Het sociaal verzet in de raad

In Gent neemt de SAP met Thomas Weyts, verruimingskandidaat van SAP op PVDA, deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Thomas staat op plaats 42 van de PVDA-lijst.

Een voorkeurstem voor Thomas is een stem voor een duidelijk antikapitalistisch en ecosocialistisch alternatief. Een stem voor volgehouden solidariteit met asielzoekers, mensen zonder papieren en migranten, tegen racisme en extreem rechtse haatzaaierij. Een stem voor solidariteit met de onderdrukten uit de ganse wereld. Het is een stem voor de strijd van de gewone mensen voor een leefbaar milieu, een goede woning, een deftige baan, goed onderwijs en uitgebouwd en gratis openbaar vervoer. Een stem tegen besparingen en afbraak van democratische rechten.

Een stem voor een linkse oppositie in de gemeenteraad, tegen rechts en extreem rechts, maar ook tegenover een bestuur met SP.A-Groen als dit antisociaal beleid voert. Een stem die links wakker houdt en rechts nachtmerries bezorgt. Zonder illusies dat in de gemeenteraad alles kan opgelost worden, maar met des te meer vertrouwen in de kracht van ons allen in actie. Zonder vijven en zessen. Gewoon duidelijk.

Thomas wil zich als kandidaat en in de gemeenteraad sterk maken voor volgende zaken:

Een gastvrij en solidair Gent

Al heel zijn leven komt Thomas op tegen racisme, fascisme en discriminatie. Met Solidair Gent organiseerde hij mee de mensenketting voor Mawda en acties tegen het opsluiten van kinderen in gesloten centra. Hij wil een einde aan het uitwijzingsbeleid, de sluiting van de gesloten centra, de regularisatie van mensen zonder papieren en een gastvrij en open asielbeleid.

– Geen huisbetredingen om mensen zonder papieren op te pakken in Gent. Geen medeplichtigheid van stadsdiensten, OCMW of lokale politie aan de jacht op vluchtelingen zonder papieren.

– Ondersteuning van vrijwilligerswerkingen en zelforganisaties van migranten en vluchtelingen.

– Voldoende woningaanbod voor iedereen, ook voor vluchtelingen en migranten.

– Voldoende medische zorg en recht op onderwijs voor iedereen, ook voor mensen zonder papieren.

– Harde aanpak van racisme en discriminatie op woning- en arbeidsmarkt. Nultolerantie voor racisme door politie of stadspersoneel.

Internationale solidariteit

Thomas is actief in de solidariteit met de democratische en linkse bewegingen in Turkije en Koerdistan, o.a met #SOSTurkije. Hij staat voluit achter de bevolking en de democratische en progressieve krachten in Syrië in hun strijd tegen het regime van Assad, IS en de buitenlandse interventies. Hij is solidair met de Palestijnse strijd en voor de boycot van de Israëlische Apartheidstaat.

– Gent vrij van Israëlische Apartheid. Stopzetting van elke vorm van samenwerking met bedrijven die vuile zaken doen met Israël. Ondersteuning van de Boycot-Desinvestering-Sancties-campagne.

– Geen samenwerking met autoritaire regimes, ook niet met de dictatuur van Erdogan in Turkije.

– Verzustering van Gent met Rojava in Syrië.

– Steun aan strijd voor democratische en sociale rechten en mensenrechten wereldwijd.

Goed en gratis openbaar vervoer

In 1998 was Thomas een van de trekkers van de Initiatiefgroep Gratis Openbaar Vervoer. Meer dan 20 000 Gentenaars steunden toen een referendum voor gratis en beter openbaar vervoer. De partijen van het huidig stadsbestuur deden er echter alles aan om het referendum te fnuiken. Gratis openbaar vervoer kwam er toen nog niet. We dwongen wel flink wat investeringen in beter openbaar vervoer en prijsverlagingen af. Strijd loont!

Twintig jaar later is het openbaar vervoer er kwalitatief weinig beter op geworden. De auto blijft nog steeds koning, ondanks het circulatieplan dat vooral de binnenstad ten goede komt. We blijven in de file staan, fietsen blijft gevaarlijk op veel plekken. Het openbaar lijdt onder een tekort aan investeringen en verwaarlozing. De prijzen gingen wel fors omhoog. Het moet dringend anders.

– Gratis openbaar vervoer in Gent zorgt ervoor dat meer mensen de auto thuis laten.

– Investeringen bij De Lijn in voertuigen, infrastructuur en personeel.

– Verhoogd aanbod ook in de vroege en late uren.

