Dit is het tweede deel van een driedelige serie over globalisering en de gevolgen daarvan van de 15e tot en met de 21e eeuw. Het eerste deel vind je hier.

Overheersing door buitenlandse schuld was in de 19e eeuw een belangrijk onderdeel van het imperialistische beleid van de grote kapitalistische mogendheden en het blijft de 21e eeuw in nieuwe vormen teisteren. Als jonge natie capituleerde Griekenland in 1820-1830 voor de dictaten van de crediteur-mogendheden (vooral Groot-Brittannië en Frankrijk).(1)Zie dit en dit.

Hoewel Haïti tijdens de Franse Revolutie van Frankrijk werd bevrijd en in 1804 zijn onafhankelijkheid uitriep, werd het in 1825 door schulden weer tot slaaf van Frankrijk gemaakt.(2)Zie: Sophie Perchellet, Haïti. Entre colonisation, dette et domination, CADTM-PAPDA, 2010. Ordonnantie van de Franse keizer, 1825, artikel 2. ‘De huidige bewoners van het Franse deel van Saint Domingue zullen een bedrag van 150 miljoen frank betalen aan de Caisse des Dépôts et Consignations (Deposito’s en Consignaties) van Frankrijk in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschuldigd zal zijn op 1 december 1825. Dit is bestemd om de vroegere koloniale heersers die schadeloosstelling eisen, schadeloos te stellen.’ Dit bedrag werd enkele jaren later teruggebracht tot 90 miljoen francs’. Frankrijk viel in 1881 het met schulden beladen Tunesië binnen en veranderde het in een protectoraat.(3)Zie dit. Groot-Brittannië leidde Egypte in 1882 tot hetzelfde lot.(4)Zie dit. Vanaf 1881 heeft de rechtstreekse onderwerping van het Ottomaanse Rijk aan zijn schuldeisers (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en anderen),(5)Zie dit (in het Frans). de desintegratie ervan versneld. In de 19e eeuw dwongen de schuldeisers China om territoriale concessies te doen en zijn markt volledig open te stellen. Ook het tsaristische Rusland met zijn zware schuldenlast zou een prooi van de schuldeisende mogendheden kunnen zijn geworden, als de bolsjewistische revolutie (1917-18) er niet in was geslaagd de schuld eenzijdig af te lossen.

In de tweede helft van de 19e eeuw hadden verschillende perifere mogendheden (6)Perifere landen, in vergelijking met de grote Europese kapitalistische mogendheden (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, België) en de VS. – het Ottomaanse Rijk, Egypte, het Russische Rijk, China en Japan – het potentieel om imperialistische kapitalistische mogendheden te worden.

Alleen de laatste slaagde daarin.(7)Jacques Adda is een van de auteurs die de aandacht op deze kwestie hebben gevestigd. Zie: Jacques Adda. 1996. La Mondialisation de l’économie, deel 1, p.57-58 (in het Frans). In feite had Japan bijna geen beroep gedaan op buitenlandse leningen voor zijn opmerkelijke economische ontwikkeling op zijn weg om een internationale macht te worden in de tweede helft van de 19e eeuw. Japan maakte een belangrijke autonome kapitalistische ontwikkeling door na de hervormingen van de Meiji periode (ingevoerd in 1868). Het voerde de meest geavanceerde westerse productietechnieken in die op dat moment gangbaar waren, verhinderde dat buitenlandse belangen een financiële inval deden op zijn grondgebied, wees leningen van buitenaf af en schafte binnenlandse belemmeringen voor het verkeer van inheems kapitaal af. Aan het einde van de 19e eeuw veranderde Japan van een seculiere autocratie in een robuuste imperialistische macht.

De afwezigheid van buitenlandse schuld was niet de enige reden waarom Japan door een krachtige kapitalistische ontwikkeling en een agressieve buitenlandse politiek een belangrijke imperialistische macht werd. Ook andere factoren speelden een rol, maar dat zijn er te veel om hier op te sommen. De afwezigheid van buitenlandse schuld speelde echter duidelijk een fundamentele rol.(8)Om meer te weten te komen over de factoren naast de afwijzing van buitenlandse schuld, lees Perry Anderson Lineages of the Absolutist State (voor het eerst uitgegeven door NLB, 1974. Verso Edition 1979), over de overgang van Japan van feodalisme naar kapitalisme.

