In september is het 50 jaar geleden dat de door de VS gesteunde staatsgreep van Pinochet in Chili plaatsvond. Het was een van de zwaarste en bloedigste nederlagen ooit voor de linkse en progressieve beweging in Latijns-Amerika.

Het volgende is een bewerking van een hoofdstuk uit het boek Recorded Fragments van Daniel Bensaïd uitgegeven door Resistance Books in 2020. Het boek is een transcriptie van een serie radio-interviews die Daniel deed met het radiostation Paris Plurielle in 2008. Hij bespreekt de politiek achter een aantal belangrijke data in de geschiedenis van de 20e eeuw. 

Op 11 september 1973 maakten de Chileense militairen een bloedig einde aan de drie jaar durende hervormingsgezinde regering van Salvador Allende. Augusto Pinochet, leider van de strijdkrachten, startte een cyclus van bloedige onderdrukking en bruut economisch liberalisme die in Bolivia was begonnen met de Banzer-coup in 1971. Hij werd al snel gevolgd door andere dictaturen in Zuid-Amerika, zoals die van generaal Videla in Argentinië in 1976.

De Verenigde Staten, die overal in Zuid-Amerika interveniëren, zijn niet van plan toe te staan dat de mensen in hun achtertuin zich tegen hun belangen keren.

Misschien moeten we beginnen met eraan te herinneren dat de staatsgreep van 11 september 1973 in de eerste plaats een emotionele schok was. We waren gefascineerd door het nieuws dat binnenkwam via de radio vanuit het hoofdkwartier van het presidentiële paleis, La Moneda en vervolgens door de aankondigingen die geleidelijk binnenkwamen over het succes van de staatsgreep. Eerst hoopten we dat die niet zou lukken, omdat een andere staatsgreep drie maanden eerder in juni was mislukt, maar toen kregen we het nieuws van Allende’s dood.

Hoe kan zo’n emotionele schok worden verklaard, dat was niet onze reactie tijdens het grotere bloedbad in 1965 toen de Indonesische Communistische Partij werd verpletterd of later bij de onderdrukking van de Soedanese Communistische Partij? Ik denk dat dat komt omdat er in Europa en Latijns-Amerika een heel sterke identificatie was met wat er in Chili gebeurde. Er was een gevoel dat dit inderdaad een nieuw scenario en een mogelijkheid was, praktisch een laboratoriumexperiment, dat op verschillende manieren geldig was voor zowel Europa als Latijns-Amerika.

Waarom was het dan zo belangrijk voor Europa?

Omdat we de indruk hadden, deels onterecht zou ik vandaag zeggen, dat we eindelijk een land hadden dat een weerspiegeling was van onze eigen realiteit. In tegenstelling tot andere Latijns-Amerikaanse landen was er een sterke communistische partij, er was een socialistische partij vertegenwoordigd of geleid door Salvador Allende, er was uiterst links van dezelfde generatie als de onze. Er bestonden kleine groepen zoals de MAPU (Unitaire Beweging voor Volksactie, een christelijke stroming) en MIR, de Beweging van Revolutionair Links, ontstaan in 1964-65 onder invloed van de Cubaanse Revolutie.

Er was een identificatie met de laatstgenoemde organisatie, met haar militanten, met haar leiders die praktisch van onze generatie waren, die een tamelijk vergelijkbare achtergrond hadden. De MIR werd gevormd uit twee bronnen: aan de ene kant geïnspireerd door Che Guevara en de Cubaanse Revolutie; aan de andere kant was er een trotskistische invloed via een groot historicus van Latijns-Amerika, Luis Vitale. Hij was een van de grondleggers van de MIR, ook al werd hij er uit verwijderd, of vertrok hij kort daarna. Dat alles in een land waar het stalinisme uiteindelijk nooit dominant was geweest, ook niet aan de linkerzijde, noch had de communistische partij de rol die ze bijvoorbeeld in Argentinië had.

