Het collectief La Santé en Lutte (Zorg in Strijd), dat vooral in Brussel actief is, verspreidde onderstaand standpunt. Op 29 maart planden zij een grote manifestatie in Brussel. Deze kan nu ook helaas niet plaats vinden.

Strijden tegen het virus en de vermarkting van zorg

Na de verspreiding van het coronavirus zijn we genoodzaakt om onze evenementen te annuleren, waaronder de grote zorgbetoging op 29 maart. Dit is natuurlijk slechts uitstel.

Voorlopig zullen we ons concentreren op zaken die verband houden met de arbeids- en zorgomstandigheden in deze crisistijd.

In een sector die al jaren overbelast, onderbemand en ondergefinancierd is, zullen we moeten vechten om deze pandemie in te dammen, zowel op het gebied van gezondheidszorg, logistiek, administratie als onthaal.

Reactie op het crisisplan van de regering

Eergisteren hebben we kennis genomen van de nieuwe maatregelen van de regering in lopende zaken. We zijn blij met de voorzorgsmaatregelen en de bekommernissen voor gezondheidskwesties die de hele bevolking treffen. De regering heeft eindelijk geluisterd naar de waarschuwingen van de wetenschappelijke wereld en de professionals in de sector, en zoals we weten is dit niet noodzakelijkerwijs haar gewoonte.

Desalniettemin blijven we op bepaalde punten verbijsterd. Wij nemen namelijk nota van het compromis dat is bereikt om de economische activiteit van de grote ondernemingen in stand te houden, nochtans is veel van die activiteit niet essentieel voor de goede werking van onze samenleving. Het lijkt ons dat de belangrijkste economische actoren die door de maatregelen worden getroffen, horecamedewerkers, de culturele sector en het verenigingsleven, studenten en kleine zelfstandigen zijn, die soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

We begrijpen het idee achter deze keuzes en we steunen het principe: concentraties van mensen moeten worden vermeden. Daarom vinden wij het absurd en gevaarlijk om de activiteiten van grote bedrijven in stand te houden, waarvan we weten dat honderden werknemers naast elkaar zullen werken en meer dan waarschijnlijk het risico lopen om bij te dragen aan de verspreiding van het virus.

We maken ons ook zorgen over de kwestie van het behoud van de salarissen van mensen die in quarantaine zijn of niet kunnen gaan werken. De onzekerheid van de bevolking zal inderdaad leiden tot gezondheidsschade waar we sterk voor vrezen. Verschillende studies tonen de onmiddellijke correlatie aan tussen het inkomensniveau en het gezondheidsniveau van de bevolking.

Wij zijn dan ook zeer bezorgd over dit risico van verarming en over de moeilijkheden bij de toegang tot de gezondheidszorg, die de strijd tegen Covid-19 niet zal vergemakkelijken. In de aankondigingen van de regering wordt erop gewezen dat er geen maatregelen zijn genomen met betrekking tot de dekking van de medische kosten in verband met deze pandemie.

Vandaag worden we geconfronteerd met een ongelijke gezondheidssector, die met verschillende snelheden opereert. De toegang tot de gezondheidszorg wordt steeds meer bepaald door het inkomensniveau van de patiënten. Mensen met een laag inkomen hebben een hoger risico op sterfte als gevolg van het coronavirus. We accepteren dit niet.

Tot slot moeten we op een ander verbazingwekkende element wijzen: de minister van Volksgezondheid verdedigde in het Parlement enkele uren voor de aankondigingen van de maatregelen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie om de pandemie van Covid-19 te bestrijden, een wetsvoorstel om 48 miljoen extra te besparen in de ziekenhuizen van het land; dit ondanks het feit dat de sector al maandenlang de wijdverbreide uitputting aan de kaak stelt en dringend oproept tot meer middelen. Schaamt de minister zich dan nergens voor?

Zijn we er klaar voor?

Dat is de vraag die iedereen zich stelt. Zoals we al eerder zeiden, komt het coronavirus als een extra belasting in een sector die al uitgeput is. Natuurlijk zullen wij, het gezondheidspersoneel, solidair zijn en ons best doen om de hele bevolking te behandelen. Zoals gewoonlijk, want dat is de betekenis die we aan ons werk geven.

Wat zullen de gevolgen zijn van de besparingen die vroeger aan ons gezondheidsstelsel werden opgelegd voor de capaciteit om de pandemie die ons vandaag bedreigt, op te vangen en te bestrijden?

