Oorsprong, aard en verloop van de crisis

De banksector wordt geteisterd door een reeks faillissementen, reddingsoperaties van overheden en overnames. De crisis bij deze banken heeft de beurzen wereldwijd in beroering gebracht. Wat heeft dat allemaal veroorzaakt? Is het een voorbijgaande crisis? Welke impact zal het hebben op de echte economie? Ashley Smith van Spectre interviewt de Britse marxistische econoom Michael Roberts en stelt hem deze en andere vragen over financieel kapitaal en het huidige wereldwijde kapitalisme.

Wat waren de directe oorzaken van deze golf van bankfaillissementen? 

De directe oorzaak van de recente bankfaillissementen was, zoals altijd, een verlies aan liquiditeit. Wat bedoelen we daarmee? Depositohouders bij de Silicon Valley Bank (SVB) en First Republic en ook bij de cryptocurrency bank, Signature, begonnen massaal hun geld op te nemen en deze banken hadden niet de liquide middelen om aan de vraag van de depositohouders te voldoen.

Waarom was dat? Twee belangrijke redenen. Ten eerste was veel van het geld dat bij deze banken was gestort, herbelegd in activa die het afgelopen jaar enorm in waarde zijn gedaald. Ten tweede hadden veel van de depositohouders bij deze banken, voornamelijk kleine bedrijven, ontdekt dat ze geen winst meer maakten of geen extra financiering kregen van investeerders, maar dat ze nog steeds hun rekeningen en personeel moesten betalen. Dus begonnen ze geld op te nemen in plaats van opzij te leggen.

Waarom werden de activa van de banken minder waard? Dat komt door de algemene stijging van de rente in de financiële sector, veroorzaakt door de acties van de Centrale Bank van de VS, de Federal Reserve (Fed) om de basisrentevoet snel en sterk te verhogen, zogenaamd om de inflatie te beheersen. Hoe werkt dat?

Kijk: om geld te verdienen, zeggen banken dat ze depositohouders 2 procent rente per jaar bieden op hun deposito’s. Ze moeten die rente dekken, ofwel door leningen tegen een hogere rente te verstrekken aan klanten, ofwel door het geld van de depositohouders te beleggen in andere activa die een hogere rente opleveren. Banken kunnen die hogere rente krijgen als ze financiële activa kopen die meer rente opbrengen of die ze met winst kunnen verkopen (maar die riskanter kunnen zijn), zoals bedrijfsobligaties, hypotheekobligaties of aandelen.

Banken kunnen obligaties kopen, die veiliger zijn omdat banken hun geld volledig terugkrijgen aan het einde van de looptijd van de obligatie ‒ zeg vijf jaar. En elk jaar ontvangt de bank een hogere vaste rente dan de 2 procent die haar depositohouders krijgen. Ze krijgt een hogere rente omdat ze haar geld niet onmiddellijk terug heeft, maar moet wachten, zelfs jarenlang.

De veiligste obligaties om te kopen zijn staatsobligaties omdat de Amerikaanse overheid (waarschijnlijk) niet in gebreke zal blijven om de obligatie na vijf jaar terug te betalen. De managers van de SVB dachten dus dat ze heel voorzichtig waren door staatsobligaties te kopen. Maar hier is het probleem. Als je voor 1000 dollar een staatsobligatie koopt die over vijf jaar ‘vervalt’ (dat wil zeggen je krijgt je investering in vijf jaar volledig terug), die een rente betaalt van bijvoorbeeld 4 procent per jaar, dan verdien je geld als je depositohouders slechts 2 procent per jaar krijgen.

Maar als de Fed haar beleidsrente met 1 procent verhoogt, moeten de banken ook hun depositorente dienovereenkomstig verhogen of ze verliezen klanten. De winst van de bank daalt. Maar erger nog, de prijs van je bestaande 1000 dollar obligatie op de secundaire obligatiemarkt (die lijkt op een tweedehands automarkt) daalt. Waarom? Omdat, hoewel je staatsobligatie nog steeds 4 procent per jaar betaalt, het verschil tussen jouw obligatierente en de gangbare rente voor contant geld of andere kortetermijnactiva kleiner is geworden.

