De covid-19 pandemie, de grootste van deze eeuw, heeft een ongekende crisis op het gebied van de volksgezondheid veroorzaakt, waardoor de structurele problemen die inherent zijn aan de kapitalistische maatschappij scherp aan het licht zijn gekomen.

Een van de vele gevolgen daarvan is dat betogen en eisen die tot nu toe in de minderheid waren, krachtig in het publieke debat naar voren komen. Verdedigers van het ecosocialisme zoals Rob Wallace, Andreas Malm en Mike Davis zijn zichtbaarder geworden door hun publicaties of updates van hun geschriften, die de relatie tussen de pandemieën die de mensheid de afgelopen jaren hebben geteisterd en het wereldwijde kapitalistische productiesysteem opnieuw bevestigen.

Een andere strijd, waarvoor in het verleden nauwelijks ruimte was op de publieke agenda, is de strijd voor eerlijke toegang tot farmaceutische innovatie, met name tot geneesmiddelen en vaccins. We bevinden ons momenteel op een cruciaal moment, nu verschillende vaccins gebruikt gaan worden. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land dat het Pfizer/BioNTech-vaccin in licentie gaf, en ook het eerste land dat begon te vaccineren. Desondanks moet er nog veel werk worden verricht voordat de verwachte bestrijding van de pandemie door middel van vaccinatie kan plaatsvinden.

Mondkapjes, beademingsapparaten, tests, geneesmiddelen zoals Remdesivir of vaccins die zich nog in fase III bevinden, zijn producten van snelle speculatie geworden en zullen dat naar verwachting blijven totdat er op zijn minst een kostbare collectieve immuniteit is bereikt. De drang om de levering van vaccins veilig te stellen heeft de rijke landen ertoe aangezet om vooraf meer dan 50 procent van de nog niet goedgekeurde vaccins aan te schaffen, en volgens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie Global Justice Now is 80 procent van de vaccins die Pfizer tegen 2021 zal kunnen produceren, bestemd voor rijke landen, terwijl deze landen slechts 14 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen. De Panamerikaanse Gezondheidsorganisatie heeft onlangs gemeld dat voor Latijns-Amerikaanse landen het vaccineren van 20% van hun bevolking zou betekenen dat het huidige budget voor vaccins wordt verviervoudigd, terwijl het vaccineren van 100% van de bevolking zou betekenen dat er twaalf keer meer wordt uitgegeven. Het egoïsme en de concurrentie die het systeem kenmerken zijn blootgelegd.

De Europese Unie van haar kant is overgegaan van het nationalisme van één land in de eerste golf naar het Europese nationalisme, waarbij miljoenen doses vaccins worden gekocht via ondoorzichtige contracten, waardoor verarmde landen worden veroordeeld tot wachtlijsten en ernstige bevoorradingsproblemen.

Volksgezondheid en toegang tot geneesmiddelen in het tijdperk van octrooien

David Harvey bedacht het concept ‘accumulatie door onteigening’ om het proces van vermarkting van gemeenschappelijke goederen, dat de aanhangers van de neoliberale theorie sinds het einde van de 20e eeuw bevorderen, te benoemen. De medisch-wetenschappelijke kennis – die per definitie een hulpbron is die door zijn ondeelbare en immateriële aard, en waarvan de replicatie en distributie duidelijk deel uitmaakt van het algemeen belang – heeft in de jaren tachtig een eigen privatiseringsproces ondergaan. Door de opkomst van het neoliberalisme is het aantal wetten op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten in de hele wereld sterk toegenomen. Daniel Bensaïd, haalde James Boyle aan en noemde dit proces ‘de nieuwe omheiningen’ en vergeleek het met de onteigeningen van gemeenschappelijke eigendommen tijdens de oorspronkelijke kapitaalopbouw.

