Vandaag vinden overal — in Vlaanderen, Wallonië en Brussel — acties plaats van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV-ACLVB. Doel is vooral op te komen voor betere uitkeringen en te protesteren tegen het onvermogen om de groeiende armoede te lijf te gaan. Het pamflet van de vakbonden kan je hier lezen.

De acties worden wel stevig gehandicapt door verschillende problemen. Zo zijn er de de coronamaatregelen, die met zich mee brengen dat telkens maximaal 400 militanten mogen deelnemen per locatie. Daarnaast zijn er de ondemocratische beperkingen die sommige lokale besturen opleggen. Zo mocht bijvoorbeeld in Gent geen fietstocht plaatsvinden, maar enkel een statische manifestatie. Verder is er ook de soms wel erg makke mobilisatie vanuit sommige centrales, die de actiebereidheid eerder afremmen dan stimuleren.

Bovendien is het onduidelijk welk eindperspectief de vakbonden eigenlijk naar voor schuiven. Is dit een eenmalige mobilisatie? Of is het een eerste stap in het opbouwen van een meer fundamentele krachtsverhouding? Indien het laatste, wat zijn dan de volgende stappen?

Desondanks hopen we dat deze mobilisatie een succes wordt. We roepen dan ook op er zoveel mogelijk aan deel te nemen! Vooral roepen we alle syndicalisten op om het hierbij niet te laten. Want er is nood aan een stevig en vastberaden vervolg. De uitdagingen zijn namelijk niet min. Je kan hier het pamflet lezen dat SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste zal verspreiden tijdens deze acties. Druk het af en verspreid het mee onder je kameraden!

Onze levens zijn meer waard dan hun winsten

Het moment is aangebroken om het applaus vanop de balkons om te zetten in breed sociaal verzet. Na decennia van besparingen in de
gezondheidszorg, in de sociale zekerheid en bij de openbare diensten, is de tijd rijp om ‘Genoeg!’ te zeggen!

Zelfs in deze pandemie willen liberalen, christendemocraten en Vlaams-nationalisten verder besparen op gezondheidszorg en openbare diensten. Sociaaldemocraten en groenen, die met liberalen en christendemocraten onderhandelen over een nieuwe federale regering, maken zich op om de sociale bewegingen en de vakbonden te ontwapenen. We mogen niet in deze val trappen.

Bepaalde politieke ‘elites’ wensen een verdere regionalisering door te drukken van de gezondheidszorg en van de sociale zekerheid. Dat mogen  we niet laten gebeuren!

Hoogstaande gezondheidszorg moet voor iedereen op gelijke wijze beschikbaar zijn. De sociale zekerheid is eigendom van de werkende
bevolking. Via onze afdrachten wordt zij gefinancierd, ongeacht of die bijdrage afkomstig is van Brusselse, Vlaamse of Waalse collega’s.
Als de financiering van de sociale zekerheid onder druk staat, dan is dat omdat de patroons het deel van het loon van hun werknemers – dat
ze moeten doorstorten naar de sociale zekerheid – liever in eigen zak steken. Het patronaat weigert ook de voorziene welvaartsenveloppe
aan te spreken voor de verhoging van vele sociale uitkeringen. Aan dit alles moet een einde gesteld worden!

Andere politieke keuzes zijn mogelijk

De wereldwijde pandemie heeft de zaken overal scherp gesteld. De armoede neemt toe, net zoals de werkloosheid. Er moeten niet minder, maar meer middelen worden vrijgemaakt om bescherming te bieden aan jongeren, ouderen, werkloze mannen en vrouwen en kwetsbare
groepen, zoals mensen zonder papieren en andere migranten.

Fascistische en racistische bewegingen proberen mensen tegen elkaar op te zetten, door onschuldigen uit te roepen tot zondebok. In plaats daarvan moeten we wijzen naar de echte schuldigen: de kapitalisten, hun politieke vrienden en hun zogenaamd ‘vrije’ markt.

De federale regering Wilmès en degenen die haar ondersteunen – met hun dogmatisme rond het
idee dat ‘de oplossingen van de markt zullen komen’ – waren niet in staat tijdig beschermend materiaal te leveren aan het personeel, noch om
de bevolking massaal te testen. Zij zijn politiek verantwoordelijk voor de dood van duizenden ouderen in rusthuizen, in eenzaamheid. Ze
hebben geen andere bekommernis dan het voorrang geven van de (kapitalistische) economie op al de rest, met inbegrip van mensenlevens.