Als je je obligatie op de secundaire markt moet verkopen, zal een potentiële koper van je obligatie niet bereid zijn er 1000 dollar voor te betalen, maar bijvoorbeeld slechts 900. Dat komt omdat de koper, door slechts 900 te betalen en de 4 procent rente te krijgen, nu een renteopbrengst van 4/900 of 4,4 procent kan krijgen, waardoor het meer de moeite waard is om te kopen. De SVB had een pakket obligaties die ze ‘a pari’ had gekocht (100 procent van de nominale waarde, 1000 dollar) maar die op de secundaire markt minder waard waren (900 dollar). De bank had dus ‘ongerealiseerde verliezen’ in zijn boeken.

Maar waarom maakt dat uit als de bank ze niet hoeft te verkopen? De SVB zou kunnen wachten tot de obligaties vervallen en dan krijgt ze al haar investeringsgeld terug plus rente over vijf jaar. Maar hier is het tweede deel van het probleem voor de SVB. Doordat de Fed de rente verhoogde en de economie afzwakte in de richting van een recessie, met name in de startende technologiesector waar de SVB in gespecialiseerd was, liepen haar klanten winst mis en werden ze gedwongen meer geld op te nemen en hun deposito’s bij de SVB af te bouwen.

Uiteindelijk had de SVB niet genoeg liquide middelen om aan de opnames te kunnen voldoen; in plaats daarvan had ze veel obligaties die niet waren vervallen. Toen dat duidelijk werd voor de depositohouders, raakten degenen die niet gedekt waren door de depositoverzekering van de staat (alles boven 250.000 dollar) in paniek en ontstond er een run op de bank. Dat werd duidelijk toen de SVB aankondigde dat ze een groot deel van haar obligaties met verlies zou moeten verkopen om de opnames te dekken. De verliezen bleken zo groot dat niemand nog nieuw geld in de bank wilde steken en de SVB ging failliet.

Een gebrek aan liquiditeit mondde dus uit in insolventie ‒ zoals dat altijd gebeurt. Hoeveel kleine bedrijven vinden niet dat, als ze maar iets meer hadden gekregen van hun bank of een investeerder, ze een liquiditeitstekort hadden kunnen overbruggen om in bedrijf te blijven? In plaats daarvan, als ze geen verdere hulp krijgen, gaan ze failliet. Dat is in feite wat er gebeurde bij de SVB, en bij Signature, de bank voor cryptocurrency deposito’s, en nu bij First Republic, een bank voor middelgrote bedrijven en rijke mensen in New York.

Wat hebben de VS en andere staten gedaan om de financiële crisis te stoppen? Zal dat werken om andere bankfaillissementen te voorkomen en de aandelenmarkten te kalmeren? 

De regering, de Fed en de grote banken hebben twee dingen gedaan. Ten eerste hebben ze fondsen aangeboden om tegemoet te komen aan de vraag van depositohouders naar hun geld. Hoewel in de VS alle deposito’s boven 250.000 dollar niet door de overheid worden gedekt, heeft de overheid die drempel opgeheven en gezegd dat ze als noodmaatregel alle deposito’s zal dekken.

Ten tweede heeft de Fed een speciaal leeninstrument in het leven geroepen, het Programma voor Termijnfinanciering door de bank, waarbij banken leningen voor een jaar kunnen krijgen, met de obligaties als onderpand tegen 100 procent van de nominale waarde om geld te krijgen voor opnames door depositohouders. Ze hoeven hun obligaties dus niet onder 100 procent van de nominale waarde te verkopen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de ‘paniek’ run op banken te stoppen. Maar ze lossen natuurlijk niet de onderliggende problemen op waarin de banken verkeren door de stijgende rente en de dalende winsten van de bedrijven die deze banken gebruiken.

Sommigen beweren dat de SVB en de andere banken klein en nogal gespecialiseerd zijn en ze dus geen bredere systeemproblemen weerspiegelen. Maar dat valt te betwijfelen. Ten eerste was de SVB geen kleine bank, zelfs niet gespecialiseerd in de technologiesector ‒ ze was de 16e grootste in de VS en haar ondergang was de tweede grootste in de financiële geschiedenis van de VS. Bovendien blijkt uit een recent rapport van de Federal Deposit Insurance Corporation dat de SVB niet de enige is met enorme ‘ongerealiseerde verliezen’ in haar boeken. Het totaal voor alle banken bedraagt momenteel 620 miljard dollar, of 2,7 procent van het Amerikaanse bbp. Dat is de potentiële klap voor de banken of de economie als deze verliezen worden gerealiseerd.

