Op maandag 22 november voerden in Gent een 150-tal mensen van de drie vakbonden en van heel wat lokale sociale bewegingen en progressieve organisaties, waaronder SAP – Antikapitalisten, actie voor het Stadhuis tijdens de gemeenteraad. De actie was de’kick off’ voor een campagne ter verdediging van het recht op protest en van de vrije meningsuiting.

Om in Gent een actie te voeren moet je 1 maand op voorhand toelating vragen aan de burgemeester van de stad Gent. Meerdere organisaties en verenigingen werden geconfronteerd met GAS-boetes voor allerhande acties op het publieke domein. Sociale actie wordt bestraft met GAS-boetes, omdat het zo in artikel 1 en 40 van het politiereglement staat.

Dit politiereglement en de daaraan verbonden GAS-boetes bedreigen kleine organisaties in hun vrijheid om sociale acties op poten te zetten. Boetes tot 350 euro is veel geld voor een kleine vzw. De stilte dreigt. Dit druist in tegen het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting.

Na deze alarmerende boetes, kwam het Gentse middenveld in het verweer.  We slaan de handen in elkaar om het politiereglement te laten aanpassen. Wij zijn ervan overtuigd dat het progressieve stadsbestuur dit eigenlijk ook geen goede gang van zaken vindt en startten een actieplatform.

Op maandag lanceerden we aan de start van de gemeenteraad een petitie waarmee we een burgerinitiatief starten. Hierin vragen we de aanpassing van het politiereglement zodat er sprake is van een meldingsplicht (we zijn voor goede afspraken!) en een kortere termijn van 24 uur. Zo doen ze dat ook in een stad als Amsterdam. We zullen 1000 handtekeningen inzamelen en daarna is het aan de gemeenteraad om dit reglement onder handen te nemen.

De actie van maandag was alvast een uitstekende start. Hieronder kan je het Manifest lezen dat inmiddels door een ganse reeks organisaties en bewegingen werd onderschreven.(1)Steunen alvast: ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Gents Milieu Front, Campagne Rosa , LEF, Progress Lawyer Network, De Volksraad, StandUP tegen racisme en fascisme, Democratie 2000, Cubanismo Gent, Greenpeace Belgium, Actief Linkse Studenten, Jongsocialisten Gent, Tegengas, Extinction Rebellion, SAP- Antikapitalisten, vzw Vrede, Vermeylenfonds, Victoria Deluxe, vzw Trefpunt, Comac, Marianne, RedFox, 8 Maars Gent, Bernadette blijft, Leven in het Pand, Platform 21/03 Gent, Werkgroep Vluchtelingen Gent en Hart Boven Hard Gent.

Verder kan je ook de tekst van het burgerinitiatief vinden, die je ook hier kan downloaden. Alle inwoners van Gent vanaf 16 jaar mogen tekenen. Opgelet; enkel originele exemplaren terugbezorgen, kopieën worden niet aanvaard.

Kom op voor de vrijheid van protest in Gent!

Het recht op vrij protest en het recht op actievoeren is een fundamenteel recht.

Het recht op vrij protest en actievoeren wordt gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen. Je moet serieuze redenen hebben om deze rechten in te perken. Bovendien zijn inperkingen slechts gerechtvaardigd als ze ook in verhouding zijn ten opzichte van het te bereiken doel, zijnde: zorgen voor de openbare veiligheid.

Het is een basisrecht, omdat democratie niet enkel bestaat dankzij verkiezingen. Burgers, middenveldorganisaties en actiegroepen moeten zich te allen tijde kunnen verenigen om op te komen voor een betere samenleving. Dat gaat onder meer over acties voor veiligere fietspaden, over protest tegen het gebrek aan armoedebestrijdingsbeleid, tot alarmkreten over het klimaat.

In een democratie is de straat van iedereen en voor dit recht moeten we blijven opkomen.

Deze rechten worden in Gent direct beknot via het politiereglement en dit wordt nog eens versterkt door het systeem van de GAS-boetes (boetes in het kader van Gemeentelijke Administratieve Sancties – een ambtenaar legt deze boetes op, geen rechter).

Het politiereglement moet gewijzigd worden.