Daartegenover staat dat, terwijl China tot in de jaren 1830 een indrukwekkende ontwikkeling doormaakte en een leidende economische macht werd (9)Kenneth Pomeranz, die de nadruk heeft gelegd op de factoren die de wedloop van China om een van de grote kapitalistische mogendheden te worden dwarsbomen, hecht geen belang aan de buitenlandse schuld. In feite concentreert zijn studie zich op het tijdperk van vóór 1830 tot 1840. Zijn analyse is echter zeer rijk en inspirerend. Zie: Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, Princeton University Press, 2000, 382 pagina’s., zijn toevlucht tot buitenlandse leningen de Europese mogendheden en de VS in staat stelde het land geleidelijk te marginaliseren en te controleren. Ook hier speelden andere factoren een rol, zoals de oorlogen die Groot-Brittannië en Frankrijk begonnen om de vrije handel in China op te leggen en het land te dwingen opium in te voeren. De buitenlandse schuld en de schadelijke gevolgen daarvan speelden echter nog steeds een cruciale rol. China moest buitenlandse mogendheden land- en havenconcessies verlenen om aan zijn externe verplichtingen te kunnen voldoen.

Rosa Luxemburg schreef dat een van de methoden die de westerse kapitalistische mogendheden gebruikten om China te domineren ‘zware oorlogsbijdragen’ waren, ‘die een staatsschuld noodzakelijk maakten en China Europese leningen liet aangaan, wat resulteerde in Europese controle over haar financiën en bezetting van haar vestingwerken; de opening van vrije havens werd afgedwongen en spoorwegconcessies aan Europese kapitalisten werden afgedwongen.'(10)Rosa Luxemburg. 1969. L’accumulation du capital, Maspero, Paris, Vol. II, p. 60 (in het Frans) (In het Engels: The Accumulation of Capital, Section 3, Chapter 28). Bijna een eeuw na Rosa Luxemburg, nam Joseph Stiglitz de kwestie op in zijn boek Globalization and Its Discontents.

Buitenlandse schuld en vrijhandel

In de eerste helft van de 19e eeuw voerden alle Latijns-Amerikaanse regeringen, behalve Paraguay, onder druk van Groot-Brittannië een vrijhandelsbeleid.

Aangezien de plaatselijke heersende klassen niet investeerden in verwerkings- of productieactiviteiten voor de binnenlandse markt, vormde de invoering van vrijhandel geen bedreiging voor hun belangen. Bijgevolg belemmerde de vrije invoer van hoofdzakelijk Britse industrieproducten de ontwikkeling van het industriële weefsel van deze landen. Het opgeven van het protectionisme vernietigde een groot deel van de plaatselijke fabrieken en werkplaatsen, vooral in de textielsector.

In zekere zin kunnen we zeggen dat het gecombineerde gebruik van buitenlandse schuld en vrijhandel de drijvende kracht was achter de ontwikkeling van de onderontwikkeling in Latijns-Amerika. Dit houdt natuurlijk verband met de sociale structuur van de Latijns-Amerikaanse landen. De plaatselijke heersende klassen die een bondgenootschap sloten met buitenlandse investeerders, multinationale ondernemingen, bankiers en militaire belangen, maakten deze keuzes in hun eigen belang.

Aan het einde van de 18e eeuw maakten verschillende Latijns-Amerikaanse regio’s, hoewel nog steeds onder koloniaal bewind, een echte ambachtelijke en industriële ontwikkeling door, waarbij vooral de lokale markten werden bevoorraad. De steun van Groot-Brittannië aan het verlangen van de Latijns-Amerikaanse bevolking naar onafhankelijkheid kwam voort uit een verlangen naar economische overheersing van de regio. Vanaf het begin was de voorwaarde van Groot-Brittannië voor de erkenning van onafhankelijke staten duidelijk: ze moesten de vrije toegang van Engelse goederen tot hun grondgebied toestaan (het doel was de invoerrechten te beperken tot ongeveer 5%). De meeste nieuwe staten stemden toe en de plaatselijke producenten, vooral ambachtslieden en kleine ondernemers, werden in grote moeilijkheden gebracht.(11)In zijn onschatbare boek De aderlating van een continent: vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika, heeft Eduardo Galeano deze vernietiging met realisme en meeslepende verhalen in beeld gebracht. Tot op heden blijft dit boek de beste en meest toegankelijke presentatie van de verschillende vormen van overheersing en onteigening waaronder de Latijns-Amerikaanse volkeren hebben geleden. Het werk is goed gedocumenteerd en wijst op de verantwoordelijkheid van de dominante klassen, zowel op het Oude Continent als in de Nieuwe Wereld. Britse goederen drongen de plaatselijke markten binnen.