10 procent van de banken heeft grotere niet-gewaardeerde verliezen dan de SVB. De SVB was ook niet de slechtst gekapitaliseerde bank: 10 procent van de banken heeft een lagere kapitalisatie dan de SVB. Uit een recente studie blijkt dat de marktwaarde van de activa van het banksysteem 2 biljoen dollar lager ligt dan de boekwaarde van de activa, rekening houdend met de tot de vervaldag aangehouden kredietportefeuilles.

Tegen marktwaarde gewaardeerde bankactiva zijn bij alle banken gemiddeld met 10 procent gedaald, waarbij vijf procent van de banken een daling van 20 procent laat zien. Erger nog, als de Fed de rente blijft verhogen [wat ze inmiddels heeft gedaan], zullen de obligatiekoersen verder dalen, zullen de ongerealiseerde verliezen toenemen en zullen meer banken met een gebrek aan liquiditeit worden geconfronteerd.

De noodmaatregelen zouden dus wel eens niet voldoende kunnen zijn. De huidige bewering is dat extra liquiditeit kan worden gefinancierd door grotere en sterkere banken die de zwakke overnemen en de financiële stabiliteit herstellen zonder de werkende bevolking te treffen. Dat is de marktoplossing waarbij de grote gieren het dode aas opeten ‒ de Britse SVB-tak is bijvoorbeeld opgekocht door HSBC voor 1 pond. In het geval van Credit Suisse proberen de Zwitserse autoriteiten een overname door de grotere UBS-bank door te drukken voor een prijs die een vijfde is van de huidige marktwaarde van CS [dat is inmiddels gebeurd voor 3 miljard euro].

Maar als de huidige crisis systemisch wordt, zoals in 2008, zal dat niet genoeg zijn. In plaats daarvan zouden de door de bankelite geleden verliezen worden gesocialiseerd door middel van reddingsoperaties door de overheid, waardoor de schulden van de publieke sector (die al een recordhoogte hebben bereikt) nog verder zouden oplopen, ten koste van de rest van ons door hogere belastingen en nog meer bezuinigingen op overheidsuitgaven en -diensten.

Zullen de Fed en andere centrale banken de rente blijven verhogen om de inflatie te bestrijden, of zullen ze zich terugtrekken om verdere bankcrises te voorkomen? 

Het lijkt heel waarschijnlijk dat de centrale banken de rente zullen blijven verhogen in hun onmogelijke zoektocht naar inflatiebeheersing. Ze zullen alleen stoppen als er nog een reeks bankcrises komt. Dan kunnen ze zelfs gedwongen worden hun monetaire verstrakkingsbeleid terug te draaien om de banksector te redden.

Maar momenteel trekken ze een stoer gezicht en beweren ze dat het banksysteem heel ‘veerkrachtig’ is en er veel beter voorstaat dan in 2008. Het terugdraaien van de monetaire verstrakking zou desastreus zijn voor de geloofwaardigheid van de centrale banken, omdat het zou blootleggen dat centrale banken de geldhoeveelheid, de rente en de bankactiviteit niet beheersen ‒ integendeel.

Wat zijn nu diepere oorzaken van de inflatie en financiële instabiliteit? 

Laten we eerst de financiële instabiliteit nemen. Kapitalisme is een geld- of monetaire economie. De productie is niet voor directe consumptie op de plaats van gebruik. De productie van goederen is bestemd voor verkoop op een markt om te worden geruild tegen geld. En geld is nodig om goederen te kopen.

Geld en goederen zijn niet hetzelfde, dus de circulatie van geld en goederen is inherent onderhevig aan storing. Op elk moment kunnen de houders van geld besluiten goederen niet tegen de huidige prijzen te kopen, maar hun geld op te potten. Dan moeten de verkopers van goederen hun prijzen verlagen of zelfs failliet gaan. Veel dingen kunnen deze ineenstorting van de uitwisseling van geld en goederen, of geld voor financiële activa zoals obligaties of aandelen ‒ fictief kapitaal, noemde Marx het ‒ teweegbrengen. En het kan plotseling gebeuren.

Maar de belangrijkste onderliggende oorzaak is de overaccumulatie van kapitaal in de productieve sectoren van de economie of, met andere woorden, de dalende winstgevendheid van investeringen en productie. De winsten van de klanten van de techbedrijven die bij de SVB bankierden begonnen terug te lopen en ze hadden te maken met een verlies aan financiering van zogenaamde durfkapitalisten (investeerders in start-ups) omdat de investeerders de winsten zagen dalen. Daarom moesten de techbedrijven hun cashdeposito’s afbouwen. Dat vernietigde de liquiditeit van de SVB en dwong haar aan te kondigen dat ze haar obligatieactiva zou verkopen.

