In tegenstelling tot de ineffectieve – of zelfs onethische – acties tegen de Russische cultuur en individuen, is de Palestijnse BDS-campagne een model van hoe boycot- en desinvesteringsinspanningen strategisch gebruikt moeten worden.

Voor degenen onder ons die hebben gepleit voor het gebruik van boycots, desinvesteringen en sancties als instrumenten om de Palestijnse rechten te bevorderen, maar te horen kregen dat ze onwettig zijn, laat de internationale reactie op de Russische invasie in Oekraïne zien dat westerse regeringen bereid zijn deze tactieken te omarmen als beleidsmakers zich identificeren met de slachtoffers van een crisis. In de drie weken sinds het begin van de oorlog hebben 46 landen sancties opgelegd aan Rusland en een breed scala aan bedrijven heeft besloten zich uit het land terug te trekken of hun activiteiten daar op te schorten. Netflix heeft zijn diensten opgeschort; Starbucks heeft zijn koffieshops gesloten; American, Delta en United Airlines hebben hun vluchten geannuleerd; energiegigant Shell heeft zijn partnerschap met het Russische Gazprom verbroken; financiële instellingen van Deutsche Bank tot Goldman Sachs hebben aangekondigd dat ze hun activiteiten in het land ‘afbouwen’. Intussen hebben geïmproviseerde boycots van Russische producten, of producten die als Russisch worden beschouwd, de westerse landen overspoeld: Amerikanen hebben getracht hun solidariteit met Oekraïne te tonen door flessen wodka te dumpen en kleine bedrijven te boycotten waarvan de Russischtalige eigenaren in feite bijvoorbeeld Lets, Ests of zelfs Oekraïens zijn.

Sommige van deze boycots tegen Rusland of Russen zijn misplaatst, slordig, ineffectief en zelfs ronduit onethisch. Maar dat betekent niet dat BDS-instrumenten niet moeten worden ingezet in Rusland, Palestina of elders. Als er al iets is, dan is de BDS-campagne die is voortgekomen uit een oproep van het Palestijnse maatschappelijk middenveld een model van wat het betekent om boycots, desinvestering en sancties op een zorgvuldige en doelgerichte manier te gebruiken. Door de stelselmatig verguisde Palestijnse oproep tot BDS te analyseren, kunnen we lessen trekken over de juiste en verkeerde manier om deze strategieën te gebruiken.

De Palestijnse oproep tot boycot, desinvestering en sancties werd gelanceerd in 2005, tientallen jaren na de Nakba van 1948 – waarbij een aanzienlijke meerderheid van de oorspronkelijke bewoners van Palestina hun huizen ontvluchtten of werden verdreven door zionistische troepen – en de militaire bezetting van 1967. Gedurende deze periode waren de Palestijnen getuige van twee dingen: Israëls voortdurende campagne van onteigening en verdrijving in het hele land tussen de rivier en de zee en de medeplichtigheid van het internationale staatsbestel aan Israëls misdaden. Niet alleen verlenen de Verenigde Staten en zijn bondgenoten economische en militaire steun aan Israël (alleen al uit Washington komt jaarlijks 4 miljard dollar aan militaire financiering), maar de westerse landen onder leiding van de VS hebben ook verhinderd dat internationale instellingen de Israëlische misdaden ter verantwoording konden roepen. De BDS-oproep was een directe reactie op het falen van het internationale systeem om gerechtigheid te brengen – een pleidooi voor solidariteit vanuit het maatschappelijk middenveld, juist omdat staten doof waren voor Palestijnse kreten. De organisatoren hoopten dat deze oproep en de daaruit voortvloeiende acties een begin zouden maken met het hervormen van de politiek, zodat op een dag actie op staatsniveau mogelijk zou zijn.