De Britse autoriteiten voerden tot 1846 een sterk protectionistisch beleid.(12)Zie Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Dit bevorderde de opkomst van Groot-Brittannië als de belangrijkste industriële, financiële, commerciële en militaire macht in de 19e eeuw. Terwijl ze van 1810-1820 overeenkomsten hadden gesloten met de onafhankelijke Latijns-Amerikaanse leiders om de economieën van de zich nog ontwikkelende nieuwe staten open te stellen voor Britse goederen en investeringen,(13)Zie Luis Britto García, El pensamiento del Libertador: Economía y Sociedad. (Caracas: BCV, 2010). waren de Britse autoriteiten beschermend ten opzichte van hun eigen industrieën en handel. Groot-Brittannië bleef vooroplopen door zijn markt en zijn bloeiende industrieën sterk te beschermen terwijl het de industrieën van zijn concurrenten vernietigde, bijvoorbeeld de textielindustrie in India.

Pas toen de Britse industrie een belangrijke technologische voorsprong had verworven, omarmde Groot-Brittannië de vrijhandel omdat het zich niet langer zorgen hoefde te maken over serieuze concurrentie. Paul Bairoch schrijft dat vanaf de late jaren 1840 ‘het meest ontwikkelde land het meest liberale was geworden, waardoor het gemakkelijk was om economisch succes gelijk te stellen aan een vrijhandelssysteem, terwijl in feite dit oorzakelijk verband precies omgekeerd was.'(14)Paul Bairoch, Economics and World History, 21.

Bairoch voegt eraan toe dat ‘vóór 1860 slechts een paar kleine continentale landen, die slechts 4% van de Europese bevolking vertegenwoordigden, een werkelijk liberale handelspolitiek hadden gevoerd.'(15)Paul Bairoch, Economics and World History, 22. Dat waren Nederland, Denemarken, Portugal, Zwitserland, Zweden en België. Laten we niet vergeten dat de Verenigde Staten gedurende de gehele 19e eeuw (en gedurende het grootste deel van de 20e eeuw) protectionistisch zijn gebleven.

George Canning, een vooraanstaand Brits politicus,(16)George Canning, onderstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken, werd in 1827 minister-president. schreef in 1824: ‘De daad is gedaan, de spijker is geslagen, Spaans Amerika is vrij; en als we onze zaken niet bedroevend verkeerd beheren, is ze Engels.’ Dertien jaar later beschreef Woodbine Parish, de Britse consul in La Plata, een gaucho van de Argentijnse pampa’s op de volgende manier: ‘Neem zijn hele uitrusting – onderzoek alles aan hem – en wat is er, afgezien van ongelooide huiden, dat niet Brits is? Als zijn vrouw een japon heeft, dan is die tien tegen één gemaakt in Manchester’.(17)Woodbine Parish, Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata (Londen: John Murray, 1839), 338. Geciteerd door Eduardo Galeano in  De aderlating van een continent.

Groot-Brittannië hoefde niet afhankelijk te zijn van militaire veroveringen om dit te bereiken (hoewel het niet aarzelde om geweld te gebruiken wanneer het dat nodig achtte). Het gebruikte twee zeer effectieve economische wapens: het verlenen van internationale kredieten en het afdwingen van het loslaten van protectionisme.

De buitenlandse schuldencrises van Latijns-Amerika: 19e-21e eeuw

Sinds hun onafhankelijkheid in de jaren 1820 hebben de Latijns-Amerikaanse landen vier schuldencrises doorgemaakt.

De eerste was in 1826 (als gevolg van de eerste grote internationale kapitalistische crisis die in december 1825 in Londen uitbrak) en duurde tot 1840-1850.

De tweede brak uit in 1876 en eindigde in het begin van de 20e eeuw.(18)Venezuela’s weigering om zijn schuld terug te betalen leidde uiteindelijk tot een grote confrontatie met de imperialistische mogendheden van Noord-Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. In 1902 stuurden laatstgenoemden een verenigde militaire vloot om de haven van Caracas te blokkeren en Venezuela via kanonneerbootdiplomatie over te halen de schuldaflossing te hervatten. Venezuela kon zijn betalingen niet vóór 1943 afronden.

De derde begon in 1931 na de Amerikaanse crisis van 1929 en duurde tot het einde van de jaren 1940.

