ACOD Overheidsdiensten Antwerpen steunt Vrouwenstaking

Op zondag 16 februari kwam in Antwerpen het gewestelijk congres bijeen van de ACOD sector Overheidsdiensten in de provincie Antwerpen (deze sector van de ACOD organiseert personeelsleden van de Vlaamse ministeries, de federale overheidsdiensten en parastatale instellingen, zoals de RVA, de VDAB, Kind en Gezin, Fedasiel, enz.).

Op dit congres werd een opgemerkte tussenkomst door een aantal vrouwelijke militanten afgesloten met de unanieme goedkeuring van een motie, waarbij de vakbondsleidingen worden opgeroepen om “stakingsaanzeggingen neer te leggen bij alle overheden voor een duur van zondag 8 maart 2020 tot en met maandag 9 maart 2020, zodat alle vrouwelijke collega’s die dat wensen en al diegenen die hen willen steunen, ingedekt zijn voor hun deelname aan stakingen die georganiseerd worden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.”

Uiteraard is het ook de bedoeling om met die stakingen de specifieke eisen van de ACOD met kracht naar voor te schuiven, zoals bijvoorbeeld de eis voor een minimumloon van 14 euro bruto per uur en een beter statuut (onder andere met volwaardige voltijdse contracten) voor de vele, vooral vrouwelijke werknemers, bij de poets- en restauratiediensten en dergelijke meer. Tegelijk roept het congres alle leden op om deel te nemen aan de publieke activiteiten die op 8 & 9  maart 2020 georganiseerd worden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Daarbij werd expliciet verwezen naar de stakingsaanzegging die werd neergelegd door de ACOD en de Algemene Centrale bij de Universiteit Gent. Zij steunen opnieuw de Vrouwenstaking aan de Universiteit Gent die dit jaar op maandag 9 maart al voor de 4e keer plaats vindt en brengen ook eigen  eisen naar voren.

We publiceren hieronder de teksten van de tussenkomst en de motie op het congres van ACOD Overheidsdiensten Antwerpen evenals de brief aan het personeel van ACOD UGent. We doen alvast een oproep aan alle vakbondsmilitanten de Vrouwenstaking op 8 en 9 maart actief te ondersteunen en daar in hun vakbond en centrale mee voor op te komen.

De tussenkomst op het congres

Elke 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die jaarlijkse vrouwendag op 8 maart werd in 1910 gelanceerd door de arbeidersbeweging. Ook dit jaar willen vrouwen overal ter wereld en dus ook in België zichtbaar maken dat de wereld stilvalt zonder het dienend en zorgend werk van miljoenen vrouwen. Ze willen dat doen door de organisatie van een vrouwenstaking op 8 en 9 mei 2020. Dit is een nationale staking die overal in België plaatsvindt. Het is ook een internationale staking, waaraan wordt deelgenomen door miljoenen vrouwen.

Werk buitenshuis en binnenshuis. Werk dat ondergewaardeerd of niet gewaardeerd wordt, dat (onder)betaald of niet betaald is. Werk met gezondheidsrisico’s. Werk dat nooit af is. Ondergeschikt werk dat vrouwen blootstelt aan (seksueel) geweld. Maar ook werk dat dikwijls liefde en toewijding vraagt. Werk dat direct het leven leefbaar maakt!

Welk betaald werk vrouwen ook doen, ze nemen er de gratis zorgende rol in de privésfeer bij. Zij “combineren”. Ze jongleren met voltijds en deeltijds werk, met kinderopvang, hulp van grootmoeders en huishoudhulp, al naar gelang hun inkomen en individuele omstandigheden.

Vrouwen die zich krom werken aan kassa’s, in bureaus, in sweatshops en callcenters hebben het niet onder de markt. Tegelijk bezitten de 22 rijkste mannen van de wereld vandaag meer dan alle vrouwen in Afrika. Ook in België verdienen vrouwen gemiddeld 20% minder dan mannen. Vrouwen nemen nog altijd het merendeel van het (onbetaalde) huishoudelijk werk op zich en belanden vaker in armoede. We willen dan ook een collectieve openbare dienstverlening in de buurten voor werkende en werkzoekende ouders.

