Van 26 tot 28 juni organiseerden onze Zwitserse vrienden en vriendinnen van solidaritéS and de Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le Socialisme de Ecosocialistische conferentie voor klimaatrechtvaardigheid. De Ecosocialistische conferentie zou normaal plaats vinden in Bazel, maar moest omwille van de coronapandemie omgezet worden in een online conferentie. Het initiatief kreeg ook de steun van een 10-tal andere ecosocialistische organisaties uit Europa, waaronder de SAP-Antikapitalisten. Aan de verschillende workshops en debatten namen uiteindelijk deelnemers en deelneemsters uit een 20-tal landen deel, uit Europa, maar ook van elders in de wereld. We publiceren hieronder de slotverklaring van de Ecosocialistische conferentie.

Produceer minder, deel beter, beslis samen

De covid-19 pandemie heeft de kwetsbaarheid van de neoliberale wereldeconomie blootgelegd. We zullen nu geconfronteerd worden met een nieuwe golf van besparingen en werkloosheid. En dat terwijl de regeringen die de belangen van de bedrijven verdedigen, belastingen verhogen en de staatsuitgaven verminderen, zoals na de financiële crisis van 2008. Dat alles gebeurt in een context van een dreigend ineenstorten van de mondiale ecosystemen veroorzaakt door een onverbiddelijke overproductie, een vraatzuchtige agro-business en het bewust ontginnen van goedkope en vervuilende koolwaterstoffen ten voordele van de winst. We moeten deze kapitalistische productiewijze die steunt op groei en consumptie in vraag stellen.

De maatregelen tegen de klimaatcrisis moeten rekening houden met het feit dat vrouwen, niet witte personen en de arbeidersklasse in het algemeen, onevenredig worden getroffen door de combinatie van de pandemie, de economische crisis en de vernietiging van onze ecosystemen.

Wanneer we niet vanaf vandaag en de komende tien jaren in actie komen, zal de klimaatsopwarming onomkeerbaar worden met als gevolg een snelle achteruitgang van de gezondheid en het levenspeil van de meeste bewoners/bewoonsters van de planeet. Daarom is een massamobilisatie op wereldschaal nodig, ze moet de regeringen verplichten een temperatuurstijging van 1,5°C tegen 2030, te verhinderen. Tegenover de privébelangen die deze doelstelling willen tegengaan, moet een volksbeweging opgebouwd worden die sterk genoeg is om het systeem te veranderen.

Zo’n internationale beweging moet precieze doelstellingen naar voor schuiven. Onze onmiddellijke eisen stellen:

  1. Democratische controle en publieke toe-eigening van alle vernielingsindustrie (zoals die van de fossiele brandstoffen) en onmiddellijke reconversie naar hernieuwbare energie. De arbeiders en arbeidsters van deze sectoren moeten hun kunde en creativiteit kunnen aanwenden voor de productie van diensten en van nuttige en duurzame producten. De wapenindustrie moet worden ontmanteld met reconversie naar zuiver burgerlijke en vreedzame producties. Een reconversieprogramma moet volledige tewerkstelling garanderen met werktijdverkorting en gelijke verdeling van de arbeidstijd.
  2. Onmiddellijk stopzetten van alle staatssteun aan de luchtvaart- en automobielsector met invoering van zware taxen op koolstofuitstoot en op de vervuilers. We komen op voor een socialisatie van de luchtvaartmaatschappijen en de automobielnijverheid, hun drastische afbraak en reconversie en hun integratie in een betaalbaar en duurzaam systeem van openbaar vervoer. En tenslotte is er dringend nood aan gratis stedelijk openbaar vervoer.
  3. Een internationaal urgentieplan gecoördineerd op het niveau van de Staten, de steden en de dorpen, voor een globale transitie naar een koolstof-neutrale en ecologisch evenwichtige economie. Dat plan moet uitgewerkt worden door middel van zelforganisatie en door de massamobilisatie van de arbeid.st.ers, boeren/boerinnen, vrouwen en inheemse volkeren. Het moet de omvorming inhouden van de agro-industrie en de intensieve veeteelt en een systeem opbouwen van ecologische en duurzame voedselproductie.
  4. Een ecosocialistische transformatie betekent ook de socialisatie van de zorg voor nabestaanden en zijn rechtvaardige verdeling binnen de maatschappij. Er moeten ecologisch duurzame banen gecreëerd worden in de gezondheidssector met gratis en voor iedereen geldende zorg, in de sector van de woningbouw, in opvoeding &onderwijs en in sociaal nuttige diensten.
  5. Onmiddellijke opheffing van alle schulden, in het bijzonder in de landen van het Globale Zuiden en van de periferie. De internationale banken en de financiële sector moeten belastingen betalen om een programma van ecologische omschakeling in het Globale Zuiden te financieren en als herstelbetaling voor de slavernij, het kolonialisme en de ecologische vernieling veroorzaakt door de westerse industrialisatie. De economisch-financiële mondialisering moet plaats maken voor economische, sociale en ecologische relaties tussen Noord en Zuid. In dat perspectief is ons ecosocialisme solidair met de volksbeweging van het Zuiden op wereldvlak, zij vecht tegen het neoliberalisme en eisen democratische volkssoevereiniteit.
  6. De socialisatie van de financiële en banksector, zij moet vervangen worden door een openbare bank, die democratisch beheerd wordt en instaat voor investeringen in urgentieplannen die ecologisch duurzaam en sociaal rechtvaardig zijn.