De vierde crisis barstte uit in 1982 toen de Amerikaanse Federal Reserve kritische beslissingen nam over de rentetarieven en de kelderende grondstoffenprijzen. Deze crisis eindigde in 2003-2004 toen de deviezeninkomsten aanzienlijk stegen dankzij de gestegen grondstoffenprijzen. Latijns-Amerika profiteerde ook van de internationale rentetarieven, die door de Fed, de ECB en de Bank of England drastisch werden verlaagd nadat de noordelijke bankencrisis in 2008-2009 was uitgebroken.

Sindsdien broeit er een vijfde crisis.

Wanneer en hoe deze crises uitbreken, hangt nauw samen met de wereldeconomie en met de meest geïndustrialiseerde economieën in het bijzonder. Elke schuldencrisis werd voorafgegaan door een hausse in de centrale economieën, toen een deel van het overtollige kapitaal werd weggesluisd naar de perifere economieën.

Elke fase waarin de crisis uitbrak (en waarin de schuld sterk toenam) viel samen met het einde van een lange periode van expansie in de meest geïndustrialiseerde landen. Dat is in de huidige crisis niet het geval, omdat deze keer alleen China een lange expansieve periode heeft doorgemaakt. Gewoonlijk wordt de crisis in perifere landen met schulden veroorzaakt door externe factoren, bijvoorbeeld een recessie of een financiële crash die de grote geïndustrialiseerde economieën treft, of een verandering van de rentetarieven door de centrale banken van de grootmachten van dat moment, enzovoort.

De bovenstaande observaties zijn in tegenspraak met het dominante verhaal dat door de economisch-historische denkscholen (19)Zie de 19e-eeuwse geschriften van met name Sismondi en Tugan Baranovsky, alsook de koppen van de gedrukte media en de toespraken van de Europese regeringen uit die periode. wordt gepropageerd en door de mainstream media en regeringen wordt doorgegeven. Het beweert dat de crisis die in december 1825 in Londen uitbrak en zich uitbreidde naar andere kapitalistische mogendheden, het gevolg was van de overmatige schuldenlast van Latijns-Amerikaanse staten; dat de crisis van 1870 het gevolg was van de schuldenlast van Latijns-Amerika, Egypte en het Ottomaanse Rijk; dat die van 1890, die bijna het faillissement van een van de belangrijkste Britse banken veroorzaakte, het gevolg was van de overmatige schuldenlast van Argentinië; dat die van de jaren 2010 het gevolg was van de overmatige schuldenlast van Griekenland en meer in het algemeen van de ‘PIGS’ (Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje).

Het kapitalisme heeft zijn offensief tegen het collectieve gemeengoed voortgezet

Het kapitalisme heeft zijn offensief tegen het collectieve gemeengoed om twee redenen voortgezet: 1. Het gemeengoed is nog niet volledig verdwenen en beperkt daarom de totale overheersing van het kapitaal, dat zich die commons bijgevolg probeert toe te eigenen of het tot het strikte minimum te beperken. 2. In de loop van de 19e en 20e eeuw hebben belangrijke gevechten opnieuw commons doen ontstaan. Deze commons worden voortdurend ter discussie gesteld.

In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw hebben volksbewegingen opnieuw sociale verworvenheden gecreëerd door systemen van collectieve steun te ontwikkelen

Tijdens de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw hebben volksbewegingen opnieuw sociale verworvenheden gecreëerd door systemen van collectieve steun te ontwikkelen: coöperaties, stakingsfondsen, solidariteitsfondsen. De overwinningen van de Russische revolutie leidden ook tot een korte periode van creatie van gemeenschappelijke eigendommen, tot het stalinisme ontaardde in dictatuur en op schandelijke wijze een bureaucratische kaste bevoorrechtte, zoals beschreven door Leon Trotsky in 1936 (Leon Trotsky De verraden revolutie).(20)Leon Trotski, 1936, De verraden revolutie.

In veel kapitalistische landen (in verschillende mate van ontwikkeling) realiseerden de regeringen zich dat, om de sociale vrede te bewaren en zelfs om een heropleving van revolutionaire bewegingen te voorkomen, er wat restjes naar de bevolking moesten worden gegooid. Dat resulteerde in de ontwikkeling van welvaartsstaten.

Na WO II, van de tweede helft van de jaren 1940 tot het einde van de jaren 1970, leidden de dekolonisatiegolven, vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten en de zegevierende revoluties in China (1949) en Cuba (1959) tot de herschikking van bepaalde collectieve goederen, met name door de nationalisatie van strategische infrastructuur (Suezkanaal in 1956 door het Nasser-regime) en grondstoffen zoals koper door Salvador Allende in Chili in het begin van de jaren 1970 en aardoliebronnen (Algerije, Libië, Irak, Iran…).