Er was een specifieke factor in Chili, wat een van de moeilijkheden is om de situatie te begrijpen. De Chileense Socialistische Partij, ook al noemde ze zichzelf socialistisch, had weinig te maken met de Europese sociaaldemocratie. Het was een partij die in de jaren dertig was opgericht als reactie op de stalinisering van de Communistische Internationale. Het was dus een partij die meer links stond van de CP dan rechts, dus er werd sterk gedacht dat Chili het voorbeeld kon geven van een scenario waarin links aan de macht kwam door verkiezingen. Dat zou dan het begin zijn van een sociaal proces van radicalisering dat zou leiden tot, laten we zeggen, de overgang naar een radicale sociale revolutie in een tijd waarin, dat moet ook niet vergeten worden, het prestige van de Cubaanse Revolutie in Latijns-Amerika zo niet intact, dan toch nog heel belangrijk was.

Ik denk dat we nog steeds lering kunnen trekken uit wat er in Chili is gebeurd.

Nu zou ik voorzichtiger zijn met deze weerspiegeling van de Europese realiteit. Ik denk dat er, van een afstand gezien, een neiging was om de sociale verhoudingen en de reserves van reactie en conservatisme die in de Chileense samenleving bestonden, te onderschatten. We zagen dat veel in het leger omdat, zoals in die tijd werd gezegd en herhaald, het leger was opgeleid door Duitse instructeurs volgens het Pruisische legermodel, wat al niet erg bemoedigend was. Maar bovendien, zoals ik sindsdien heb gezien, is het een land waar de katholieke traditie, de conservatieve katholieke stroming, belangrijk is.

En bovendien was dit slechts een beginpunt. Allende werd in september-oktober 1970 gekozen in presidentsverkiezingen, maar slechts met een relatieve meerderheid van ongeveer 37%. Er werden voorwaarden gesteld om zijn benoeming door de Assemblee te laten bekrachtigen. Die voorwaarden omvatten twee belangrijke aspecten: geen inmenging in het leger en het respecteren van het privé-eigendom. Dat waren de twee grenzen die vanaf het begin door de dominante klassen, door de instellingen, werden gesteld aan het accepteren van Allende’s benoeming.

Toch is het waar dat de verkiezingsoverwinning de hoop van de mensen heeft gewekt en een versterking van de sociale bewegingen op gang heeft gebracht, die culmineerde in een grote verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van januari 1971. Ik geloof dat de Unidad Popular, de linkse coalitie waar Allende op dat moment op steunde, bij deze gelegenheid (en alleen toen) een absolute meerderheid haalde in een verkiezing.

Dat gaf natuurlijk meer legitimiteit aan de ontwikkeling van het proces. We hadden dus een verkiezingsoverwinning, een radicalisering, maar ook een polarisatie die aanvankelijk intern in Chili was en die zich geleidelijk aan vertaalde in een mobilisatie van rechts, inclusief acties op straat. De mijlpaal was de staking van de vrachtwagenchauffeurs in oktober 1972. Maar we moeten niet denken dat die werd geleid door werknemers: het waren de werkgevers die de staking organiseerden. Chili’s lange geografische vorm betekende dat het wegtransport van strategisch belang was. Daarom was er deze staking van vrachtwagenchauffeurs, die werd gesteund door wat cacerolazos (mensen die op lege pannen slaan) werden genoemd, dat wil zeggen protestbewegingen van met name consumenten uit de middenklasse in Santiago. Santiago maakt qua inwonertal meer dan de helft van het land uit. Het was een eerste poging tot destabilisatie in de herfst van 1972.