Hun aanpak getuigt van een specifieke strategische wisselwerking tussen de ‘B’, de ‘D’ en de ‘S’ in de BDS-oproep. Grofweg zijn boycots het domein van individuele actie, desinvestering het domein van bedrijven en instellingen, en sancties het domein van regeringen en beleidsmakers. In een context waarin staten niet bereid zijn rekenschap af te leggen over de schendingen van de mensenrechten door Israël, heeft het maatschappelijk middenveld de meeste ruimte om verandering teweeg te brengen door druk uit te oefenen met behulp van de instrumenten van boycot en desinvestering. Tegelijkertijd is het veel minder waarschijnlijk dat de ‘B’ en de ‘D’ significante kosten zullen betekenen dan de ‘S’. Pas als staten de ring betreden met uitgebreide sancties kan de meest betekenisvolle druk worden uitgeoefend. Dat betekent niet dat boycot en desinvestering onbelangrijk zijn, maar wel dat we een beetje anders moeten denken over de rol die ze spelen in de totale strategie.

Na jarenlang boycot- en desinvesteringsinspanningen te hebben gevolgd, heb ik vastgesteld  dat hun impact veel groter is dan de dollars en centen die ze aan gederfde inkomsten opleveren. In plaats daarvan is de grootste bijdrage van deze initiatieven dat ze een gesprek over verantwoordelijkheid afdwingen op plaatsen waar dat gesprek anders niet zou plaatsvinden, waardoor mensen in beweging komen om actie te ondernemen. Ik denk vaak aan de vele kerken die op de een of andere manier desinvesteringsresoluties hebben aangenomen, waaronder de Presbyterian Church USA, de United Church of Christ en de United Methodist Church. Deze besluiten volgden op debatten over Israël/Palestina op verschillende nationale bijeenkomsten, vaak verspreid over de loop van vele jaren. Hoeveel mensen, plaatsen en instellingen waren betrokken bij het denken over Palestijnen en hun rechten gedurende dit proces? Of een resolutie nu uiteindelijk wordt aangenomen of niet, de politieke vorming die plaatsvindt tijdens het debat over de kwestie zou niet plaatsvinden zonder deze inspanningen. Hetzelfde kan gezegd worden van gelijkaardige processen die plaatsvinden op campussen en in bedrijven in de privé-sector. Hoewel degenen die oproepen tot BDS in het Amerikaanse institutionele leven nog steeds te maken krijgen met laster en tegenreacties, is de hoop dat deze inspanningen na verloop van tijd een brede verschuiving in de publieke opinie op gang kunnen brengen, die een gesprek over verantwoordingsplicht onder beleidsmakers van de overheid zou kunnen forceren. Met andere woorden, de ‘B’ en de ‘D’ helpen om de ‘S’ later mogelijk te maken.

Dit alles is fundamenteel anders dan de dynamiek die kenmerkend is voor boycot, desinvestering en sancties in verband met de Russische invasie in Oekraïne. Staten hadden al verschillende economische sancties tegen Rusland ingesteld die teruggingen tot de Russische annexatie van de Krim in 2014. Toen deze meest recente invasie begon, werden vanuit alle hoeken van de wereld zwaardere sancties aangekondigd. In de loop van de invasie heeft het Witte Huis verklaringen afgelegd waarin een reeks stappen wordt opgesomd die het samen met Europese partners heeft genomen om Rusland te sanctioneren: Russische banken werden afgesloten van het internationale financiële systeem. Het vermogen van Rusland om goederen in te voeren en uit te voeren werd ernstig beperkt. Het Russische leger en de Russische militaire industrie werden getroffen door sancties, evenals individuele Russische elites en hun gezinnen. Als gevolg daarvan kelderde de Russische munt, schoten de rente en de consumptieprijzen omhoog, werden financiële transacties steeds onmogelijker en begonnen veel buitenlandse goederen van de markt te verdwijnen. De boycot- en desinvesteringspogingen die we vandaag de dag van individuen en andere niet-statelijke actoren ten aanzien van Rusland zien, hielpen niet om deze acties op staatsniveau mogelijk te maken, maar volgden eerder op de robuuste actie van de staat die door de invasie zelf in gang werd gezet. Met andere woorden, in plaats van te worden aangespoord door het maatschappelijk middenveld, hebben de staten de leiding genomen bij het uitoefenen van druk. Dat maakt dat veel van de acties van het maatschappelijk middenveld die we als reactie op Rusland zien, buitenaards lijken – en vaak ook nog misplaatst.

