Oproep van inheemse volkeren, mensen van Afrikaanse afkomst en volksorganisaties in Latijns-Amerika

De crisis die COVID-19 wereldwijd heeft veroorzaakt, vormt een kruispunt voor de volkeren van Abya Yala – Latijns-Amerika. Volksorganisaties vormen de eerste lijn van verzet tegen de ergste uitingen van het systeem in ontbinding.

We beleven een complete crisis die het leven in al zijn vormen bedreigt. COVID-19 is een pandemie in een tijd waarin de kapitalistische crisis steeds heviger wordt en de economische machthebbers herhaaldelijk proberen om de arbeidersklasse op te laten draaien voor het herstel van de winst van bedrijven. Dit valt samen met de verzwakking van gezondheidsstelsels, de verslechtering van levensomstandigheden en de vernietiging van de publieke sector als gevolg van de neoliberale ontwrichting. De verstikking waaraan we worden blootgesteld door de buitenlandse schuld, internationale organisaties en permanente onderdrukking door het imperialisme van onze soevereiniteit, leidt tot een scenario met zeer ernstige gevolgen.

In een Amerika waar wij weigeren structurele aanpassingen en het opleggen van nieuw imperialistisch beleid te accepteren en waar onze volkeren de afgelopen maanden de directe ervaring hebben van belangrijke volksopstanden, is de pandemie een voorwendsel om de aanwezigheid van het leger op ons grondgebied te legitimeren en aanpassingsmaatregelen en verslechtering van levensomstandigheden van de arbeidersklasse door te voeren. Ook heeft deze crisis opnieuw de wreedheid van het patriarchale geweld tegen vrouwen en seksuele dissidenten aan het licht gebracht, evenals de historische uitsluiting van inheemse volkeren en mensen van Afrikaanse afkomst, die gedwongen worden om de pandemie onder uiterst kwetsbare omstandigheden het hoofd te bieden.

In de beste traditie van onze volkeren zijn het de organisaties van het volk, arbeiders, boeren, inheemse volkeren, feministen, Afro-Amerikanen, stakers en buurtbewoners, die hun lichaam, hun hoofd en hun hart inzetten om onmiddellijke antwoorden  te geven, maar ook om een uitweg te vinden uit deze crisis via een weg naar een betere samenleving in plaats van terug te keren naar de kapitalistische normaliteit. Dit zal mogelijk zijn als we het beste van onszelf als volkeren geven. De gemeenschapsbanden en de eenheid van de bevolking, het land en de regio die we tijdens deze strijd in stand houden, zullen deel uitmaken van het weefsel dat het  perspectief van de transformatie van ons Abya Yala Amerika zal vormen.

Bij gebrek aan huisvesting bezetten we terreinen en bouwen we huizen; bij gebrek aan werk organiseren we coöperaties, bezetten we fabrieken en pakken we sluitingen en ontslagen aan; tegen de aanvallen van de bazen, vechten we voor betere werkomstandigheden; bij gebrek aan onderwijs zetten we scholen op ; tegen de onderdrukking van vrouwen en dissidenten, bouwen we feministische volksorganisaties op; tegen de uitbuiting bouwen we vakbondsorganisaties aan de basis op en strijden we tegen de bestaansonzekerheid en voor fatsoenlijke lonen; tegen de klimaatcrisis ontwikkelen we de agro-ecologie; tegen de monocultuur en de voedselmonopolies werken we  aan landbouwgebieden om de voedselsoevereiniteit en -autonomie te garanderen; tegen de militarisering, het paramilitarisme en de drugshandel vervangen we gewassen en strijden we voor de vrede. Tegenover degenen die ons de dood aanbieden is ons alternatief: het leven.

Tegenover het beleid van het sluiten van grenzen en fragmentatie en tegenover de xenofobie en het neofascisme, keren we terug naar het perspectief van de continentale solidariteit en de eenheid van de volkeren.

Laten we, geconfronteerd met het beleid van de kapitalisten om de crisis te gebruiken als dekmantel voor aanpassing, onze historische strijd voor de verdediging van gebieden, het leven en de socialisatie van de rijkdom verdiepen en heroverwegen, laten we de macht van het volk en de gemeenschap opbouwen.