Bij de financiële crash van 2008 werd de liquiditeitscrisis veroorzaakt door de ineenstorting van de vastgoedmarkt ‒ niet de techsector zoals nu. Veel kredietverstrekkers leden zware verliezen op hypotheekobligaties en de derivaten van die obligaties verveelvoudigden het effect in de hele financiële sector en internationaal. Maar de ineenstorting van de huizenmarkt zelf was het gevolg van een daling van de winstgevendheid van de productieve sectoren van de economie vanaf 2005-2006 die uiteindelijk leidde tot een regelrechte daling van de totale winsten die ook de vastgoedsector omvatte.

Deze keer werd de monetaire ineenstorting veroorzaakt door de wereldwijde inflatiepiek sinds het einde van de covidpandemie. Dat kwam vooral door de enorme stijgingen van de energie- en voedselprijzen als gevolg van de internationale leveringsketens die tijdens de covid uitvielen en zich niet herstelden.

Heropende bedrijven ontdekten dat ze niet konden voldoen aan de heroplevende vraag; ze konden schepen, containers, havens en booreilanden niet weer naar behoren laten werken. De voedsel- en energievoorraden droogden op en de prijzen stegen, zelfs voordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de ineenstorting van de bevoorradingsketen voor belangrijke grondstoffen versterkte. Naast voedsel en energie versnelde de onderliggende inflatie door de algemeen lage productiviteitsgroei in de grote economieën: kapitalistische bedrijven konden na covid niet genoeg geschoold personeel vinden en hadden niet in nieuwe capaciteit geïnvesteerd, zodat de groei van de arbeidsproductiviteit onvoldoende was om de heroplevende vraag aan te kunnen.

Wat duidelijk is, is dat de versnelde inflatie niet werd veroorzaakt door hogere arbeidskosten (dat wil zeggen stijgende lonen); integendeel, de werknemers liepen (en lopen) ver achter op de inflatiespiraal om de lonen te compenseren. Integendeel, door stijgende grondstofkosten en tekorten konden bedrijven met prijsmacht, dat wil zeggen grote multinationals, hun prijzen verhogen en hun winstmarges opdrijven tot recordhoogten, vooral de energie- en voedselbedrijven. Het was een winst-prijsspiraal.

Desondanks hebben de monetaire autoriteiten overal genegeerd of ontkend dat de versnelde inflatie een probleem aan de aanbodzijde was (zoals meestal het geval is onder de kapitalistische productiewijze). In plaats daarvan beweerden ze dat het te wijten was aan een buitensporige vraag die een loon-prijsspiraal veroorzaakte. Hun antwoord was dus om de rente te verhogen, hun eerdere beleid van kwantitatieve versoepeling (QE) om te zetten in kwantitatieve verstrakking (QT) en de liquiditeit (goedkoop geld en krediet) te verminderen. De kosten om te lenen voor bedrijven om te investeren of voor huishoudens om hypotheken te betalen enzovoort zijn dus sterk gestegen en hebben nu het banksysteem gebroken.

De ironie is dat renteverhogingen weinig direct effect zullen blijven hebben op de inflatiecijfers; in plaats daarvan drukt het beleid de winsten en lonen, waardoor de vertragende economieën in een recessie terechtkomen ‒ net zoals dat gebeurde onder het Fed-regime onder het voorzittrschap van Paul Volcker eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, dat leidde tot de zeer diepe recessie van 1980-1982.

Hoe verschilt deze crisis van de crisis van 2008 en de Grote Recessie? Wat herstelde toen de groei? Zijn die middelen nu beschikbaar voor kapitalisten en hun staten? 

De kapitalistische productie en investeringen hebben te lijden onder regelmatige en terugkerende inzinkingen. Die zijn een noodzakelijke correctie op de tendens van dalende winstgevendheid in de loop van de tijd. Ineenstortingen verwijderen het dode hout en laten de sterken de markten van de zwakken overnemen, waardoor de arbeidskosten dalen door hogere werkloosheid en zo de basis wordt gelegd voor een hogere winstgevendheid en economisch herstel. Dat proces wordt ‘creatieve vernietiging’ genoemd.