Deze periode van herbevestiging van collectief gemeengoed komt tot uiting in verschillende documenten van de Verenigde Naties, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 tot de Verklaring over het recht op ontwikkeling van 1986, waarin in artikel 1, lid 2, het volgende wordt verklaard ‘Het recht van de mens op ontwikkeling impliceert tevens de volledige verwezenlijking van het recht van volkeren op zelfbeschikking, dat (…) de uitoefening omvat van hun onvervreemdbare recht op volledige soevereiniteit over al hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen.'(21)VN, 41/128. Declaration on the Right to Development, aangenomen door de Algemene Vergadering op 4 december 1986.

Dit onvervreemdbare recht van volkeren op volledige soevereiniteit over hun hulpbronnen wordt voortdurend betwist door het IMF, de Wereldbank en de meeste regeringen in het belang van grote particuliere ondernemingen.

Sociale reproductie is ook op de voorgrond getreden

Sociale reproductie is ook op de voorgrond getreden in de bezorgdheid over het gemeengoed door het werk van feministische bewegingen. Zoals Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser schrijven in hun manifest Feminisme voor de 99%,(22)Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser, Feminism for the 99% a manifestohier beschikbaar. ‘Uiteindelijk herbergt de kapitalistische maatschappij een sociaal-reproductieve tegenstrijdigheid: een tendens om zoveel mogelijk ‘vrije’ reproductieve arbeid op te eisen ten voordele van het kapitaal, zonder zich te bekommeren om de aanvulling ervan. Als gevolg daarvan ontstaan er periodiek ‘zorgcrises’, die vrouwen uitputten, gezinnen te gronde richten en de sociale energie tot het breekpunt uitrekken’ (blz. 65).

De auteurs definiëren sociale reproductie als volgt: ‘Het omvat activiteiten die mensen in stand houden als sociale wezens die niet alleen moeten eten en slapen, maar ook hun kinderen moeten opvoeden, voor hun gezinnen moeten zorgen en hun gemeenschappen in stand moeten houden en dat alles terwijl ze hun hoop voor de toekomst koesteren. Deze activiteiten om mensen te maken komen in een of andere vorm in elke samenleving voor. In kapitalistische samenlevingen moeten ze echter ook een andere meester dienen, namelijk het kapitaal, dat eist dat sociaal-reproductieve arbeid ‘arbeidskracht’ voortbrengt en aanvult’ (blz. 68).

Wat de auteurs er even verderop aan toevoegen brengt ons dichter bij de situatie die door de huidige multidimensionale crisis van het kapitalisme en de coronapandemie wordt benadrukt: ‘[Het kapitalisme gaat ervan uit] dat er altijd voldoende energie zal zijn om de arbeiders te produceren en de sociale verbanden in stand te houden waarvan de economische productie, en meer in het algemeen de maatschappij, afhankelijk zijn. In feite zijn de sociaal-reproductieve capaciteiten niet oneindig en ze kunnen tot het breekpunt worden opgerekt. Als een samenleving tegelijkertijd de overheidssteun voor de sociale reproductie intrekt en haar belangrijkste leveranciers lange en slopende uren van laagbetaald werk oplegt, put ze de sociale capaciteiten uit waarvan ze afhankelijk is’ (blz. 73).

Wat in deze passage aan de kaak wordt gesteld, maakt het ons mogelijk de kwetsbaarheid van de kapitalistische maatschappij bij epidemieën beter te begrijpen: het onvermogen van regeringen om tijdig te doen wat nodig is om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen, de druk die wordt uitgeoefend op de arbeiders in de essentiële en vitale sectoren om de bevolking te hulp te komen, terwijl ze tegelijkertijd, als gevolg van de besluiten van diezelfde regeringen, onderbetaald, gedevalueerd en in onvoldoende aantallen aanwezig zijn.

Hetzelfde kan worden gezegd over de oorzaken van het falen van regeringen om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken en over de onder-uitrusting en het gebrek aan personeel voor civiele bescherming bij de steeds frequentere ‘natuurrampen’.