Misschien wel de bekendste, en degene die de meeste invloed had op de farmaceutische industrie, is de Bayh-Dole wet (1980), die door de overheid gefinancierde instellingen toestemming gaf om hun onderzoek te patenteren, iets wat voorheen verboden was, waardoor de economische middelen van de belastingbetaler twee keer werden ingezet: als belastingbetaler en als investeerder.

Dit proces van privatisering van het intellectuele eigendom kristalliseert zich op internationaal niveau uit met de opeenvolgende rondes van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), die eindigde met de Overeenkomst van Marrakech van 1994. Deze overeenkomst betekende de omzetting van de in 1947 opgerichte GATT in de Wereldhandelsorganisatie (WTO), op 1 januari 1995. Dit betekende een radicale hervorming van het wereldwijde handelssysteem, met een consequente liberalisering in het kader van het globaliseringsproces. De oprichting van de WTO betekende ook een verdieping van de mondiale Noord-Zuid-ongelijkheid, aangezien de wetten die de rijke landen ten goede kwamen, door de armere landen moesten worden geaccepteerd als voorwaarde voor deelname aan de WTO.

De overeenkomst omvat bijlage 1C, de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van het intellectuele eigendom (TRIPS), waarin de fundamentele pijlers van het intellectuele eigendom, met inbegrip van de farmaceutische octrooien, worden ontwikkeld. In deze bijlage wordt gespecificeerd wat wel en wat niet kan worden geoctrooieerd, de rechten die door een octrooi aan de houder ervan worden verleend, de duur van de exclusiviteit van de productie, marketing en distributie van de geoctrooieerde innovatie (de duur van het octrooi), en ook de wettelijke regels inzake octrooi-inbreuk.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze bijlage een verplichting was, opgelegd door de VS, Japan en een aantal Europese landen, die aandrongen op de opname van alle voorstellen van het Amerikaanse Comité voor Industriële Eigendom, bestaande uit onder andere de bedrijven Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer en Johnson & Johnson. De regels van het internationale intellectuele eigendomsrecht zijn opgesteld volgens de belangen van deze grote multinationals, wat tot herverdeling van rijkdom en macht ten gunste van hen heeft geleid. Wat geneesmiddelen en vaccins betreft, betekent het een historische nederlaag voor de volksgezondheid ten koste van het recht op toegang tot geneesmiddelen.

Onlangs bleek dat dezelfde landen die dit systeem hebben gecreëerd, opnieuw de kant van de farmaceutische bedrijven hebben gekozen, door te weigeren de eigendomsrechten van vaccins en geneesmiddelen tegen het virus vrij te geven. De geschiedenis herhaalt zich en de verliezers zijn steeds dezelfde.

Intellectuele eigendom als instrument van kapitaalaccumulatie

Dankzij de veranderingen in het octrooisysteem bloeit de farmaceutische industrie welig en is nu een van de meest winstgevende industrieën, met winstmarges van meer dan 30%. De ontwikkeling van de internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, met name op het gebied van octrooien, is verantwoordelijk voor het geleidelijke verlies van de waarborgen die ooit zorgden voor een voor beide partijen voordelig partnerschap tussen de farmaceutische industrie en de samenleving. Laten we één voor één de meest ernstige gebreken in het systeem analyseren:

Publieke financiering en particuliere winst

De Bayh-Dole wet maakte de weg vrij voor de privatisering van de verworvenheden van wetenschappelijke kennis, een proces dat sindsdien steeds verder is gegaan. Hoewel een groot deel van de investeringen die nodig zijn om nieuwe geneesmiddelen of vaccins te ontwikkelen, afkomstig is uit de publieke sector – of het nu gaat om universiteiten of onderzoekscentra – komen deze geneesmiddelen vaak tegen zeer hoge prijzen op de markt, vanwege het gebrek aan concurrentie dat wordt veroorzaakt door octrooi-exclusiviteit.