De Grote Recessie van 2008-2009 heeft dat tot op zekere hoogte bewerkstelligd ‒ maar slechts tot op zekere hoogte. De winstgevendheid van kapitaal in de grote economieën bleef onder het niveau van eind jaren negentig. Daardoor bleven de investeringen in productieve sectoren zwak. Bedrijven waren afhankelijk van goedkoop of bijna nul krediet om door te gaan ‒ het aandeel van ‘zombiebedrijven’ die overleven door alleen maar meer schulden aan te gaan is nu ongeveer 20 procent. De pandemie van 2020 toonde aan dat een depressief en stagnerend kapitalisme zich niet heeft hersteld ‒ nog geen creatieve vernietiging.

Welke oplossingen biedt het kapitalistische establishment nu? Zullen ze werken? 

De mainstream oplossing voor bankcrashes is altijd dezelfde: betere regulering. Zelfs de meest radicale mainstream economen als Joseph Stiglitz, of politici als Bernie Sanders of Elizabeth Warren, dringen aan op deze oplossing. En toch werkt de regulering van een inherent instabiele en speculatieve financiële sector gewoon niet.

De geschiedenis van regulering is een geschiedenis van onwetendheid, ontwijking en leugens. Neem de SVB: de toezichthouders hadden geen oog voor het renterisico dat het SVB-bestuur nam door zoveel obligaties te kopen, ondanks waarschuwingen van verschillende kanten. En keer op keer zijn er bankschandalen opgedoken die de toezichthouders over het hoofd hebben gezien.

In plaats van regelgeving is het nodig dat de grote banken en financiële instellingen publiek eigendom worden, democratisch geleid en gecontroleerd door werknemers in die instellingen en in de economie in het algemeen. We moeten speculatieve investeringsbanken zoals Goldman Sachs of investeringsgiganten zoals BlackRock sluiten. We moeten een einde maken aan de groteske salarissen en bonussen van bankdirecteuren en handelaren bij investeringsbanken.

Bankieren moet een openbare dienst zijn zoals onderwijs of de vuilnisophaaldienst, niet een centrum voor gokken in het financiële casino met ons geld. Ah, zeggen sommigen, zelfs als de staatsbanken alleen maar deposito’s aannamen en dan leningen verstrekten aan bedrijven om te investeren en huishoudens om grote aankopen te doen, zou je nog steeds een bankrun kunnen krijgen door de depositohouders.

Ja, misschien. Maar dat is heel onwaarschijnlijk als depositohouders weten dat hun geld veilig is omdat de staat achter de bank staat en banken niet meer speculeren en ze democratisch en transparant worden geleid. Als de rente stijgt en dat leidt tot verliezen van staatsbanken op hun staatsobligaties, dan zouden die verliezen door de hele samenleving gelijkelijk worden gedeeld en niet door de werkende mensen om rijke spaarders en bedrijven te redden ten koste van de rest van ons. Maar publiek eigendom van banken is taboe in alle kringen, zelfs in socialistische.

Wat is de waarschijnlijkste ontwikeling van het wereldwijde kapitalisme? 

De eerste twee decennia van deze eeuw hebben aangetoond dat het kapitalisme over zijn houdbaarheidsdatum heen is. De economische groei is tot stilstand gekomen; de economieën hebben twee grote inzinkingen gekend (2008-2009 en 2020), waaronder de grootste financiële crash in de geschiedenis. Investeringen in waardescheppende sectoren die de inkomens zouden kunnen verhogen en de arbeidstijd zouden kunnen verkorten, hebben niet plaatsgevonden.

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering zijn niet beteugeld en we stevenen af op een existentiële ramp. De armoede in het zogenaamde Zuiden neemt toe en de ongelijkheid van inkomens en rijkdom neemt overal toe. Het kapitalisme zit vast in een lange stagnatie of depressie.

Die zal alleen worden overwonnen (en dan nog slechts tijdelijk) als het kapitaal de levensstandaard van de werknemers voldoende vernietigt om de winstgevendheid te verhogen en de investeringsgroei te herstellen. Maar elke poging daartoe zou een ongekend klassenconflict kunnen uitlokken. Dus hebben de strategen van het kapitaal er tot nu toe voor gekozen om door te kruipen en niet naar de netelige situatie van liquidatie en creatieve vernietiging te grijpen. Maar er zijn krachten die dat wel willen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Spectre. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.