Overheidsschuld werd en wordt nog steeds systematisch gebruikt als een middel om gemeengoed te stelen

Sinds de jaren zeventig is de staatsschuld systematisch gebruikt als een middel om gemeengoed te stelen, zowel in het Noorden als in het Zuiden. CADTM heeft dit, samen met andere sociale bewegingen, sinds de jaren 1980 aan de kaak gesteld. We hebben een tiental boeken (23)Zie Eric Toussaint, Your Money or Your Life. The Tyranny of the Global Finance, Haymarket Books, Chicago, 2005; Debt, the IMF, and the World Bank, Sixty Questions, Sixty Answers, Monthly Review Press, New York, 2010; The World Bank – A Critical Primer, Between the lines, Toronto/Pluto Press, London/David Philips Publisher, Cape Town/CADTM, Liège, 2008. Van de voorbereidende werken over schuld als instrument voor het opleggen van neoliberaal beleid moeten de boeken van twee vrouwen worden genoemd: Susan George aan de ene kant en Cheryl Payer aan de andere. George, Susan, 1988. A Fate Worse than Debt, Penguin, en 1992, The Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All, Pluto Press. Cheryl Payer, 1974, The Debt Trap: The International Monetary Fund and the Third World, Monthly Review Press, New York and London, en 1991, Lent and Lost. Foreign Credit and Third World Development, Zed Books, Londen, 154 pp. en honderden artikelen aan deze kwestie gewijd. Het is zeer bevredigend om te zien dat steeds meer schrijvers nu de kwestie van de schuld als wapen tegen de publieke eigendom aan de orde stellen.(24)Zie bijvoorbeeld Verónica Gago en Luci Cavallero, ‘Debt Is A War Against Womens Autonomy‘, gepubliceerd op 20 mei 2021.

We citeren nogmaals Feminisme voor de 99%: ‘In plaats van staten in staat te stellen de sociale reproductie te stabiliseren door middel van openbare voorzieningen, machtigt het financieel kapitaal staten en overheden om te disciplineren in het onmiddellijke belang van particuliere investeerders. Het gekozen wapen is schuld. Financieel kapitaal leeft van staatsschulden, die het gebruikt om zelfs de mildste vormen van sociaaldemocratische voorzieningen te verbieden, door staten te dwingen hun economieën te liberaliseren, hun markten open te stellen en ‘bezuinigingen’ op te leggen aan weerloze bevolkingsgroepen’ (blz. 77).

Gedurende het neoliberale offensief dat sinds de jaren tachtig de overheersende ideologische tendens is, hebben regeringen en verschillende internationale instellingen zoals de Wereldbank en het IMF aangedrongen op de ‘plicht’ om buitenlandse schulden terug te betalen, om zo een vloedgolf van privatiseringen van strategische economische sectoren, openbare diensten en natuurlijke hulpbronnen van veel landen te veralgemenen, al dan niet in ontwikkelde landen. Als gevolg daarvan is de voorheen bestaande tendens tot versterking van het collectivisme omgebogen.

De lijst van aanvallen op publieke eigendommen op basis van staatsschuld is lang. Sommige hebben de ecologische crisis en de ontwikkeling van zoönosen versneld: snelle ontbossing, intensieve veeteelt en monoculturen om buitenlandse valuta te verwerven om de buitenlandse schuld te kunnen betalen, dit alles in het kader van het structurele aanpassingsbeleid dat wordt geïnitieerd door de al eerdergenoemde Wereldbank en het IMF.

Een aantal van de politieke beleidsmaatregelen die werden opgelegd door de verplichting om schulden terug te betalen, hebben het vermogen van staten en bevolkingen om het hoofd te bieden aan crisissen op het gebied van de volksgezondheid, waaronder de pandemie van het coronavirus, ernstig belemmerd: stagnatie of vermindering van de begrotingen voor volksgezondheid, het verplicht naleven van medische octrooien, het afzien van het gebruik van generieke geneesmiddelen, het niet langer in eigen land produceren van medische apparatuur, het geven van de voorkeur aan medische behandelingen en de distributie van medicijnen in de particuliere sector, het onderdrukken van de vrije toegang tot medische zorg in veel landen, het verminderen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden in de medische sector en het introduceren van de particuliere sector in tal van essentiële diensten op het gebied van de volksgezondheid.

Al meer dan anderhalve eeuw geleden verwoordde Marx het in een notendop: ‘De staatsschuld: de vervreemding van de staat – of die nu despotisch, constitutioneel of republikeins is – heeft met zijn stempel het kapitalistische tijdperk gemarkeerd’.(25)Karl Marx. 1867. Het Kapitaal, deel I, Primitieve Accumulatie, Hoofdstuk 24-6: Wordingsgeschiedenis van de industriële kapitalist.