Artikel 1 van het politiereglement stelt dat elke bijeenkomst in open lucht slechts kan plaatsvinden na een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.  Deze toelating moet minstens 1 maand op voorhand aangevraagd worden.  Dit komt neer op een permanent samenscholingsverbod, dat enkel door de burgemeester kan worden opgeheven.

Een politiereglement dat actievoeren en protest aan formalistische toelatingsvoorwaarden verbindt, is een belemmering van de vrijheid van protest. Dat is onrechtvaardig en onwettig ten aanzien van elke actie van burgers en verenigingen. Het druist in tegen de vrijheid van meningsuiting.

Bij het protest op straat zonder voorafgaande toestemming riskeer je direct een GAS-boete.  

Wie zich niet houdt aan artikel 1 van het politiereglement, riskeert een GAS-boete die wordt opgelegd door de sanctionerend gasambtenaar. GAS-boetes zijn bedoeld voor heel concrete overlastsituaties zoals hondenpoep en sluikstorten en niet om het recht op vrij protest te belemmeren.  De afgelopen jaren kregen verschillende organisaties een gasboete, ze vonden zich onterecht behandeld, maar hadden niet de nodige centen om hiertegen te procederen. Om dit te keren, organiseren we een campagne opdat het gemeentebestuur de reglementering aanpast van toelating naar melding van actie. In Amsterdam bijvoorbeeld volstaat een melding van de actie 24 uur op voorhand. In Frankrijk is er een meldingsplicht van drie dagen op voorhand. Laten we ons spiegelen aan dat voorbeeld.

Zowel het politiereglement als de GAS-wetgeving belemmert verenigingen en burgers die mee onze maatschappij vorm willen geven door op straat te komen.  Daarom contesteren we artikel 1 van het politiereglement en de koppeling met de GAS-boetes, evenals elke andere feitelijke maatregel die een indirecte belemmering inhoudt van het recht op vrij protest.  Ter bescherming van het protest van vakbonden, klimaatjongeren, de vrouwen-, studenten- en andere burgerverenigingen en bewegingen vragen we de Stad Gent  om alle belemmeringen dienaangaande weg te werken.

Petitie: De straat is van ons. In Gent moet een voorafgaande meldingsplicht volstaan.

In de fiere Gentse traditie dringen we dan ook aan op:

  • Een aanpassing van artikel 1 uit de politiecodex: van toelating naar meldingsplicht
  • Geen GAS-boetes of belasting voor protest of vrije meningsuiting
  • Geen maatregelen die een indirecte belemmering inhouden van het recht op protest of vrije meningsuiting.

Voorstel tot aanpassing:

Artikel 1 §1. Een bijeenkomst in open lucht kan slechts plaatsvinden na een voorafgaandelijke melding aan de burgemeester.

  • 2. De melding zal schriftelijk, minstens 24u op voorhand bezorgd worden, behoudens overmacht.
  • 3. De organisator maakt samen met het stadsbestuur afspraken opdat het ordelijk verloop van de bijeenkomst gehandhaafd kan blijven.

Het volstaat niet om enkel artikel 1 aan te passen want in artikel 40 wordt er verwezen naar straffen met GAS-boetes als je artikel 1 niet naleeft. Daarom willen we in artikel 40§3 de verwijzing naar artikel 1 laten schrappen zoals hieronder:

Artikel 40 §3. Inbreuken op de beschikkingen van artikel 15, 16, 18, 20 t.e.m. 25, 35, 36 en

38 worden gesanctioneerd met een maximale administratieve geldboete van 350 euro voor meerderjarige overtreders, en een maximale administratieve geldboete van 175 euro voor minderjarige overtreders.

Voetnoten

Voetnoten
1 Steunen alvast: ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Gents Milieu Front, Campagne Rosa , LEF, Progress Lawyer Network, De Volksraad, StandUP tegen racisme en fascisme, Democratie 2000, Cubanismo Gent, Greenpeace Belgium, Actief Linkse Studenten, Jongsocialisten Gent, Tegengas, Extinction Rebellion, SAP- Antikapitalisten, vzw Vrede, Vermeylenfonds, Victoria Deluxe, vzw Trefpunt, Comac, Marianne, RedFox, 8 Maars Gent, Bernadette blijft, Leven in het Pand, Platform 21/03 Gent, Werkgroep Vluchtelingen Gent en Hart Boven Hard Gent.