Een nadere blik op enkele recente gevallen onthult hun twijfelachtige logica. De Europese filmacademie boycotte alle Russische films. Universiteiten verbreken de banden met Russische centra en wetenschappers. Een Australische universiteit, bijvoorbeeld, kondigde aan alle banden met Russische universiteiten te verbreken – vermoedelijk gewoon omdat ze Russisch zijn en niet vanwege een verband met de regering of de oorlog. Entertainmentgiganten hebben het  uitbrengen van films op hun platforms in Rusland tegengehouden. Russische restaurants, waarvan sommige eigendom zijn van Oekraïners, zijn het doelwit geweest van boycots en zelfs vandalismeWodka-boycotten en het uit de schappen halen van wodka zijn ook schering en inslag geworden en hebben zelfs niet-russische merken getroffen. In enkele bijzonder flagrante gevallen wordt de vraag wie of wat een doelwit is, tot in het belachelijke doorgevoerd. Tsjaikovski en Dostojevski, die beiden al een halve eeuw dood waren voordat Poetin werd geboren, waren het doelwit van boycots in Engeland en Italië. De Internationale Kattenfederatie heeft zelfs Russische katten verboden, misschien omdat die zich niet tegen de Russische president hebben uitgesproken.

Toen de afgelopen weken de ene krantenkop na de andere door mijn tijdlijn stroomde, waarin telkens een andere boycot werd aangekondigd, realiseerde ik me dat dit is hoe het er in feite uitziet als boycots worden gemotiveerd door een lukrake, irrationele vijandigheid die zich richt tegen een heel volk vanwege wie ze zijn. Ironisch genoeg is dit een beschuldiging die routinematig wordt geuit door aanhangers van de Israëlische apartheid tegen de beweging voor Palestijnse rechten vanwege het gebruik van BDS. De CEO van de Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, heeft aangegeven dat BDS ‘een voortzetting is, een moderne versie zo u wilt, van een irrationele haat tegen het Joodse volk’. Maar het contrast tussen de pogingen om Israël ter verantwoording te roepen en de gratuite ophitsing tegen alles wat Russisch is, zelfs nadat economisch verwoestende sancties zijn ingevoerd, toont aan hoe ongegrond die beschuldiging is.

De Palestijnse BDS-campagne benadrukt dat het belangrijk is om zich niet te richten op individuen, maar op de institutionele medeplichtigheid met de staat Israël, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van schendingen van de mensenrechten tegen Palestijnen. ‘BDS heeft zich consequent gericht op bedrijven en instellingen op basis van hun medeplichtigheid, niet op hun identiteit,’ luidt een verklaring van 15 maart op de website van de beweging. ‘BDS richt zich niet tegen gewone individuen, zelfs niet als ze aangesloten zijnbij  – in tegenstelling tot het vertegenwoordigen van – medeplichtige instellingen.’ Neem, bijvoorbeeld, de recente boycotcampagne van het 2022 Sydney Festival in Australië. Het festival nam sponsoring van de Israëlische regering aan om een voorstelling door de Sydney Dance Company van de choreografie van een Israëlisch gezelschap te financieren. De oproep tot boycot werd pas in december gelanceerd nadat het festival weigerde de financiële banden met de Israëlische ambassade te verbreken en richtte zich eerder op de institutionele band tussen het festival en de regering dan op individuele artiesten. Ondanks de materiële band tussen het festival en de Israëlische regering werd de boycot door plaatselijke Israël-aanhangers voorspelbaar neergesabeld als – in de woorden van een Australische wetgever – onderdeel van de ‘lange en lelijke geschiedenis’ van boycots tegen Joden. Verbanden met overheidsfinanciering of het profiteren van Israëls schendingen van de mensenrechten worden vaak gebagatelliseerd of weggelaten in de berichtgeving over boycots van Israëlische kunstenaars, die de voorstanders van Israël hopen te reduceren tot eenvoudig antisemitisme.