Als we ons bewust zijn geworden van de manier waarop de terugbetaling van de staatsschuld geïnstrumentaliseerd wordt om een dodelijk neoliberaal kapitalistisch beleid op te leggen, weten we dat we moeten strijden voor de kwijtschelding van de onwettige schuld. Marx schreef ook dat ‘Overheidskrediet en particulier krediet de economische thermometer zijn waarmee de intensiteit van een revolutie kan worden gemeten’.(26)Karl Marx, The Class Struggles in France, 1848 to 1850Selected Works, deel 1, Progress Publishers, Moskou 1969.

Bibliografie

 • AMIN, S. (1974), Accumulation on a World Scale: A. Critique of the Theory of Underdevelopment. (Monthly Review Press, 1974).
 • BAIROCH, P. (1995), Economics and World History: Myths and Paradoxes, University of Chicago Press, 1995.
 • BAYLY, C.A., (2004), The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons, Oxford, Blackwell, 2004.
 • BEAUD, M. (1981), A History of Capitalism, 1500-2000, Monthly Review Press; Revised and Updated ed. edition (June 1 2001).
 • BRAUDEL, F. (1985), Civilisation and Capitalism, 15th–18th Century, 3 vol., Fontana, London.
 • CHAUDHURI, K.N. (1978), The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660–1760, Cambridge University Press, Cambridge.
 • CHAUDHURY, S. (1999), From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal, Manohar, New Delhi.
 • CHAUDHURY, S. ET MORINEAU M. (1999), Merchants, Companies and Trade: Europe and Asia in the Early Modern Era, Cambridge University Press, Cambridge.
 • CLAIRMONT, F.F. (1996), The Rise and Fall of Economic Liberalism, Southbound and Third World Network, 356 p.
 • COLOMBUS, C., The Voyage of Christopher Columbus: Columbus’ Own Journal of Discovery Newly Restored and Translated (New York: St. Martin’s Press, 1992.
 • DAVIS M. (2001), Late Victorian Holocausts, El Niño Famines and the Making of the Third World, Verso, London.
 • GUNDER FRANK, A. (1978), World Accumulation 1492-1789, New York: MacMillan, 1978.
 • LUXEMBURG, R. (1913), The accumulation of capital. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.
 • MADDISON, A., (2007), Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macroeconomic History. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • MANDEL, E., Late Capitalism, NLB, London, 1975, 599 pp. (& later ed., publ. by Verso, London)
 • MARX, K. (1867), Capital: A Critique of Political Economy; Volume I, Lawrence & Wishart, London.
 • NEEDHAM, J. et al. (1954–2000), Science and Civilisation in China, 50 large sections, several co-authors, several volumes, Cambridge University Press, Cambridge.
 • POLO, M., Marco Polo’s Le Devisement du Monde, Boydell & Brewer, Woodbridge, Suffolk, England, 2013.
 • POMERANZ, K. (2000), The Great Divergence, Princeton University Press, Princeton.•
 • SAHAGUN, F. B. de, Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, François Maspero, Paris, 1981, 299p.
 • SHIVA, V. (1991), The Violence of the green revolution, Third World Network, Malaysia, 1993, 264 p.
 • SMITH, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, republished by University of Chicago Press, 1976
 • SUBRAHMANYAM, S. (1997), The Career and Legend of Vasco da Gama, Cambridge University Press, Cambridge
 • WALLERSTEIN, I. (1983), Historical Capitalism with Capitalist Civilization, Verso, London, 1983.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op CADTM. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.

 