Deze situatie heeft zich tijdens de pandemie herhaald. Er zijn enorme inspanningen geleverd en er is veel overheidsgeld geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (meer dan 4 miljard euro), en toch zullen vaccins niet tegen kostprijs op de markt komen, zelfs niet de vaccins die met 100% overheidsgeld zijn ontwikkeld, zoals het Moderna-vaccin. Alleen AstraZeneca heeft zich ertoe verbonden zijn vaccin tegen 3 of 4 euro per dosis op de markt te brengen en beweert dat dit de kosten van de productie zijn. Zoals we later zullen uitleggen, zijn de werkelijke productiekosten geheim, dus we weten niet of dit een eerlijke prijs is.

Oligopolische markt: hoge winsten en weinig innovatie

Het octrooirecht verleent exclusiviteit voor de ontwikkeling, productie en marketing van de uitvinding gedurende ten minste 20 jaar. De meeste geneesmiddelen, vaccins en werkzame stoffen worden beschermd door de zogenaamde octrooiarchitectuur: niet alleen het eindproduct is gepatenteerd, maar alle processen en moleculaire modificaties die voor de ontwikkeling ervan worden gebruikt, zodat een geneesmiddel uiteindelijk wordt beschermd door tientallen of honderden octrooien. Dit voorkomt nog vele jaren de ontwikkeling van generieke geneesmiddelen tegen gereduceerde prijzen. Een duidelijk voorbeeld van oligopolie is de markt voor vaccins, waar 80% is geconcentreerd in slechts 4 bedrijven: Sanofi, Merck, Pfizer en GlaxoSmithKline (GSK).

De grote winstgevendheid als gevolg van  deze exclusiviteit, heeft zich niet vertaald in grotere uitgaven voor innovatie door de farmaceutische industrie. In feite hebben ze nauwelijks een deel van hun winst aan de ontwikkeling van innovatieve moleculen besteed. De laatste jaren hebben ze zich gespecialiseerd in het ontwikkelen en verkopen van geneesmiddelen die sterk lijken op oude moleculen, de zogenaamde I-drugs. Deze geneesmiddelen leveren geen therapeutisch voordeel op, maar zijn wel octrooibaar, dus ze worden gebruikt om de oligopolies meer leven te geven. Dit veroorzaakt een constante inflatie van de prijzen van nieuwe geneesmiddelen, of ze nu beter zijn dan hun voorgangers of niet. Volgens een Duitse studie, gepubliceerd in het prestigieuze British Medical Journal, waren meer dan 50% van de geneesmiddelen en moleculen die tussen 2011 en 2017 in Duitsland op de markt werden gebracht, kopieën die geen enkel klinisch voordeel opleverden. De farmaceutische industrie besteedt vandaag de dag een groot deel van haar omzet aan reclamecampagnes om het gebruik van I-drugs te promoten.

In landen als India, met een meer geavanceerde octrooiwetgeving, zijn dit soort moleculen niet octrooieerbaar, omdat er een verplichting bestaat om een kwantificeerbaar voordeel van de innovatie aan te tonen.

Stapsgewijze lancering, gebrek aan transparantie en tekorten

Geglobaliseerde productieketens, gebaseerd op verplaatsing van productieprocessen, en gebruikt als een mechanisme om de exploitatie te verhogen, veroorzaken tekorten in kwetsbare landen, aangezien de farmaceutische industrie een verkoopbeleid heeft dat bekend staat als stapsgewijze lancering: haar producten bereiken de markten die het meest bereid zijn om er voor te betalen eerst. Dit betekent dat de voorraden kunnen opraken voordat ze de meest verarmde landen bereiken. De prijzen worden eerst onderhandeld in landen met een hoge bestedingscapaciteit, zoals de Verenigde Staten, die een zeer hoge startprijs garanderen, en vervolgens worden de prijzen achtereenvolgens per land onderhandeld. De pandemie is geen uitzondering, en het duidelijkste voorbeeld is de uitspraak van Paul Hudson, CEO van Sanofi, die in mei verklaarde dat, als ze het vaccin af hadden, hun eerste ontvanger de VS zou zijn dankzij het geld dat Trump investeerde in onderzoek.