Ten eerste zal het steeds moeilijker worden om meer verzorgers aan bed te hebben. De werkomstandigheden stoten al jaren verpleegkundigen af, waardoor er een groot tekort ontstaat.

Ten tweede heeft de vermarkting van de sector het ziekenhuismanagement ertoe aangezet om diensten die essentieel zijn voor het goed functioneren uit te besteden, meer precair te maken en onderbezet te houden. Inderdaad, vandaag zullen we meer dan ooit behoefte hebben aan meer logistiek, administratief en onthaalpersoneel, geschoold en gemotiveerd. Speciale aandacht zal moeten worden besteed aan het huishoudpersoneel, dat de komende dagen te veel bevraagd zal worden, net als andere gezondheidswerkers.

Ten slotte laat de managementverschuiving in het ziekenhuisbeheer de zorgteams achter zonder professioneel toezicht dat in staat is om met gezondheidskwesties om te gaan. Gelukkig weten we nog steeds hoe we ons werk moeten doen. Bijvoorbeeld de thuiszorg, die zonder richtlijnen is vertrokken en die de professionaliteit had om zichzelf duidelijke en concrete richtlijnen te geven voor de aanpak van de pandemie. Daarnaast is er een probleem met het “just in time” beheer, waardoor de eenheden weinig voorraad hebben, wat materiële tekorten met zich meebrengt.

Tot slot zijn we ons ervan bewust dat we in deze kritieke gezondheidsfase veel zullen moeten geven. Ter illustratie van deze offers heeft de directie van de CHU Saint-Pierre gevraagd “alle vakanties, recuperatie en vakanties die tot juni zijn gepland, te annuleren” voor al haar personeel. Er zal de komende maanden heel veel gevraagd worden van het gezondheidspersoneel. Deze maatregelen kunnen een aanzet zijn voor een opvordering van personeel.

Maar wat zijn de compensaties die door de ziekenhuisdirectie en de staat worden voorgesteld voor het gezondheidspersoneel dat de komende maanden veel zal moeten opofferen? Voorlopig, en opnieuw, bereiden de medewerkers van de zorginstellingen zich voor op het feit dat er van hen gevraagd zal worden om veel moeite te doen, zonder de garantie van een eerlijke en noodzakelijke erkenning.

Vandaag is de bevolking zich meer dan ooit bewust van het belang van voldoende, opgeleid en goed betaald personeel en zorgpersoneel op het terrein, om gezondheidsproblemen aan te pakken. Meer dan ooit weten we dat we iedereen nodig hebben in deze mierenhoop die het ziekenhuis is. Van het onderhoudspersoneel tot de dokter, van de laborant tot de brancarddrager, een algehele versterking van het personeel is dringend en noodzakelijk. Meer dan ooit beseft de wereld dat gezondheid een recht is voor iedereen, en dat het onaanvaardbaar is om mensen met weinig middelen te laten sterven. Meer dan ooit beseffen we dat private bedrijven deze logica niet volgen en speculeren over ziekten, medicijnen, ontsmettingsmiddelen, maskers, enz.

Daarom is onze slogan “meer personeel, meer loon en meer menselijkheid” tijdens en na de pandemie meer dan ooit zinvol.

Laten we op alle fronten de strijd voeren: tegen het coronavirus en tegen besparingen!

We vragen :

  • Meer bescherming van de bevolking door het stopzetten van alle niet-essentiële productie om de verspreiding van het virus werkelijk zoveel mogelijk te beperken.
  • Duidelijke garanties voor loonbehoud voor al diegenen die in deze crisiscontext gedwongen worden te stoppen met werken.
  • Staatssteun met aanzienlijke deelname van grote bedrijven voor al diegenen die een medische behandeling in verband met het coronavirus moeten ondergaan.
  • Een onmiddellijke stopzetting van alle kostenbesparende maatregelen in de gezondheidssector.
  • Een massale herfinanciering van de sector om deze en alle volgende situaties het hoofd te bieden. Het doel moet gratis kwaliteitszorg voor iedereen zijn.
  • Serieuze compensatie voor al het personeel in de sector dat in de komende weken en maanden onder nog moeilijkere omstandigheden zal werken.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op La santé en lutte. Nederlandse vertaling: redactie socialisme.be.