Op 8 maart vinden ook hier ten lande opnieuw heel wat acties tegen seksisme en voor vrouwenbevrijding plaats. Met de SAP en onze vrouwengroep FeMiNiSmE YeAh roepen we op om met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan de manifestaties, acties, vrouwenstakingen, enz. We verspreiden die dag ook een pamflet, waarvan je de tekst hieronder kan vinden. Je kan het pamflet ook hier downloaden.

Seksisme, racisme en uitbuiting: drie pijlers van ongelijkheid

Vrouwen blijven tweederangs mensen

Ondanks alles wat de vrouwen in de 20ste eeuw verworven hebben , blijven vrouwen tweederangs mensen. De strijd tegen de ongelijkheid en de discriminatie van vrouwen blijft actueel. Gelijke kansen, stemrecht, recht op een gelijkwaardige opleiding, het volstaat blijkbaar niet om de vrouw als een echte gelijkwaardige persoon te behandelen.

Structureel seksisme diep geworteld

Met de #MeToo beweging komt er eindelijk een diep geworteld en verzwegen fenomeen aan de oppervlakte. Grensoverschrijdend gedrag, seksuele agressie en puur machtsmisbruik blijken, niet alleen bij Hollywood actrices, de algemene regel te zijn. Er blijkt een systematische rangorde te bestaan waarbij de man domineert over de vrouw en dit tot in de diepste drijfveren van het leven van mannen en vrouwen. Deze structurele ongelijkheid is wat we seksisme noemen.

Alle uitingen van seksisme versterken die ongelijkheid. Ongelijke lonen, dubbele dagtaak voor vrouwen, precaire banen, minder politieke vertegenwoordiging, aanzienlijk minder aanwezigheid in het sociale leven en in de publieke ruimte, seksistisch taalgebruik, ze zijn moeilijk te bestrijden omdat ze zo alomtegenwoordig zijn.

Racisme en neokolonialisme

Vrouwen zijn niet de enige gediscrimineerde groep in onze maatschappij. Racisme, islamofobie, homofobie, transgenderfobie, de verschijnselen van haat tegen “de andere” veralgemenen zich in het huidige rechtse klimaat. Het racisme van vandaag wortelt in ons koloniaal en imperialistisch verleden.

“Witte” heteroseksuele mannen blijken nog steeds de norm te zijn en wie daar niet in past wordt als een minderwaardige groep behandeld.

Ook reactionaire godsdienstige ideeën worden gebruikt om ons ervan te overtuigen dat “minderheden” niet gelijkwaardig zijn en dus niet gelijkwaardig moeten behandeld worden.

Vrouwen worden wereldwijd ook het slachtoffer van mensenhandel en prostitutie. Sekstoerisme en pedofilie schandalen zijn een algemeen verschijnsel geworden. Nu is ook het seksueel machtsmisbruik door leden van grote internationale NGO’s in landen waar “hulp” wordt aangeboden, aan het licht gekomen.

Winst en uitbuiting

In de wereldwijde crisis worden uitbuiting en onderdrukking gebruikt door de economische machthebbers en hun regeringen. Met de kapitalistische globalisering wordt het “arbeidsleger” van goedkope arbeidskrachten wereldwijd ten dienste gesteld van de winst.

Migranten en speciaal vrouwelijke migranten worden zowel in de zogenaamde Derde Wereld als bij ons extreem uitgebuit. De vluchtelingencrisis toont ook dat de meest kwetsbare groepen, slachtoffers van oorlog, milieucrisis en economisch wanbeleid, in Europa op een mensonwaardige manier worden opgesloten en gedwongen uitgewezen.

Vrouwenbevrijding door zelfactiviteit en solidariteit

Het is door massaal op straat te komen en alle vormen van discriminatie, ongelijke behandeling en uitbuiting aan te klagen, dat er nu een nieuwe vrouwenbeweging groeit. Wij willen alvast deze beweging mee versterken.

  • Steun aan alle acties tegen geweld op vrouwen!

  • Tegen elke vorm van seksisme, racisme en islamofobie!

  • Steun aan de vluchtelingen en de vrouwen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld!

  • Voor een inclusieve, solidaire en radicale vrouwenbeweging!

Doe mee met FeMiNiSmE YeAh en de SAP

Zin om mee te werken met FeMiNiSmE Yeah en de SAP? Zend een mailtje naar info@sap-rood.org of bel 0496 20 76 37. Je bent van harte welkom!