Je kan hieronder de tekst lezen van het pamflet dat we met SAP – Antikapitalisten zullen verspreiden op de manifestatie van de gezondheidszorg die vanmiddag in Brussel plaats vindt. We nodigen jullie allen uit om samen met ons een antikapitalistisch blok te vormen in de manifestatie. We verzamelen vanaf 12u30 op het Albertinaplein in Brussel (vlakbij het Centraal Station).

Onze levens en gezondheid zijn meer waard dan hun winsten

Het moment is aangebroken om het applaus om te zetten in brede steun aan de werknemers van de zorg. Na decennia van besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, is de tijd rijp om ‘Genoeg!’ te zeggen en van beleid te veranderen.

Het ‘witte bloezen fonds’ en de 400 miljoen euro die door de regering werden beloofd om de arbeidsomstandigheden van het personeel van de gezondheidszorg te verbeteren, betekenen een eerste overwinning voor de mobilisaties van het personeel. Maar dit mag slechts een begin zijn. We zijn nog ver van het recupereren van de miljarden besparingen die sinds vele jaren werden doorgevoerd.

Zelfs in deze pandemie willen de liberalen en christendemocraten verder besparen op openbare diensten en gezondheidszorg. De sociaaldemocraten en groenen die met hen onderhandelen over een nieuwe regering maken zich al op om de sociale bewegingen en de vakbonden te ontwapenen. We mogen niet in deze val trappen.

Andere politieke keuzes zijn mogelijk

De wereldwijde Covid-19 pandemie wierp een wreed licht op het gebrek aan middelen en de werkonzekerheid in de gezondheidszorg, maar ook op de fundamentele nood voor de samenleving aan het recht op een systeem van gratis en publieke zorg, dat buiten de marktlogica staat.

De regering Wilmès en degenen die haar ondersteunen, met hun dogmatisme rond het idee dat ‘de oplossingen van de markt zullen komen’, waren niet in staat tijdig beschermend materiaal te leveren aan het personeel of de bevolking massaal te testen en is politiek verantwoordelijk voor het laten sterven van duizenden ouderen in de rusthuizen, in eenzaamheid. Zij heeft geen andere bekommernis dan de prioriteit van de (kapitalistische) economie op al de rest, met inbegrip van mensenlevens.

Er vielen al bijna 10.000 doden in België. Daarnaast is de sociale en geestelijke crisis enorm. De crisis liet de staten toe een ganse batterij ultra-securitaire maatregelen op te leggen met een sterk antidemocratisch en autoritair aspect. We hebben meer dan ooit nood aan een fundamenteel ander soort samenleving. De mensheid kan dit, maar hiervoor moeten we breken met het kapitalisme!

Onze eisen afdwingen door strijd en zelforganisatie

De werkende klasse is in staat van wettige zelfverdediging. Deze crisis toont aan dat zonder de werkende mensen geen enkele rijkdom wordt geproduceerd. Om overwinningen te boeken, moeten we ons collectief en democratisch organiseren, in de wijken, werkplaatsen, scholen, enz.

Laat ons de agenda van het patronaat klaar en duidelijk verwerpen. De laatste maanden toonden dat verregaande beslissingen op heel korte tijd konden worden genomen. Aan ons om samen andere maatschappelijke keuzes door te drukken!

SAP-Antikapitalisten ondersteunt Zorg in strijd en alle initiatieven die opkomen voor een strijdbaar syndicalisme, in gemeenschappelijk front. De manifestatie van vandaag toont de weg, net zoals de acties tegen racisme en van de mensen zonder papieren. Er is nood aan een syndicaal tegenoffensief om jobs te redden, de bedrijfssluitingen een halt toe te roepen en arbeidsduurvermindering naar de 30-urenweek zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen af te dwingen.

De pandemie mag niet gebruikt worden om onze democratische rechten af te breken. Laat ons verantwoordelijk zijn en de noodzakelijke beschermingsmaatregelen respecteren, maar laat ons duidelijk zijn: sociaal verzet, stakingen en manifestaties in de publieke ruimte blijven absoluut noodzakelijk om onze belangen te verdedigen.

Vandaag komen we op straat om ‘Genoeg!’ te zeggen aan de regeringen, om ‘Basta!’ te zeggen aan de terugkeer naar de onmenselijke ‘normaliteit’ die de jacht op winst voorrang geeft boven mensenlevens.

Laat ons gaan voor een nieuwe normaliteit waarin het leven in het centrum van het beleid komt te staan, waarin de gezondheidszorg en de sociale bescherming worden versterkt en de basis vormen voor een rechtvaardige, solidaire en menswaardige samenleving.

Laten we ons in onze vakbonden, militante collectieven en politieke bewegingen organiseren om ze af te dwingen!

Acht dringende maatregelen om de zorg en het leven centraal te plaatsen:

1. De hospitalen en rust- en verzorgingsinstellingen mogen niet langer beheerd worden als private bedrijven. Het beheer moet ten dienste staan van de zorg en niet omgekeerd. Het komt aan het personeel, samen met en onder controle van afgevaardigden van de gebruiker, om de noden vast te leggen en het werk te organiseren. Kwijtschelding van de schulden van de hospitalen;
2. Universele toegang tot gezondheidszorg zonder enige discriminatie of administratieve belemmering (ook voor mensen zonder papieren). Regularisatie van mensen zonder papieren en sluiting van de gesloten centra;
3. Voor een zorgsysteem dat rekening houdt met de specifieke noden van vrouwen, LGBTQ-mensen en mensen afkomstig uit de migratie;
4. Zorg moet voor iedereen volledig gratis zijn, zonder dat kosten moeten worden voorgeschoten, ten laste van de Sociale Zekerheid;
5. Herfinanciering en volledig onder publieke controle plaatsen van de zorgsector (gezondheidszorg, rusthuizen, thuisverpleging, enz.) en van de farmaceutische sector (controle op stocks en productie);
6. Medicijnen, tests en noodzakelijk sanitair materiaal moeten gratis zijn. Opeising van de bedrijven die in staat zijn het nodige materiaal te produceren, onder controle van het personeel en het betrokken publiek;
7. Behoud alle dringende sociale maatregelen die afgelopen maanden werden getroffen: geen uithuiszettingen van huurders, stopzetting van controles en sancties tegen werklozen, kwijtschelding van de schulden van de gezinnen voor essentiële noden (water, energie, huur), opvang voor slachtoffers van geweld (vrouwen, LGBTQI) en daklozen, enz.;
8. Herfinanciering van de openbare diensten en de Sociale Zekerheid, door een crisisbelasting van 10% op de grote fortuinen, afschaffing van de taks-shift en andere verlagingen van de patronale bijdragen aan de RSZ. Opschorting van de betaling van en audit van de openbare schuld, met het oog op haar annulering.

Doe mee!

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaal democratisch alternatief. Wil je meewerken of lid worden? Laat het ons weten, je bent zeer welkom!

SAP-ROOD.ORG
info@sap-rood.org
0496 / 20 76 37