Er vielen al bijna 10.000 doden in België. Daarnaast is de sociale en geestelijke crisis enorm. De crisis liet ook toe een batterij aan antidemocratische en autoritaire maatregelen op te leggen.

We hebben meer dan ooit nood aan een fundamenteel ander soort samenleving. Daarvoor moeten we breken met het kapitalisme!

Onze eisen afdwingen door strijd en zelforganisatie

De werkende klasse is in staat van wettige zelfverdediging. Deze crisis toont aan dat zonder de werkende mensen geen enkele rijkdom wordt
geproduceerd.

Om overwinningen te boeken, moeten we ons collectief en democratisch organiseren, in de
wijken, werkplaatsen, scholen, enz. Laat ons de agenda van regeringen en patronaat klaar en duidelijk verwerpen. Aan ons allen om samen andere maatschappelijke keuzes door te drukken!

De acties van vandaag tonen de weg, net zoals de recente manifestaties tegen racisme, van mensen zonder papieren en van de gezondheidszorg.

Er is nood aan een strijdbaar tegenoffensief van de vakbonden om jobs te redden, bedrijfssluitingen een halt toe te roepen en arbeidsduurvermindering naar de 30-urenweek af te dwingen, zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen.

De pandemie mag niet gebruikt worden om onze democratische rechten af te breken. Laat ons uiteraard verantwoordelijk zijn en de
noodzakelijke maatregelen respecteren. Maar laat ons duidelijk zijn: sociaal verzet, stakingen en manifestaties in de publieke ruimte blijven absoluut nodig om onze belangen te verdedigen.

Vandaag komen we op straat om ‘Genoeg’ te zeggen aan regeringen en patronaat, om ‘Nee’ te zeggen aan de terugkeer naar de onmenselijke ‘normaliteit’ die de jacht op winst voorrang geeft boven levens.

Wij willen opkomen voor een nieuwe normaliteit, waarin het leven in het centrum van het beleid komt te staan, waarin de gezondheidszorg en de sociale bescherming worden versterkt en zo de basis vormen voor een rechtvaardige, solidaire en menswaardige samenleving.

Een antikapitalistisch noodplan voor zorg en leven

1. De hospitalen en rust- en verzorgingsinstellingen mogen niet langer beheerd worden als private bedrijven. Het beheer moet ten dienste staan van de zorg en niet omgekeerd. Kwijtschelding van de schulden van de hospitalen! Herfinanciering van de zorgsector.
2. Zorg moet voor iedereen volledig gratis zijn en ten laste vallen van onze federale Sociale Zekerheid. Weg met discriminatie of administratieve belemmering bij de toegang tot zorg, ook voor mensen zonder papieren.
3. Stop de uithuiszetting van huurders. Stop de controles en sancties tegen werklozen. Behoudt de bevriezing van de degressiviteit van werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen. Kwijtschelding van de schulden van gezinnen voor essentiële noden (water, energie, huur). Opvang voor alle slachtoffers van geweld.
.4. Optrekking van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens.
5. Invoering van een wettelijk minimumpensioen van 1.500 € per maand (netto).
6. Invoering van een minimumloon van 14 € per uur.
7. Herfinanciering van de federale Sociale Zekerheid, door het schrappen met terugwerkende kracht van alle verlagingen van
patronale bijdragen en door de herfederalisering van de gezondheidszorg.
8. Herfinanciering van alle openbare diensten, door invoering van een nieuw rechtvaardig en progressief belastingsysteem. Tegen fiscale fraude en belastingontwijking door vermogenden en kapitaalbezitters. Afschaffing van de taks shift.
9. Instelling van een drastische, progressieve en antikapitalistische crisisbelasting op de 10% grootste fortuinen. Opschorting van de betaling van en doorlichting van de openbare schuld, met het oog op haar annulering.

Doe mee!

SAP – Antikapitalisten komt op voor een ecosocialistisch, feministisch, antiracistisch en radicaaldemocratisch alternatief. Wil je meewerken of lid worden? Laat het weten, je bent zeer welkom!

SAP-ROOD.ORG
info@sap-rood.org
0496/ 20 76 37