Deze verklaring werd opgesteld door de Ecosocialist Alliance, een in Groot-Brittannië gevestigde coalitie gelanceerd door Green Left, Left Unity en Anti-Capitalist Resistance (waarvan ook onze Britse kameraden deel uitmaken). Na discussie en goedkeuring van amendementen voorgesteld door het Global Ecosocialist Network, werd ze onderschreven door een breed scala van individuen en groepen, waaronder SAP – Antikapitalisten. De verklaring zal worden verspreid op COP26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties die op 31 oktober in Glasgow van start gaat.

COP 26 ontvouwt zich tegen een achtergrond van groeiende klimaatchaos en ecologische degradatie, na een ongekende zomer van hittegolven, bosbranden en overstromingen. Klimaatverandering staat voor de deur en we worden geconfronteerd met meerdere met elkaar verbonden en onafscheidelijke crises – van klimaat, milieu, uitsterven, economie en zoönosen.

Als ecosocialisten zeggen we dat een andere wereld mogelijk is, maar dat daarvoor een massale sociale en politieke transformatie nodig is, die de mobilisatie vereist van de massa van werkende mensen over de hele wereld. Alleen het einde aan het meedogenloze streven van het kapitalisme naar particuliere winst, eindeloze verspilling en roofzuchtige drang naar groei, kan de oplossing bieden, niet alleen voor klimaatverandering, aantasting van het milieu en massale uitroeiing, maar ook voor wereldwijde armoede, honger en hyperuitbuiting.

In Glasgow zal worden gedebatteerd over de grote vraagstukken van klimaatverandering, maar wat er ook overeen gekomen zal worden, het kapitalisme kan in het beste geval de klimaatverandering afzwakken, niet stoppen. Echte klimaatoplossingen kunnen niet gebaseerd zijn op het marktsysteem, dat het probleem juist heeft gecreëerd. Alleen de georganiseerde arbeidersklasse en de onderdrukte plattelandsbevolking en de inheemse volkeren van het mondiale Zuiden – vrouwen en mannen – hebben de macht om een einde te maken aan het kapitalisme, omdat hun arbeid alle rijkdom produceert en ze geen groot fortuin te verliezen hebben als het systeem verandert en geen gevestigde belangen hebben in ongelijkheid, uitbuiting en particuliere winst.

Kom nu in actie om de klimaatverandering een halt toe te roepen! Wij eisen:

– Alle fossiele brandstoffen moeten in de grond blijven – geen nieuw gas, geen nieuwe kolen of nieuwe olie!

– Een snelle overgang naar hernieuwbare energie voor vervoer, infrastructuur, industrie, landbouw en woningen;

– Een massaal wereldwijd programma van openbare werken dat investeert in groene banen en werkgelegenheid in niet-duurzame industrieën vervangt;

– Een wereldwijd gefinancierde rechtvaardige overgang voor het mondiale Zuiden om de nodige duurzame technologieën en infrastructuur te ontwikkelen;

– Een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 70% tegen 2030, ten opzichte van het referentiejaar 1990. Dit moet alomvattend zijn – inclusief alle militaire, luchtvaart- en scheepvaartemissies – en mechanismen omvatten voor transparante boekhouding, meting en toezicht door de bevolking;

– Het einde van emissiehandelssystemen;

– Onmiddellijke stopzetting van de aantasting en vernietiging van de grondgebieden van inheemse volkeren door extractivisme, ontbossing en landonteigening.

​​​​​​​Duurzaamheid en mondiale rechtvaardigheid

De wereldwijde crisis op lange termijn en de onmiddellijke gevolgen van catastrofale gebeurtenissen treffen vooral vrouwen, kinderen, ouderen, LHBTQ+, gehandicapten en de inheemse bevolking. Een eco-socialistische strategie stelt sociale rechtvaardigheid en de bevrijdingsstrijd van de onderdrukten centraal.

Migratie wordt en zal in toenemende mate gedreven worden door klimaatverandering en de conflicten en grondstoffenoorlogen die daaruit voortvloeien. Het accommoderen en ondersteunen van vrij verkeer van mensen moet een kernbeleid zijn en een noodzakelijk onderdeel van de planning voor de toekomst.

​​​​​​​Wij roepen op tot:

– Onmiddellijke kwijtschelding van de internationale schuld van het Zuiden;

– Een snelle verschuiving van massale industriële landbouw en veehouderijbedrijven en de grootschalige agro-industrie met haar monocultuur naar milieuvriendelijke landbouwmethoden en investeringen in groene landbouwtechnologie om het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden in de landbouw terug te dringen en te vervangen door biologische methoden en steun voor kleine boeren;

– Een aanzienlijke vermindering van de vlees- en zuivelproductie en -consumptie door voorlichting en het aanbieden en promoten van kwalitatief hoogwaardige, betaalbare plantaardige alternatieven;

– De bevordering van landbouwsystemen gebaseerd op het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit, mensenrechten en met lokale controle over natuurlijke hulpbronnen, zaden, land, water, bossen, kennis en technologie om een einde te maken aan de voedsel- en voedingsonzekerheid in het mondiale Zuiden;

– Het beëindigen van de ontbossing in de tropische- en boreale wouden door vermindering van de vraag naar geïmporteerd voedsel, hout en biobrandstoffen;

– Een einde aan ecologisch en sociaal destructief extractivisme, vooral op het grondgebied van inheemse volkeren;

– Eerbiediging van de economische, culturele, politieke en landrechten van inheemse volkeren;

– Een massale uitbreiding van beschermde gebieden voor het behoud van de biodiversiteit;

– Een einde aan energiearmoede door bestaande woningen en gebouwen te renoveren met energie-efficiënte duurzame technologieën.

​​​​​​​Wij eisen een rechtvaardige transitie

– Herscholing van werknemers in milieubelastende industrieën met goed betaalde alternatieve banen in de nieuwe economie;

– Volledige en democratische betrokkenheid van arbeiders om de energie en creativiteit van de werkende mensen te gebruiken om nieuwe duurzame technologieën te ontwerpen en te implementeren en oude niet-duurzame technologieën te ontmantelen;

– Middelen voor volkseducatie en betrokkenheid bij het uitvoeren en versterken van een rechtvaardige overgang, met milieu-educatie op alle niveaus ingebed in het leerplan;

– Dringende ontwikkeling van duurzaam, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoer met een alomvattend geïntegreerd plan dat aan de behoeften van de mensen voldoet en de behoefte aan privé-autogebruik vermindert;

– Een geplande eco-socialistische economie die een einde maakt aan verspilling, dubbel werk en praktijken die schadelijk zijn voor het milieu, verkorting van de werkweek en een overeenkomstige toename van de vrije tijd;

– Een reorganisatie van de arbeidspraktijk met de nadruk op eerlijke flexibiliteit en dichter bij huis werken, met gebruikmaking van een gratis en snelle breedbandinfrastructuur.

Als ecosocialisten stellen we een visie voor van een rechtvaardige en duurzame wereld en strijden we met al onze energie voor elke verandering, hoe klein ook, die zo’n wereld mogelijk maakt. We zullen waar mogelijk arbeiders- en gemeenschapsorganisaties internationaal organiseren en bijstaan, eisen stellen aan regeringen en bedrijven uitdagen.

Zie voor de volledige lijst van ondertekenaars de Engelse tekst. Om de verklaring te steunen en op de hoogte te blijven van de Ecosocialist Alliance en haar specifieke acties, email eco-socialist-action@protonmail.com.