Ook worden 1 op de 4 vrouwen geconfronteerd met seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Dagelijks worden in België naar schatting 80 vrouwen verkracht en alleen dit jaar al zijn er 23 vrouwenmoorden (femicide) geregistreerd. Verder worden 65% van de dossiers over huiselijk geweld of partnergeweld zonder gevolg geklasseerd of geseponeerd en slechts een fractie van deze geweldfeiten wordt aangegeven bij politie. Vrouwen stuiten namelijk nog steeds op een drempel van ongeloof en worden niet serieus genomen.

Daarom ondernemen vrouwen ook in België dit jaar actie. Op 8 & 9 maart 2020 wordt dus opgeroepen tot een staking. Vrouwen nemen deel aan alle aspecten van het leven. Daarom gaat deze staking verder dan enkel loonarbeid en heeft ze ook betrekking op huishoudelijk werk, op zorg voor anderen, op consumptie en op onderwijs. Daarom willen vrouwen een sterke boodschap naar de maatschappij sturen: “We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal!”.

Want vrouwen eisen respect en verandering! Ze willen samen de regels van het spel herschrijven. Ze willen hun gebruikelijke rollen verlaten en samenkomen om de openbare ruimtes die hen ontnomen zijn, terug nemen. Ze willen hun stem laten horen. In solidariteit, elk met zijn eigen mogelijkheden, ervaringen, eisen en verlangens. Daarom maken ze van 8 & 9 maart 2020 een intense dag van strijd en bevrijding.

Ook in Antwerpen worden er op 8 en 9 maart acties georganiseerd:

 • Women’s March – United for Women’s RightsGeen 8 maart zonder Vrouwenmars! We verzamelen om 13u30 op de Stadswaag en stappen van daar naar het De Coninckplein.
 • Women’s Strike FestivalDit jaar is het de tweede editie van dit vrouwenstakingsfestival. Dit jaar gaat het festival door vanaf 14u op het De Conickplein, met standjes, toespraken van vrouwen die vertellen over hun strijd op en naast de werkvloer, zingen, dansen, eten, drinken,… Met kinderopvang!
 • De Vrouwenstaking is op 8 maart ook thema-dag op de lokale vrije zender Radio Centraal. Voor de uitzending vanop de locatie van het vrouwenstakingsfestival op het De Coninckplein kan gerekend worden op de medewerking van de Openbare Bibliotheek in het Permekegebouw.
 • Op maandag 9 maart worden vrouwen in loondienst opgeroepen het werk neer te leggen. Zij rekenen op de vakbonden om hen in te dekken via stakingsaanzeggingen.

Als syndicalisten mogen we daar niet afzijdig bij blijven!

De motie

Daarom wordt voorgesteld om een motie goed te keuren, met de volgende tekst:

“Het Congres van de sector Overheidsdiensten van het ACOD-gewest Antwerpen-Kempen-Mechelen vraagt aan de leidende instanties van de ACOD op de verschillende niveaus (federaal, intergewestelijk, enz.) om stakingsaanzeggingen neer te leggen bij alle overheden voor een duur van zondag 8 maart 2020 tot en met maandag 9 maart 2020, zodat alle vrouwelijke collega’s die dat wensen en al diegenen die hen willen steunen, ingedekt zijn voor hun deelname aan stakingen die georganiseerd worden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.

Uiteraard ook om met die stakingen de specifieke eisen van de ACOD met kracht naar voor te schuiven, zoals bijvoorbeeld de eis voor een minimumloon van 14 euro bruto per uur en een beter statuut (onder andere met volwaardige voltijdse contracten) voor de vele, vooral vrouwelijke werknemers, bij de poets- en restauratiediensten en dergelijke meer.

Tegelijk roept het congres alle leden op om deel te nemen aan de publieke activiteiten die op 8 & 9 maart 2020 georganiseerd worden ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.”