Woorden en goede intenties volstaan niet meer. Het kapitalisme is letterlijk bezig de planeet te doden. Er is op continentaal en op wereldvlak een systeemverandering nodig. We hebben een alternatief nodig dat radicaal, antikapitalistisch, ecologisch, feministisch, internationalistisch en antiracistisch is, dat mensen en de planeet prioritair stelt en niet de privéwinst. Het ecosocialisme biedt een alternatief voor het kapitalistisch systeem en een toekomst die het waard is om ervoor te vechten.

Gezamenlijke en doorslaggevende actie: de komende etappes

Er is een massale mobilisatie nodig van de volkeren om de klimaatcrisis te stoppen. Daarom moeten we bouwen aan een internationale beweging tegen de vernietiging van het milieu door het kapitalisme.

We denken dat we binnen de internationale beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid gemeenschappelijke massakampanjes moeten afspreken in de onmiddellijke toekomst om de uitstoot van broeikasgassen massaal te verminderen. Daarvoor willen we de dialoog bevorderen tussen de beweging voor klimaatrechtvaardigheid, de vakbeweging en progressieve sociale bewegingen. De bescherming van het klimaat, van de gezondheid van de mensen en de belangen van de werk.st.ers voor volwaardig en zinvol werk, moeten we samen naar voor schuiven.

Daarom steunen we de mobilisatie voor grote manifestaties in Glasgow en elders naar aanleiding van de COP26 in november 2021. We steunen ook de initiatieven voor een wereldactiedag voor klimaat en sociale rechtvaardigheid in de herfst 2020.

We stellen dat de beweging voor klimaatrechtvaardigheid, de progressieve organisaties en de vakbonden het lanceren moeten bespreken van brede internationale kampanjes:

  1. Voor een massale vermindering van de intensieve veeteelt en de vleesverwerkende nijverheid, we verdedigen hiertegen een biologische landbouwen een duurzame voedingsnijverheid.
  2. Voor de socialisatie van het vervoer, in het bijzonder de luchtvaartmaatschappijen, de vliegtuigindustrie en de automobielnijverheid. We zijn voor hun reconversie naar de productie van gratis/of goedkoop openbaar vervoer en naar het maken van nuttige producten die ecologisch duurzaam zijn.

We spreken af om fysiek samen te komen in 2021, om het werk van deze ecosocialisme conferentie verder te zetten voor klimaatrechtvaardigheid en voor het uitwerken van een actieprogramma en ons ecosocialistisch alternatief.

De opwarming moet bij 1,5°C stoppen!

Mensen en planeet hebben voorrang op winsten!

Laat ons strijden voor een ecosocialistisch alternatief!