Bovendien ondertekenen landen zeer strikte geheimhoudingsovereenkomsten met bedrijven, zodat het erg moeilijk is om te weten hoeveel de concurrenten in andere landen betalen voor dezelfde producten. Deze situatie veroorzaakt een onevenwichtige situatie ten gunste van de farmaceutische industrie die veel onderhandelingsmacht heeft, en leidt tot opwaartse prijsspeculatie. Dit gebrek aan transparantie, dat door het handelsgeheim wordt beschermd en door de staten wordt getolereerd, leidt niet alleen tot prijsstijgingen, maar bemoeilijkt ook het verkrijgen van solide wetenschappelijk bewijs voor nieuwe geneesmiddelen. Dit vermindert de capaciteit van overheden en overheidsorganen om weloverwogen beslissingen te nemen en zorgt ervoor dat de industrie profiteert van grote operaties, die we zonder meer oplichterij zouden kunnen noemen, zoals het geval was met Tamiflu (Oseltamivir) in 2009-2010, een medicijn tegen influenza A. Terwijl de Spaanse staat 333 miljoen euro uitgaf, bleek het medicijn vervolgens volledig ineffectief.

Winstgevendheid boven volksgezondheid

De huidige onderzoeksagenda van Big Pharma is uitsluitend bedoeld voor privédoeleinden. Dit leidt tot schrijnende situaties, zoals investeringen in geneesmiddelen voor erectiestoornissen die veel hoger zijn dan de investeringen in nieuwe antibiotica of antivirale middelen.

Bovendien heeft de overheid zich overgegeven aan de belangen van het bedrijfsleven, zodat onderzoeksterreinen die niet rendabel zijn, eenvoudigweg niet worden gefinancierd. Ondanks recente voorbeelden van epidemieën en pandemieën zoals sars, mers, h1n1, ebola en zika, werd het onderzoek naar virus- en bacterieziekten voor de huidige pandemie niet als een winstgevend gebied voor de industrie beschouwd, dus onmiddellijk na deze uitbraken van opkomende ziekten werd het onderzoek stopgezet.

Het geval van Ebola, waarvan het vaccin in 1999 werd ontdekt maar nooit werd ontwikkeld omdat het niet rendabel was, is bijzonder veelzeggend. Toen de pandemie het Afrikaanse continent trof, was het te laat. Een ander voorbeeld is Sanofi’s fav-Afrique, dat in 2010 van de markt werd gehaald. Het was het krachtigste tegengif voor slangenbeten, een volksgezondheidsprobleem in veel Afrikaanse landen. De armoede in deze landen maakte het onrendabel om het op de markt te brengen, ondanks het feit dat meer dan een half miljoen mensen per jaar er ernstig door worden getroffen.

Het meest voor de hand liggende gevolg: buitensporige prijzen

Niet alleen het gebrek aan rentabiliteit is bepalend voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook de prijsstelling in de marketingfasen wordt sterk beïnvloed door het octrooistelsel. Sinds de oprichting van de WTO in 1995 en de wereldwijde handhaving van de wetgeving inzake intellectuele eigendom zijn de prijzen die staten voor medicijnen betalen gestaag gestegen, wat in verschillende delen van de wereld heeft geleid tot crises in de volksgezondheid. Duidelijke voorbeelden zijn hiv/aids in Afrika, hepatitis C in Brazilië, of insuline in de VS.

In tegenstelling tot wat je zou denken, hebben deze oneerlijke prijzen ook rechtstreeks invloed op de landen die het meest begunstigd worden door het systeem. In Spanje heeft de komst van zeer dure geneesmiddelen, zoals de nieuwe generatie geneesmiddelen  tegen kanker, ervoor gezorgd dat de uitgaven voor farmaceutische en gezondheidsproducten in het nationale gezondheidsstelsel de afgelopen jaren zijn gestegen. De uitgaven zijn van 2014 tot 2019 met in totaal 4,7 miljard euro gestegen, 25% meer (van 18,9 miljard naar 23,6 miljard).

