Je kan hieronder de tekst lezen van het pamflet dat de SAP verspreidde op de nationale manifestatie van het ABVV op dinsdag 28 januari. Je kan het ook hier downloaden.

De Sociale Zekerheid is van de werkende klasse

De Sociale Zekerheid ligt onder vuur. De verlaging van de patronale bijdragen zuigt ze leeg. Elk jaar wordt zo bijna 15 miljard euro bijdragen minder in de kas van de RSZ gestort. De zogenaamde ‘onderfinanciering’ van de RSZ wordt in de realiteit door de opeenvolgende regeringen zelf georganiseerd. Daarna grijpen ze dit aan om hun aanvallen op onze sociale rechten te rechtvaardigen.

Zij spreken over een gebrek aan middelen, terwijl de 3 rijkste families van België samen bijna 37 miljard euro bezitten en elk jaar 30 miljard euro uit het land gesluisd worden naar belastingparadijzen. Het gaat hier om een heuse plundering van de rijkdommen gecreëerd door de werkende klasse, om een diefstal van wat ons bij rechte toekomt: ons collectief uitgesteld loon.

Nochtans is de Sociale Zekerheid absoluut onmisbaar.

Zonder sociale transferten zou net iets minder dan de helft van ons zich onder de armoedegrens bevinden. De Sociale Zekerheid wordt langs alle kanten aangevallen, Ze kraakt, maar breekt nog niet. Maar voor hoelang nog? Want het gevaar is reëel. De neoliberale politiek is er mee bezig.

De gezondheidszorg gaat achteruit, de bescherming tegen werkloosheid verzwakt, de kinderarmoede stijgt, en de heersende klasse loert steeds meer op ons pensioenstelsel.

Het is dan ook hoog tijd om in actie te schieten. Maar manifestaties van een dag zullen niet volstaan. Aansluiten bij de geschiedenis van de Sociale Zekerheid betekent krachtsverhoudingen opbouwen in in het voordeel van de werkenden. We hebben het vroeger gedaan, laat ons er opnieuw voor gaan!

De context van politieke crisis die we kennen en de onmacht van de heersende klasse om een federale regering te vormen, versterkt deze oproep. Bron van gevaar, opent zulke context ook mogelijkheden tot verandering.

Om die te grijpen moet de werkende klasse zelf het initiatief nemen: we hebben nood aan een strijdprogramma dat democratisch wordt uitgewerkt aan de basis en leidt tot concrete acties. In volle autonomie tegenover de politieke partijen, in gemeenschappelijk vakbondsfront, openbare diensten en privé, Franstaligen en Nederlandstaligen. Allemaal samen, in maximale solidariteit.

Sociaal verzet op alle fronten

De werkende klasse moet in actie schieten, en massaal, De betoging van vandaag moet ook verbonden worden met andere sociale strijdbewegingen. Met de klimaatstaking van 7 februari. Laat ons hun ordewoorden in de bedrijven opnemen. Er bestaan geen kwaliteitsvolle banen op een onleefbare planeet. Met de feministische beweging en haar oproep voor een vrouwenstaking op 8 en 9 maart. Met de strijd tegen racisme. Allen op 21 maart naar de nationale betoging tegen racisme. Vraag je vakbond deze manifestaties actief te ondersteunen!

Bruggen slaan, banden smeden, allen samen voor het recht op een sterke Sociale Zekerheid en een solidaire samenleving!

Laat ons samen vechten voor:

  • massale herfinanciering van de RSZ en een sterke federale RSZ.

  • het beheer van de RSZ door de vakbonden en de gebruikers ervan.

  • hoogstaande en toegankelijke gezondheidszorg.

  • menswaardige pensioenen voor iedereen.

  • het einde van de jacht op werklozen, zieken en gepensioneerden.

  • de individualisering van rechten en de afschaffing van de statuten van alleenstaande en samenwoner.