dit “lastige” dossier snel af te schermen voor de betrokken bewoners. In het ontwerpbesluit voor deze gemeenteraadszitting 24/10 heeft het stadsbestuur zelf enkele conclusies geformuleerd, maar ze weigeren bewoners en de pers inzage in het originele rapport dat de fraudecel in het kader van zijn onderzoek over transparantie van bestuur aan de stad Mechelen heeft toegezonden. Dat klinkt paradoxaal !

Fout plan

In de beperkte communicatie van het stadsbestuur wordt toegegeven dat de 16 adviesinstanties die in 2010 hebben geoordeeld over eventuele ontheffing voor een planMER van dit gebied een fout plan hebben ontvangen. De 10 ha biologisch zeer waardevolle valleistrook van de Hanswijkbeek werden niet op het plan aangeduid. En bij de bijhorende tekstbundel werden ze wél bijgekleurd in de plannetjes, maar níet besproken. Het stadsbestuur legt de schuld bij hét studiebureau. Welk van de 3 grote studiebureaus die aan het RUP hebben gewerkt? Want ze hebben alle om ter meeste “fouten en manipulaties” geschreven. En dat allemaal zonder dat de stad hiervan “op de hoogte was?”

Het gaat bovendien om een ontwikkeling van vooral vrijstaande woningen nabij het station, op relatief grote kavels. Deze ontwikkeling was erg gecontesteerd door de Vlaamse en provinciale overheid. De geplande parkachtige ontsluitingsweg door het oudste bos van Mechelen, een van de waardevolste valleistroken in de regio, zal 2 meter boven het maaiveld uitsteken, en als een dam van 15 meter breed de waterhuishouding in de vallei ontregelen. Een verplichte watertoets voor dit plan werd evenmin gemaakt, maar toch passeerde het vlot alle procedures. Het stadsbestuur kreeg dus blijkbaar wat hulp en heeft dus niet alleen gehandeld !

Enkele jaren na de goedkeuring van het RUP blijkt de waterhuishouding al flink hertekend. Voor 20 ha van het gebied wil men het hemelwater laten afvloeien in de richting van het effectief overstromingsgebied langs de Barebeek ; daar liepen de tuinen al meermaals onder water. Een grote projectontwikkelaar heeft reeds alle voorziening voor afvloei in de grond maar niemand weet (ook niet het studiebureau) waar de buis van enkele honderden meter voor de afvloei zal worden gelegd richting Barebeek ! Door privé-tuinen, zal men wegen opbreken, hoopt de stad op nog niet ontdekte bufferkavels? Ook aan de zijde van de Hanswijkbeek wordt getoverd met diepsonderingen in een leembodem om de bewoners toch maar de indruk te geven dat het water ook nà de verkiezingen geen overlast zal teweegbrengen.

Nochtans werd tijdens de gemeenteraad van 17-10-2005, ruim 12 jaar geleden, door de gemeenteraad beslist dat RUP Spreeuwenhoek zal ontwikkeld worden als een duurzame wijk, een voorbeeld voor Vlaanderen, met specifieke aandacht voor de waterhuishouding. Ja, een voorbeeld blijkt het alvast, om te tonen wat je beter niet doet als je als Vlaamse stad nog respect wil genieten van je collega-burgemeesters.

Slordige omgang met aanbestedingen

Deze vervalsing van de procedure is niet het enige kwaad. Er wordt ook “slordig” omgegaan met aanbestedingen. Het is opvallend dat het studiebureau dat in zijn foute berekeningen water kan wegslikken ook extra betalingen op zijn rekenen kan tevoorschijn toveren : voor één studie voor de inrichting van het gebied werd 459.000 Euro meer betaald dan het voorziene budget dat werd vastgelegd in een besluit van het stadsbestuur.

De inbreuken voor water, bos, mobiliteit en luchtkwaliteit worden niet beschreven door kleine studiebureaus. Neen, het zijn ‘gereputeerde’ internationaal opererende bureaus met meerdere grote vestigingsplaatsen in België. Inzage in documenten wordt in de meeste gevallen afgeketst als ‘auteursrechtelijke bescherming’ of ‘commercieel gevoelige informatie’.

Voor de actieve landbouwer in het gebied heeft het ministerie van landbouw geëist dat er een sluitende overeenkomst voor herlocatie naar de aanpalende gemeente Boortmeerbeek zou komen. Maar pas 4 jaar na de verplichte datum tekenen de burgemeester en de grootste projectontwikkelaar een contract met het landbouwersgezin : als iemand bezwaar indient tegen de bouwaanvraag van de ontwikkelaar, vervalt de overeenkomst. Wie loopt dan het risico? Het lijkt wel op de trucs van de Casino (voor de kenners) van Middelkerke. Daar bestuurt (tijdelijk nog) eenzelfde partij als in Mechelen.

Luchtkwaliteit

Een aanpalende ontwikkeling RATO, bijna volledig ingesloten in het RUP, ligt volgens een vierde (kleiner) studiebureau op de gezondste plek van België. Enkel een paar kustplaatsen en Ardennen-dorpjes presteren beter qua luchtkwaliteit. Het rapport van het studiebureau beweert dat op de Leuvensesteenweg slechts 3 dagen overschrijding van de fijnstofnorm PM10 wordt gemeten (aantal dagen in het jaar met daggemiddelde van meer dan 50 microgram/m³).

Enkele jaren eerder heeft de expert van de overheid (VMM afdeling luchtmodellering) nog een overschrijding vastgesteld van 71 dagen per jaar op deze Leuvensesteenweg die als ‘een street canyon’ de vervuilde lucht lang blokkeert (35 dagen per jaar is maximaal toelaatbaar volgens de Vlaamse reglementering). En dan werd nog geen rekening gehouden met geplande bebouwing van Arsenaal, noch met 2000 parkeerplaatsen onder het nieuwe station, noch met afvalwagens en overslagvrachten van IVAREM die recent deze steenweg frequenteren.

Recent onderzoek van UHasselt en andere gespecialiseerde instellingen in de wereld rapporteren dat fijnstof een stille doder is. De levensverwachting van de Vlaming wordt gemiddeld verkort met 1 jaar. Maar wie nabij een punt van vervuiling woont, is kwetsbaarder. Wie school loopt langs een drukke weg haalt slechtere resultaten. Het sterkst getroffen zijn ongeboren kinderen en de pas geborenen. Wordt schriftvervalsing dan een misdaad? Zullen we de rekening voor de eerste kuch mogen binnenbrengen bij de slinkse projectontwikkelaar en zijn protégé (of is het net andersom?)

Het is alvast duidelijk dat voor het stadsbestuur van Mechelen alles “vast-goed” zit. Of toch nog eventjes?

Raad aan de gemeenteraad

Alvast een raad aan de verkozenen bij het binnenstappen van het stadhuis voor de zitting op 24/10 : wie liever niet wenst dat alle bestuursinformatie transparant en volledig aan de burger beschikbaar wordt gesteld, kan zichzelf beter schrappen uit de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen van 14-10-2018.

Er is nood aan een nieuwe wind, of zoals de burgemeester van de stad Mechelen het in zijn begrotingssermoen op 15-12-2015 gepast formuleerde: “Wij hebben nood aan een oppositie die met een alternatief komt. Wij vragen dat omdat we anders zelfgenoegzaam worden, ons in slaap laten wiegen.” Vrij voor interpretatie.