– Trams en bussen goed toegankelijk voor mensen met een beperking of met kinderwagen.

Goed en betaalbaar wonen

Dertien jaar lang gaf Thomas juridisch advies aan huurders. Zelf woont hij in een oude arbeiderswijk in Gentbrugge. Hij kent de problemen met slechte en veel te dure woningen, discriminatie op de huurmarkt van mensen met lage inkomens en migranten en veel te lange wachtlijsten voor sociale woningen, maar al te goed.

– Investeer in ecologische en betaalbare woningen voor iedereen, niet in prestigeprojecten en woningen die enkel voor de betere middenklasse betaalbaar zijn.

– Een Stedelijke Wooncoöperatie en een ambitieus plan voor sociale woningbouw: 9000 extra woningen is een minimum.

– Goede en betaalbare sociale woningen: bevriezing van de sociale huurprijzen. Versterking van woonzekerheid. Zoveel mogelijk zachte renovaties waarbij huurders in hun woning kunnen blijven.

– 1500 leegstaande woningen in Gent en toch mensen op straat, dat kan niet. Nultolerantie voor leegstand en verkrotting. Toepassing door het gemeentebestuur van het opeisingsrecht van leegstaande woningen.

– Gedaan met huisjesmelkerij en woekerprijzen op de huurmarkt. Voor dwingende richthuurprijzen.

Iedereen recht op een leefbaar klimaat

De opwarming van de aarde en klimaatverandering gaan ons allemaal aan. Individueel meer de fiets of het openbaar vervoer gebruiken, de auto laten staan, minder nutteloos consumeren, is zeker goed. Maar om het klimaat en het milieu te redden is meer nodig. Ook Gent kan hiertoe bijdragen.

– Een stedelijk energiebedrijf in publieke handen dat investeert in energiebesparing en 100% hernieuwbare en betaalbare energie.

– Een ambitieus plan voor zonne- en windenergie, isolatie en energie-efficiëntie.

– Transparant en democratisch beheer van alle energieleveranciers, steun aan kleinschalige en coöperatieve energievoorzieningen.

– De havenbedrijven moeten gedwongen worden hun steen bij te dragen. De klimaatdoelstellingen kunnen niet enkel gehaald worden door beroep te doen op de burgers en stedelijke voorzieningen.

Samen de stad maken

Thomas en de SAP denken niet dat je als gemeenteraadslid of als stadsbestuur van bovenaf de wereld of zelfs de stad kunt veranderen. Hiervoor is massale beweging van velen nodig, van onderuit. Radicale democratie en zo breed mogelijke deelname aan het bestuur van alle inwoners, jong en oud, ongeacht hun afkomst, helpt om beter en socialer beleid te maken voor allen.

– Opmaak van het Gents bestuursakkoord doorheen een brede raadpleging van de ganse bevolking.

– Wijkbudgetten van minstens 30% van het totale budget waarover de bevolking zelf kan beslissen.

– Bindende referenda op volksinitiatief. Respect voor de vragen, gelijke kansen in de campagnes.

– Burgerinitiatieven moeten spreekrecht behouden op de gemeenteraad. Invoering van een uur voor de burgers op de gemeenteraad.

– Burgemeesters en schepenen aan het loon van een gemiddelde geschoolde werknemer. Verbod op cumuls en betaalde postjes in intercommunales, energiebedrijven, enz.

Doe mee met de SAP

Wil je helpen met onze campagne? Er zijn heel wat manieren:

– Teken mee de stemoproep voor Thomas Weyts, verruimingskandidaat van SAP op PVDA.

– Download onze verkiezingsfolder en verspreid hem verder. Wil je folders om te bussen in je wijk of verdelen onder vrienden en kennissen? Geef een seintje via info@sap-rood.org of bel 0496 20 76 37.

– Download onze raamaffiche en hang ze uit.

– Volg de campagneblog van Thomas op Facebook en help hem mee bekend te maken.

– De SAP krijgt geen pak subsidies of steun van rijke leden. Pamfletten en affiches kosten geld, al houden we het bescheiden. Steun ons door een gift op Gent Strijdfonds BE17 0011 1578 3421. Vermeld ‘steun’.

– De SAP (Stroming voor een Antikapitalistisch Project) komt dag na dag op voor een antikapitalistisch, radicaal democratisch, feministisch en ecosocialistisch alternatief. Voor een democratische socialistische samenleving waar iedereen mee kan beslissen. Doe mee, word lid! Neem contact op via info@sap-rood.org of bel 0496 20 76 37.

Het volledige Stadsprogramma van de PVDA voor Gent kan je hier lezen.