Dit fenomeen van prijsstelling op basis van farmaceutische oligopolies veroorzaakt tekorten en gebreken in het mondiale Zuiden en bedreigt de volksgezondheidsstelsels in het Noorden, die dit geld zouden kunnen investeren in de versterking van de eerstelijnszorg of de volksgezondheidsstructuren.

Conclusie: beëindig een rampzalig systeem

De race om het covid-19-vaccin heeft aangetoond dat we een farmaceutische industrie nodig hebben die het publieke belang behartigt. Patenten zijn ontworpen om uitvinders te beschermen en oneerlijke concurrentie door middel van reverse engineering strategieën te voorkomen, maar in de afgelopen jaren hebben we een verschuiving gezien naar het frauduleuze gebruik ervan in de geneeskunde. Zoals we hebben gezien, maakt de huidige juridische structuur het mogelijk om bijna alles te patenteren, waardoor een groot deel van de overheidsbegroting moet worden besteed aan geneesmiddelen die nauwelijks belangrijke innovaties opleveren in vergelijking met hun voorgangers. De regeringen moeten een instrument zijn om misbruik door de farmaceutische industrie te voorkomen, waarbij ze moeten waken over de belangen van de mensen en hun recht op gezondheid garanderen. Om dit te doen, is het essentieel om de regels van het spel te veranderen.

Ten eerste moet er een einde komen aan de handelsgeheimen en het gebrek aan transparantie door de industrie te dwingen alle gegevens van klinische proeven openbaar te maken, en niet alleen aan regelgevende instanties of hoge regeringsfunctionarissen. Er moet ook transparantie zijn in de kosten van het onderzoek en in de prijzen die de lidstaten voor geneesmiddelen en vaccins betalen, naast de kosteneffectiviteitscriteria die in aanmerking worden genomen bij het aanvaarden van de financiering en de aankoop.

We moeten toewerken naar een scenario waarin het octrooisysteem wordt geëlimineerd en vervangen door formules voor samenwerking en het collectief creëren van publieke waarde, die de toegang tot innovatie met eerlijke prijzen voor alle lagen van de bevolking garanderen.

Innovatie moet niet alleen op basis van rentabiliteitscriteria plaatsvinden, maar ook op basis van volksgezondheidscriteria. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, hebben we overheidsinstrumenten nodig voor de ontwikkeling van deze innovatie, en daarom zullen grote overheidsinvesteringen in onderzoek en de oprichting van een nationale farmaceutische industrie essentieel zijn, evenals het verkennen van formules voor Europees en mondiaal bestuur.

Net zoals de ontevredenheid over de politiek haar oorzaken vindt in het feit dat de macht steeds verder verwijderd is van de openbare instellingen en steeds dichter bij de multinationals en het kapitaal staat, komt de terughoudendheid om te vaccineren en de antivaccinbeweging voort uit het besef dat het systeem dat ze produceert een verrot systeem is en dat wetenschap en technologie diepgaand zijn geprivatiseerd en gecommercialiseerd.

Kortom, de enige manier om ervoor te zorgen dat we een eerlijk en rechtvaardig systeem van innovatie en ontwikkeling hebben, dat ervoor zorgt dat de verworvenheden van de wetenschap iedereen ten goede komen, is het vergroten van de controle van de staat over de bedrijfslogica en het democratiseren van alle schakels in de keten. Dit is alleen mogelijk door het huidige systeem volledig te ontmantelen.

Jorge Luis Díaz is medisch specialist. Álvaro Arador is socioloog, gespecialiseerd in Volksgezondheid.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Viento Sur. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.