Daarom eisen we het volgende van regeringen en roepen we de bevolking op dit ook te doen:

1. Geef voorrang aan het leven boven de schuld. Geen betaling van buitenlandse schuld, grondig onderzoek en kwijtschelding van de buitenlandse schuld. Het is misdadig om te beknibbelen op gezondheid en rechten om het IMF en andere schuldeisers terug te betalen. Gezondheidszorg  en sociale steun om het hoofd te bieden aan de pandemie zijn de prioriteit. We moeten onze strategische rijkdom en het beheer van onze banken en buitenlandse handel, de permanente bron van economische uitbuiting van de Latijns-Amerikaanse landen, terugwinnen. Alleen een beleid van economische soevereiniteit, dat voortkomt uit de ontwikkeling van volksmacht, kan de economische en mondiale crisis waar we nu het begin van meemaken, verzachten.

2. Het bestrijden van ongelijkheid. Buitengewone belasting op het vermogen van rijken, op winsten van banken en het grootkapitaal en op degenen die de kapitaalvlucht hebben georganiseerd. Regeringen moeten de rol op zich nemen om de door de markt bevorderde ongelijkheden weg te werken en de noodzakelijke investeringen in noodmaatregelen financieren door de concentratie van rijkdom tegen te gaan en niet door de lonen van de werknemers te verlagen. Heroriëntatie van de productieketens van grote bedrijven om goederen te produceren voor de bestrijding van het coronavirus, evenals de ziekten die we nu zonder hulp van de staat doorstaan, zoals ondervoeding, knokkelkoorts, slaapziekte (Chagas-ziekte) en tuberculose.

3. Dringende versterking van de volksgezondheidsstelsels: met spoed en met voorrang investeren in de  volksgezondheid, nationalisering van de particuliere gezondheidszorg en versterking van de overheidsmaatregelen om de pandemie in te dammen. De pandemie bevestigt opnieuw de noodzaak van algemene gezondheidszorg voor iedereen, waarbij de promotie van deze diensten wordt versterkt. Staten moeten de productie en het beheer van alle goederen die nodig zijn om de crisis aan te pakken, in handen nemen met participatie en controle van de werknemers. Afschaffing van het octrooisysteem voor geneesmiddelen om het onderzoek en de wetenschappelijke toepassingen voor het oplossen van humanitaire problemen volledig te ontwikkelen en erkenning van de oorspronkelijke en traditionele geneeskunde.

4. Een baan met alle rechten. Garantie van een inkomen voor iedereen, verbod op ontslag en opschorting. Het is essentieel om de rechten van werknemers om in een waardige omgeving te kunnen leven te erkennen. Laat deze noodsituatie geen voorwendsel zijn om precaire arbeid te blijven bevorderen. Nee tegen de sluiting van bedrijven. De staat moet de bezetting en het herstel van bedrijven door de werknemers ondersteunen.

5. Huisvesting en fatsoenlijk wonen als sociaal recht, sociale isolatie kan alleen worden bereikt onder een dak, met gegarandeerde basisvoorzieningen in een gezonde wijk. Huisuitzettingen en betaling van huur en diensten moeten worden opgeschort; het huisvestingsbeleid moet gericht zijn op een allesomvattende stedelijke hervorming die de toegang tot huisvesting in fatsoenlijke wijken voor alle werkende gezinnen garandeert. Universele toegang tot water, licht en gas en verbetering van de arbeiderswijken: de pandemie kan niet worden bestreden zonder dat alle bewoners thuis, in de wijk of in de gemeenschap toegang hebben tot drinkwater, gas en elektriciteit. Geen huis zonder bewoner, geen mens zonder huis. Vordering van leegstaande woningen voor de daklozen en voor volkshuisvesting.

6. Het bestrijden van honger en het garanderen van toegang tot voedsel voor iedereen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de rol en financiering van coöperatieve-, gemeenschaps- en familiale agro-ecologische landbouw voor de voedselvoorziening van de bevolking, kantines, gaarkeukens  en gemeenschapskeukens: het is noodzakelijk om vooruitgang te boeken in  het bevorderen van de toegang tot voedsel, als middel om de economie te doen herleven en om een bevoorradingscrisis te voorkomen. Garanderen van een basisvoedselpakket met gereguleerde en belastingvrije prijzen. We eisen sancties tegen prijsspeculatie en monopolievorming door supermarkten en tussenhandelaren. Kwijtschelding van de schuld van boeren, herverdeling van productieve grond en het opzetten van door de staat gefinancierde beschermingssystemen en agro-ecologische kolonies.