Voetnoten

Voetnoten
1 Zie dit en dit.
2 Zie: Sophie Perchellet, Haïti. Entre colonisation, dette et domination, CADTM-PAPDA, 2010. Ordonnantie van de Franse keizer, 1825, artikel 2. ‘De huidige bewoners van het Franse deel van Saint Domingue zullen een bedrag van 150 miljoen frank betalen aan de Caisse des Dépôts et Consignations (Deposito’s en Consignaties) van Frankrijk in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste verschuldigd zal zijn op 1 december 1825. Dit is bestemd om de vroegere koloniale heersers die schadeloosstelling eisen, schadeloos te stellen.’ Dit bedrag werd enkele jaren later teruggebracht tot 90 miljoen francs’.
3 Zie dit.
4 Zie dit.
5 Zie dit (in het Frans).
6 Perifere landen, in vergelijking met de grote Europese kapitalistische mogendheden (Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, België) en de VS.
7 Jacques Adda is een van de auteurs die de aandacht op deze kwestie hebben gevestigd. Zie: Jacques Adda. 1996. La Mondialisation de l’économie, deel 1, p.57-58 (in het Frans).
8 Om meer te weten te komen over de factoren naast de afwijzing van buitenlandse schuld, lees Perry Anderson Lineages of the Absolutist State (voor het eerst uitgegeven door NLB, 1974. Verso Edition 1979), over de overgang van Japan van feodalisme naar kapitalisme.
9 Kenneth Pomeranz, die de nadruk heeft gelegd op de factoren die de wedloop van China om een van de grote kapitalistische mogendheden te worden dwarsbomen, hecht geen belang aan de buitenlandse schuld. In feite concentreert zijn studie zich op het tijdperk van vóór 1830 tot 1840. Zijn analyse is echter zeer rijk en inspirerend. Zie: Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, Princeton University Press, 2000, 382 pagina’s.
10 Rosa Luxemburg. 1969. L’accumulation du capital, Maspero, Paris, Vol. II, p. 60 (in het Frans) (In het Engels: The Accumulation of Capital, Section 3, Chapter 28).
11 In zijn onschatbare boek De aderlating van een continent: vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika, heeft Eduardo Galeano deze vernietiging met realisme en meeslepende verhalen in beeld gebracht. Tot op heden blijft dit boek de beste en meest toegankelijke presentatie van de verschillende vormen van overheersing en onteigening waaronder de Latijns-Amerikaanse volkeren hebben geleden. Het werk is goed gedocumenteerd en wijst op de verantwoordelijkheid van de dominante klassen, zowel op het Oude Continent als in de Nieuwe Wereld.
12 Zie Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes (Chicago: University of Chicago Press, 1995).
13 Zie Luis Britto García, El pensamiento del Libertador: Economía y Sociedad. (Caracas: BCV, 2010).
14 Paul Bairoch, Economics and World History, 21.
15 Paul Bairoch, Economics and World History, 22.
16 George Canning, onderstaatssecretaris van Buitenlandse Zaken, werd in 1827 minister-president.
17 Woodbine Parish, Buenos Ayres and the Provinces of the Rio de la Plata (Londen: John Murray, 1839), 338. Geciteerd door Eduardo Galeano in  De aderlating van een continent.
18 Venezuela’s weigering om zijn schuld terug te betalen leidde uiteindelijk tot een grote confrontatie met de imperialistische mogendheden van Noord-Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. In 1902 stuurden laatstgenoemden een verenigde militaire vloot om de haven van Caracas te blokkeren en Venezuela via kanonneerbootdiplomatie over te halen de schuldaflossing te hervatten. Venezuela kon zijn betalingen niet vóór 1943 afronden.
19 Zie de 19e-eeuwse geschriften van met name Sismondi en Tugan Baranovsky, alsook de koppen van de gedrukte media en de toespraken van de Europese regeringen uit die periode.
20 Leon Trotski, 1936, De verraden revolutie.
21 VN, 41/128. Declaration on the Right to Development, aangenomen door de Algemene Vergadering op 4 december 1986.
22 Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser, Feminism for the 99% a manifestohier beschikbaar.
23 Zie Eric Toussaint, Your Money or Your Life. The Tyranny of the Global Finance, Haymarket Books, Chicago, 2005; Debt, the IMF, and the World Bank, Sixty Questions, Sixty Answers, Monthly Review Press, New York, 2010; The World Bank – A Critical Primer, Between the lines, Toronto/Pluto Press, London/David Philips Publisher, Cape Town/CADTM, Liège, 2008. Van de voorbereidende werken over schuld als instrument voor het opleggen van neoliberaal beleid moeten de boeken van twee vrouwen worden genoemd: Susan George aan de ene kant en Cheryl Payer aan de andere. George, Susan, 1988. A Fate Worse than Debt, Penguin, en 1992, The Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All, Pluto Press. Cheryl Payer, 1974, The Debt Trap: The International Monetary Fund and the Third World, Monthly Review Press, New York and London, en 1991, Lent and Lost. Foreign Credit and Third World Development, Zed Books, Londen, 154 pp.
24 Zie bijvoorbeeld Verónica Gago en Luci Cavallero, ‘Debt Is A War Against Womens Autonomy‘, gepubliceerd op 20 mei 2021.
25 Karl Marx. 1867. Het Kapitaal, deel I, Primitieve Accumulatie, Hoofdstuk 24-6: Wordingsgeschiedenis van de industriële kapitalist.
26 Karl Marx, The Class Struggles in France, 1848 to 1850Selected Works, deel 1, Progress Publishers, Moskou 1969.