In juli van dit jaar hebben alle partijen van de Vivaldi-regering, socialisten en groenen inbegrepen, in de commissie Justitie van de Kamer het wetsvoorstel Van Quickenborne (Open VLD) goedgekeurd waarin sprake is van een gerechtelijk demonstratieverbod. Dit is een echte dolksteek in de rug van de vakbonden en van alle sociale bewegingen, toegebracht met akkoord en in volle medeweten van de zogenaamde « progressieven » van Vivaldi.

Na het uitblijven van (re)actie met betrekking tot de patronale en gerechtelijke agressie tijdens de stakingsacties bij Delhaize en elders; na de (onwettige) weigering om alleenstaande mannelijke asielaanvragers opvang te bieden en het mensonterend verzuim tot bijstand wat duizenden migranten tot daklozen maakt ; na het niet toepassen van de wet van 2003 om alle 7 verouderde nucleaire energiecentrales te sluiten en om bovendien de bouw van nieuwe gascentrales te subsidiëren; na het opgelegde bevriezen van de lonen en de aanvallen tegen de mogelijkheden van tijdskrediet, wat vooral ten nadele is van vrouwen; is dit slechts een bijkomend geval in een reeks van compromissen die de zogenaamde « politieke vrienden » afsluiten op de kap van de sociale bewegingen.

In plaats van zich te bekommeren om het toenemend politiegeweld (vergeten we niet dat in België sinds 2018 tussen de 65 en 94 personen met of zonder papieren in de handen van de politie het leven verloren), verkiest Vivaldi, daarbij zelfs aangemoedigd door PS-figuren zoals Philippe Close, om het betogingsrecht te beknotten en juist manifestanten, syndicalisten en activisten aan te pakken. Terwijl ze zelfs niet in staat zijn om de meest elementaire mensenrechten te respecteren bij de opvang van migranten, slaagt de federale regeringsmeerderheid er wel in om een akkoord te vinden om een nieuw gerechtelijk repressie-instrument in het leven te roepen. Op die manier plaveit Vivaldi zelf de weg voor extreemrechts die al jaren met dergelijk discours zijn garen spint. Vlaams Belang en N-VA kunnen zich niets beters wensen met het oog op de verkiezingen van 2024: Vivaldi maakt voor hen het terrein klaar met vrijheidsbeperkende maatregelen om het strijd- en verzetsbewegingen te moeilijker te maken.

Een stap vooruit naar een eensgezinde reactie

Zowat overal in Europe kunnen we de opkomst vaststellen van een autoritair liberalisme. Het is noodzakelijk dat de reactie van de werkende klassen daartegen zo breed en unitair mogelijk is. We verheugen ons dan ook in het feit dat de arbeidersbeweging en het verenigingsleven mekaar gevonden hebben in een gezamenlijke actie tegen het wetsvoorstel Van Quickenborne. Dit verdient navolging! Wanneer middelen voor brede sensibilisering, bewustmaking van de bevolking en activisme zich combineren met stakingsacties, blokkades en bezettingen, dan worden machtige wapens gesmeed die sociale bewegingen in staat stellen om het hoofd te bieden zowel aan mogelijke repressie als aan de actuele uitdagingen van sociale afbraak en ecologische urgentie. Een eenmalige betoging is niet voldoende. Om de antisociale en antidemocratische aanvallen van regering en patronaat een halt toe te roepen is een echt lange-termijnplan van actie en mobilisatie vereist dat, van onder tot boven, gezamenlijk uitgewerkt wordt.

De partijen die in het Parlement vertegenwoordigd zijn, verkeren allemaal al in (pre)campagnemodus voor de verkiezingen. Het zou echter nefast zijn om het politiek debat te laten domineren door de voorkeursthema’s van rechts en uiterst-rechts (racistische polemiek, manipuleren van het gevoel van onveiligheid, stigmatiseren van gender-minderheden, …) en zo de komende maanden een vrijbrief te geven aan de min of meer gedecomplexeerde neoliberalen. Het is geenszins het moment om een sociaal ‘staakt-het-vuren’ af te kondigen, maar integendeel om de druk van de sociale strijd op te voeren! Het centrum van de aandacht dient (terug) te worden gelegd bij de behoeften van de werkende bevolking en bij de ecologische noodwendigheden, zowel in het publieke debat, in onze woonwijken, scholen, en bedrijven ! Dit kunnen we enkel door collectieve actie bereiken.

Nood aan een antikapitalistisch politiek alternatief

Dit zoveelste verraad en de zoveelste verbroken beloftes van de sociaaldemocratie en van de groenen tonen nogmaals aan dat we een echt alternatief nodig hebben Dit wil zeggen een breed, antikapitalistisch politiek alternatief dat een uitdrukking vormt van de verscheidenheid van sociale bewegingen. Het heeft geen zin om socialisten en groenen gewoon te willen vervangen door andere ‘politieke tussenschakels’ voor de vakbonden en sociale organisaties. Wat we echt nodig hebben, is een politieke organisatie die de zelforganisatie van werkende mensen aan de basis ondersteunt en stimuleert, en die een politiek project verdedigt dat de verschillende strijd- en emancipatiebewegingen onderling verbindt, en iedereen verenigt die zich verzet tegen uitbuiting, onderdrukking en onrecht: strijdbare werkende mensen, antikapitalisten, feministen, antiracisten, milieu- en klimaatactivisten, enz.

Waar we echt nood aan hebben is een radicaaldemocratisch project voor een compleet andere samenleving voor de mens en voor onze planeet. SAP-Antikapitalisten beweert niet de enige ware organisatie te zijn die dergelijk project kan waarmaken, maar we hebben wel de ambitie om hieraan bij te dragen. Als jij ook mee daaraan wil werken, aarzel dan niet om ons te vervoegen!

Wij eisen:

  • Intrekking zondermeer van het wetsvoorstel Van Quickenborne;
  • Onmiddellijke stopzetting van de gerechtelijke repressie tegen stakingspiketten en activisten;
  • Halt aan het politiegeweld; ontwapening en effectieve democratische controle van de politie;
  • Hervorming en herfinanciering van het gerecht om een einde te maken aan de klassenjustitie en rechtstoegang voor iedereen te garanderen;
  • Voor een plan op korte termijn tot actie, mobilisatie en interprofessionele staking in breed gemeenschappelijk front, ter verdediging van de momenteel bedreigde sociale en democratische rechten, zonder de verkiezingen van 2024 af te wachten.

Doe mee!

SAP-Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch, internationalistisch et radicaaldemocratisch alternatief.  Zin om mee te doen? Neem contact met ons op: mail naar info@sap-rood.org.