7. Tegen de vermarkting van de natuur moeten we de soevereiniteit terugwinnen over onze gemeenschappelijke goederen, zoals water, gas, olie, land en strategische rijkdommen die door economische vampiers in samenwerking met lokale overheden en ondernemers wordt overgenomen. Volledig respect voor de gebieden van de oorspronkelijke volkeren en herorientering van het economische- en extractiemodel. De exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen moet moeder aarde en de volkeren die er wonen respecteren.

8. Versterking van de bescherming van de gezondheid en humanitaire hulp met een garantie voor de soevereiniteit van de gebieden van de inheemse en Afrikaanse volkeren, met name die waarvan het leefgebied zich bevindt in vitale ecosystemen zoals het Amazonegebied, voor wie de epidemiologische dreiging etnocide zou kunnen betekenen. Versterking van het zelfbestuur en de systemen voor het territoriale en culturele voortbestaan van de inheemse en Afro-Amerikaanse volkeren. Verbod op uitzettingen en acties die de soevereiniteit van inheemse volkeren schenden.

9. Echt beleid voor de aanpak van geweld door mannen: door maatregelen voor sociaal isolement kan het aantal gevallen van huiselijk geweld en andere vormen van geweld tegen vrouwen toenemen. Het gebruik van informatietechnologie voor vrouwen, zowel cissexuele als transgender, is niet voldoende om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Het moet worden voorkomen en uitgeroeid. Er moet geld  komen voor de preventie van vrouwenmoorden en transgendermoorden. Er moeten schuiladressen komen voor mensen in gewelddadige situaties en speciale uitkeringen voor slachtoffers. En er moeten werkgelegenheids- en onderwijsplannen voor vrouwen en dissidenten komen.

10. Meer preventie, geen repressie: veel regeringen hebben de situatie van het coronavirus gebruikt om de repressie en het toezicht te intensiveren en de gevangenneming van de armsten, gemeenschapsleiders en activisten voor mensenrechten en moeder aarde, op te voeren. Het is tijd om het terugdringen van de gevangenispopulatie te zien als een noodzaak vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Er is ook behoefte aan een opwaardering van de lokale autoriteiten en de gemeenschapswachten die zorgen voor voorouderlijke gebieden en die een effectieve gemeenschapsinstelling zijn om het leven te beschermen.

11. Geen imperialistische politieke, economische en militaire interventie: we verwerpen categorisch het gebruik van de crisis als excuus voor militaire inmenging in Venezuela door het Yankee-imperialisme en zijn partners, de voortdurende moorden op inheemse- en volksleiders in Colombia, de felle onderdrukking van de putschistische regimes in Bolivia en Honduras en de volksvijandige regering van Piñera in Chili, de uitbreiding van de winningsprojecten in inheemse en boerengebieden. We eisen de opheffing van de blokkades tegen Cuba en Venezuela.

12. Internationale humanitaire hulp: we roepen regeringen op humanitaire hulp te vragen aan Cuba en andere landen die technische ervaring hebben in de strijd tegen de pandemie en die kunnen helpen de Covid-19-epidemie in te dammen in de steden waar de pandemie zich het meest heeft verspreid, zoals Guayaquil en São Paulo.

Tegen de rijkdom van enkelen, voor de soevereiniteit van het volk.

Voor het leven! Nee tegen het IMF!

Internationale solidariteit met de strijdende volkeren van Latijns-Amerika!