Laten we het voorbeeld volgen van onze kameraden bij de Gentse universiteit, die eergisteren al een dergelijke stakingsaanzegging hebben neergelegd!

(applaus)

Bovenstaande motie werd daarop unaniem goedgekeurd door het Gewestelijk Congres van de sector Overheidsdiensten Antwerpen-Kempen-Mechelen

ACOD UGent en Algemene Centrale doen stakingsaanzeg

Hieronder het bericht van ACOD UGent aan de collega’s met alle info rond de stakingsaanzeg en de eisen die ze naar voor schuiven.

Met dit bericht wilden we graag reageren op de media-aandacht voor de stakingsaanzegging die ACOD UGent heeft ingediend voor 9 maart 2020. Graag wilden we jullie rechtstreeks op de hoogte brengen van de context hiervan, en jullie meteen ook oproepen om op 9 maart 2020 deel te nemen aan de acties.

Hieronder gaan we in op:

 • De context van de stakingsaanzegging voor maandag 9 maart 2020;
 • De eisen van onze UGent Fight for €14 campagne;
 • De solidariteit tussen het UGent personeel en de collega’s in onderaanneming (ISS);
 • De modaliteiten van de stakingsaanzegging en de oproep tot deelname aan de actie op maandagmiddag 9 maart 2020 aan het rectoraat;
 • De oproep om de stakende collega’s ook financieel mee te ondersteunen met een gift aan de solidariteitskas die werd opgericht.

Sinds enkele maanden is ACOD UGent bezig met de campagne UGent Fight for 14€, waarin we een minimumloon van 14€ vragen voor iedereen die werkt aan de UGent, zowel ons eigen personeel als collega’s in onderaanneming. Naast deze centrale eis vraagt de campagne ook betere voorwaarden voor het personeel bij de maaltijdvoorzieningen en de kinderdagverblijven (statutarisering), en aandacht voor de werkomstandigheden van de personeelsleden in onderaanneming. We brachten in dat kader onder meer ook onze reeds lang bestaande eis tot herinsourcing van de schoonmaak opnieuw naar voren.

Onze campagne krijgt veel bijval: de petitie die we lanceerden haalde intussen al meer dan 3.500 handtekeningen, en tijdens rondgangen op de werkplekken merken we dat er een grote publieke steun is voor deze campagne.

Tegelijkertijd hebben we niet de indruk dat het universiteitsbestuur ernstig overweegt om in te gaan op onze vragen. We hebben onze voorstellen reeds formeel op de agenda geplaatst op het personeelsonderhandelingscomité (POC) van april 2019. De maanden daarna is er weliswaar meerdere keren informeel over gesproken, maar er leek geen bereidheid te zijn om de eisen in te willigen. We menen dan ook dat de petitie op zich niet voldoende is om die houding te veranderen. Daarom hebben we als ACOD UGent een stakingsaanzegging ingediend voor 9 maart 2020.

Op die datum gaat ook de vierde editie van de jaarlijkse UGent Vrouwenstaking door. De voorbije jaren stond dit initiatief vooral in het teken van seksisme, ongelijke kansen voor vrouwelijke onderzoekers en studenten. ACOD UGent heeft deze actie elk jaar ook sterk ondersteund. Dit jaar willen de organisatoren van de Vrouwenstaking specifiek de aandacht richten op de werkcondities van het personeel in de schoonmaak, de studentenresto’s en de kinderopvang.

Drie eisen

De drie eisen zijn:

 • Een minimumloon van 14€/uur voor iedereen die aan de UGent werkt, ook het personeel in onderaanneming: iedereen die aan de UGent werkt moet een inkomen hebben dat toegang geeft tot een menswaardig leven. De allerlaagste lonen moeten worden opgetrokken.
 • Statutarisering, ook voor de collega’s in de resto’s en de kinderdagverblijven: statutarisering levert voordelen op voor onze personeelsleden inzake pensioen en bij langdurige ziekte. Zeker voor mensen die een zware fysieke job hebben is de statutaire bescherming noodzakelijk. Daarnaast kan de UGent tussen de 20% en 30% van de loonkost besparen door te statutariseren: de UGent moet voor hen immers bepaalde sociale zekerheidsbijdragen niet betalen. Ons voorstel is om een deel van die opbrengst te gebruiken om de allerlaagste lonen aan de UGent op te trekken, en de insourcing van het schoonmaakpersoneel mogelijk te maken. Alleen al de statutarisering van het personeel in de sociale sector kan de UGent immers al meer dan 2,2 miljoen opleveren (zie ook http://www.acod.ugent.be/?q=node/1070), met de statutarisering van andere contractuelen aan de rest van de universiteit kan nogmaals meerdere miljoenen worden bespaard.
 • Insourcing van de schoonmaak, geef collega’s die werken via onderaanneming dezelfde werkcondities als UGent’ers: de werkomstandigheden van de collega’s in de schoonmaak zijn substantieel slechter dan die van het eigen UGent-personeel. Er is een fundamenteel gebrek aan respect voor het harde werk dat deze mensen doen, de werkdruk stijgt voortdurend doordat er nieuwe taken bijkomen zonder dat er nieuw personeel wordt aangeworven, en tijdens vakantieperiodes worden deze mensen verplicht op economische werkloosheid gestuurd terwijl hun job dan vaak gedaan wordt door jobstudenten.

De UGent en ISS wijzen voortdurend naar elkaar als het gaat om het opnemen van de verantwoordelijkheid hierover. Wij vragen dan ook de herinsourcing van de schoonmaak, zodat het duidelijk is dat de UGent ook verantwoordelijk is voor het welzijn van deze belangrijke groep van collega’s.

De voorbije weken hebben onze afgevaardigden vele gesprekken gehad met de collega’s in de resto’s en de schoonmaak, en hebben we gemerkt dat er een zeer brede steun is voor deze eisen, én dat ook de actiebereidheid zeer groot is. Daarom dienden we als ACOD UGent een stakingsaanzegging in voor 9 maart 2020. Ook de collega’s van de Algemene Centrale (ABVV bij ISS) dienden intussen een stakingsaanzegging in: het UGent-personeel en de collega’s van ISS bij UGent zullen dus samen in actie gaan: dit is een unicum in België waarop we erg trots zijn.

Hiermee tonen we aan dat we als vakbond oog hebben voor het welzijn van het eigen UGent-personeel, maar ook voor dat van de personeelsleden in onderaanneming in de schoonmaak. We roepen alle UGent-personeelsleden dan ook op om op 9 maart 2020 solidair te zijn met deze collega’s door mee in actie te gaan.

De stakingsaanzegging die we indienden geldt voor alle personeelsleden aan de UGent: iedereen die op 9 maart 2020 staakt zal dus gedekt zijn door deze aanzegging. Daarnaast roepen we alle personeelsleden en studenten op om die dag tussen 12u en 14u naar het rectoraat te komen voor de jaarlijkse Vrouwenstaking. Door aanwezig te zijn kan je je solidariteit tonen met de collega’s in de schoonmaak, de maaltijdvoorzieningen en de kinderdagverblijven. De komende weken zal hiervoor nog verder opgeroepen worden. Alle informatie is ook terug te vinden op Facebook.

Voor deze actie werd door de organisatoren van de Vrouwenstaking intussen ook een solidariteitskas opgericht. Heel wat collega’s die minder dan 14€/uur verdienen hebben het sowieso niet gemakkelijk om rond te komen op het einde van de maand. Staken betekent een dag loonverlies, die niet volledig gedekt wordt door een stakingsvergoeding.

Bovendien heeft de UGent de gewoonte om de personeelsleden in de laagste loonschalen op dit vlak veel strikter op te volgen dan andere personeelsleden. UGent zal bij hen zeker loon inhouden bij een staking, en ook ISS zal dit zeker doen bij het kuispersoneel… Dat doet dan dubbel pijn, en wij willen hen ondersteunen. Wil je deze collega’s ondersteunen, doe dan een gift op: https://crowdfunding.gent/…/activities/details/funding/262/o.