Bij sommige van de boycots tegen Rusland was het moeilijk om het doelwit van de boycot in verband te brengen met medeplichtigheid aan de acties van de Russische regering. Bovendien werden de sancties op staatsniveau zo snel aangenomen dat gecoördineerde campagnes nauwelijks nodig waren. Er was geen merkbaar debat, discussie of voorlichting over de medeplichtigheid van de regering (die in sommige gevallen wel bestond en in andere niet) omdat een dergelijk debat niet nodig werd geacht. Als het Russisch was – of als het werd gezien als Russisch – was het niet welkom.

Degenen achter de Russische invasie in Oekraïne, een daad van agressie en een flagrante schending van het internationaal recht, moeten ter verantwoording worden geroepen en er is een rol weggelegd voor diverse maatschappelijke actoren om dat te doen. Maar hoe dat gebeurt, is belangrijk. Het doel van BDS is te proberen verandering teweeg te brengen en daarvoor moet de medeplichtigheid van regeringen worden aangepakt, niet een heel volk of een cultuur. BDS-campagnes voor Palestijnse rechten proberen erop te wijzen hoe de doelwitten medeplichtig zijn aan schendingen, hetzij doordat ze banden hebben met de regering van Israël, hetzij doordat ze op een andere manier profiteren van de mensenrechtenschendingen door Israël. Ondanks deze duidelijke tegenstelling is het gebruik van BDS-tactieken voor Palestijnse rechten met aanzienlijke repressie beantwoord. Lastercampagnes schilderen studenten of mensenrechtenactivisten af als antisemieten omdat ze de Israëlische apartheid aan de kaak stellen. Wetgeving op staats- of federaal niveau is erop gericht om het recht op boycot van het Eerste Amendement te beperken, of om de IHRA-definitie van antisemitisme – die sommige legitieme kritiek op Israël als antisemitisch bestempelt – wettelijk bindend te maken. Voorstanders van Israël voeren een rechtszaak, waarbij ze gebruik maken van juridische stappen of de dreiging daarmee om activisten en organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid te intimideren, het zwijgen op te leggen, of vast te zetten in juridische verdediging. Deze inspanningen worden aangevoerd door een aanzienlijke, goed gefinancierde verzameling van belangengroepen – in veel gevallen rechtstreeks gesteund door de Israëlische regering – die zich inspannen om Israël af te schermen van elke vorm van verantwoording in de wandelgangen van de macht.

In het Westen is er niets vergelijkbaars als het om Rusland gaat, wat mede verklaart waarom Amerikanen juichen over slordige pogingen om Russische actoren aan te pakken, terwijl ethische BDS-inspanningen voor Palestijnse rechten worden onderdrukt. Misschien net zo belangrijk is dat de Verenigde Staten zelf diep medeplichtig zijn aan de misdaden die Israël tegen de Palestijnen begaat; het is veel makkelijker om met de vinger naar anderen te wijzen dan om in de spiegel te kijken. Dit is een belangrijke reden waarom VS-sancties tegen Israël zo effectief zouden kunnen zijn, misschien zelfs effectiever dan VS-sancties tegen Rusland. Rusland verwacht Amerikaanse sancties voor zijn gedrag, terwijl Israël geconditioneerd is om alleen Amerikaanse steun te verwachten. Kritiek van tegenstanders is veel gemakkelijker te verwerpen dan kritiek van vrienden.

Het gemak waarmee de Amerikanen zich hebben aangesloten bij de hetze tegen alles wat als Russisch wordt beschouwd, toont het verschil aan tussen opgevoerde verontwaardiging en solidariteit. Solidariteit vergt offers – nooit zo belangrijk als de offers van degenen met wie je solidair bent, maar niettemin offers. Het wordt niet verondersteld gemakkelijk te zijn. Als dat zo was, zou het niet nodig zijn. De Palestijnse roep om internationale solidariteit komt rechtstreeks van het Palestijnse maatschappelijk middenveld naar het internationale maatschappelijk middenveld, zodat mensen en instellingen druk kunnen uitoefenen op het internationale staatsbestel om recht te doen aan een bevolking die leeft onder Israëlische apartheid. Wie precies heeft u gevraagd Russische katten te boycotten en met welk doel?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Jewish Currents. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.