Lijst van de ondertekenende organisaties:

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador
Congreso de los Pueblos-Colombia
MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil
CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana-Ecuador
FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina
ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia
FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina
Ukamau-Chile
Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico)
CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela
CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México
AUTE sindicato electricista-Uruguay
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala
CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia
Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social -Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina
CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile
FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia
MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil
CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia
UTT Union de Trabajadores de la Tierra-Argentina
PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia
CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay
União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil
MICC Movimiento Indigena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador
PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia
Feminismo Comunitario Antipatriarcal – Bolivia
Movimiento Insurgente – Bolivia.
MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina
CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia
MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador
Brigadas Populares-Brasil
Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia
UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador
MTD Aníbal Verón-Argentina
FOB Autónoma-Argentina
FOB La Libertaria-Argentina
MTR por la democracia directa-Argentina
FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina
Frente Popular – Ecuador
Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela
Radio al Son del 23-Venezuela
Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela
Colectivo Caminos Verdes-Venezuela
FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil
Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia
Red Emancipa de Educación Popular-Brasil
Feministas del Abya Yala
MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina
Pañuelos en Rebeldía-Argentina
Red de la Diversidad-Bolivia
Escuela Popular Permanente-Chile
Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil
Fabrika Zurda – Ecuador
FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador
Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador
Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina
Colectivo Whipala-Bolivia
Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia
OLP Resistir y Luchar-Argentina
Colectivo Alexis Vive-Venezuela
Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina
Corriente Social y Política Marabunta-Argentina
Convergencia 2 de Abril-Chile
Democracia Socialista-Argentina
ASL Accion Socialista Libertaria-Argentina
La Junta-Peru.
Venceremos Abriendo Caminos-Argentina
ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina
Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia
CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina
Secretaria Migrantes y Refugiados UTEP-Argentina
Asamblea Pachamama-Uruguay
Comunidad Mapuche Los Toldos-Argentina
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ecuador
Movimiento Mujeres Por la Vida-Venezuela
Unión Comunera-Venezuela
Voces Urgentes-Venezuela
Espacio Pedagógico Cultural Fenix-Argentina
Movimiento de Jóvenes por la Patria (JPP-PPT)-Venezuela
Amigos da Terra-Brasil
Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES-Ecuador
Red Feminista Ecosocialista de Ecuador-Ecuador
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)-México
Red de Medios Digitales de comunicación comunitaria y alternativa del Ecuador Infórmate Pueblo-Ecuador
FURIA TRAVA colectiva de travestis feministas abolicionistas-Argentina
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-Mexico
Nueva Central de Trabajadores (NCT)-Mexico
ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica)-Mexico
Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores-Mexico
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-Mexico
Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)-Mexico
Frente Socialista-Mexico
Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE-Ecuador
Fórum da Amazônia Oriental FAOR-Brasil
ICA Iglesia Cristiana Ágape-Honduras
Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza-Argentina
Asamblea Vecinal ( vecinos en lucha)-Argentina
Fuera la subestación Rigolleau ( contra la contaminación de los campos CEM)-Argentina
Red de barrios irradiados de la R. A.-Argentina
FUNDACIÓN AUDIOVISUAL INDÍGENA WAYAAKUA-Venezuela
MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDÍGENA DE VENEZUELA MICIV-Venezuela
FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-Ecuador
Amigos da Terra America Latina e Caribe-ATALC
Conselho indigenista Milionário-CIMI-Brasil
UNIDAD POPULAR DE ECUADOR-Ecuador
Grupo Carta de Belém-Brasil
Jubileo Sur/Américas
Jubileu Sul Brasil
Asociación Colombiana de Educación al Consumidor-Colombia
Tatagua Colectiva Feminista Conurbano sur Bs.As- Argentina
Comité Oscar Romero de Cádiz-España
Espacio cultural, político y social La Casita en Marabunta-Argentina
Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile.
Fundación Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos-Chile.
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-Chile.
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador-Ecuador
TALLER DE “J”ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER-Colombia
Coordinadora indígena Popular Autónoma (CINPA) Oaxaca -Mexico
Colectivo de mujeres en Resistencia “Sinchi Warmi” – Ecuador
SOA Watch – Observatorio de la Escuela de las Américas
Propuesta TATU
VÓRTICE ESTUDIANTIL ALTERNATIVO
Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica (RIPESS LAC)
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)-Republica Dominicana
La Red Nacional de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL)-Republica Dominicana.
Movimiento Rebelión o Extinción-Argentina
Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE-Ecuador
Fuerza de Bases-Chile
MPL (Movimiento Popular Liberación)-Argentina
CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)-Argentina

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de site van CADTM. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.