Op dat moment kwam er eindelijk een debat op gang over de weg voorwaarts voor het Chileense proces, dat twee mogelijkheden opende als antwoord op de destabilisatie van rechts. Rechts werd ook sterk gesteund door de Verenigde Staten. We weten nu met de onthullingen van het Condor-plan hoezeer en hoe lang de Verenigde Staten betrokken waren bij de voorbereiding van de staatsgreep, via de multinationals maar ook via Amerikaanse militaire adviseurs. Dus begin 1973, na de waarschuwing van de staking van de vrachtwagenchauffeurs, waren er verschillende opties. Ofwel een radicalisering van het proces, met meer inmenging in de privésector, met radicale herverdelingsmaatregelen, loonsverhogingen, enzovoort. Over al deze opties werd gedebatteerd. Ofwel, en dat was de stelling die overheerste, naar voren gebracht door Vukovik, minister van Economie en Financiën, lid van de Communistische Partij: de regering moest de bourgeoisie en de heersende klassen geruststellen door het gebied van publiek eigendom of sociaal eigendom definitief af te bakenen en door extra garanties te geven aan de militairen.

De tweede episode van destabilisatie was veel dramatischer, niet langer een bedrijfsstaking zoals die van de vrachtwagenchauffeurs, maar in juni 1973 zagen we een eerste poging, een voorproefje van een staatsgreep, de zogenaamde tancazo, waarbij het leger, in feite een tankregiment, de straat op ging maar werd geneutraliseerd.

Ik denk dat dat het cruciale moment was. Het was bijvoorbeeld het moment waarop de MIR, een kleine organisatie van een paar duizend zeer dynamische militanten ‒ we moeten de omvang ervan niet overschatten, maar voor Chili was ze aanzienlijk ‒ voorstelde om zich bij de regering aan te sluiten, maar onder bepaalde voorwaarden. Na de mislukking van de eerste staatsgreep rees de vraag of er een regering moest worden gevormd waarvan het zwaartepunt naar links zou verschuiven en die maatregelen zou nemen om de samenzwerende militairen te straffen of te ontwapenen. Maar er werd precies het tegenovergestelde gedaan.

Dat wil zeggen, in de periode tussen juni 1973 en de feitelijke staatsgreep van 11 september 1973 was er sprake van repressie tegen de beweging van soldaten in de kazernes, zoektochten om de militanten te ontwapenen die wapens hadden verzameld in afwachting van verzet tegen een staatsgreep, en vervolgens, bovenal, extra beloften aan het leger met de benoeming van generaals op ministerposten, waaronder Augusto Pinochet, de toekomstige dictator.

Er was dus een momentumverschuiving en Miguel Enriquez, de secretaris-generaal van de MIR die een jaar later, in oktober 1974, werd vermoord, schreef in de periode tussen de mislukte staatsgreep en de staatsgreep een tekst met de titel ‘Wanneer waren we het sterkst?’. Ik denk dat hij buitengewoon helder was: tot augustus 1973 waren er demonstraties van 700.000 demonstranten in Santiago, die Allende steunden en reageerden op de staatsgreep. Dat was inderdaad het moment waarop een tegenoffensief van de volksbeweging mogelijk was. Het antwoord was in tegendeel een verschuiving naar rechts van de regeringsalliantie en extra toezeggingen aan de militaire en de heersende klassen, wat in werkelijkheid uiteindelijk betekende dat de staatsgreep werd aangemoedigd.

Zo werden we verrast. Je verwees naar het reformisme van Salvador Allende, maar uiteindelijk was hij, vergeleken met onze reformisten, nog steeds een reus van de klassenstrijd. Als we nu naar de documenten kijken, moet hij nog steeds gerespecteerd worden.

In de beweging van solidariteit met Chili, die erg belangrijk was in de jaren die volgden, 1973, 1974 en 1975, zou ik zeggen dat we enigszins sektarisch waren over Allende, die verantwoordelijk werd gemaakt voor de ramp. Dat verandert niets aan het politieke probleem. Het impliceert respect voor het individu, maar er is nog steeds een raadsel: tijdens de eerste uren van de staatsgreep beschikte hij nog over de nationale radio en was het nog mogelijk om op te roepen tot een algemene staking, terwijl er uiteindelijk werd opgeroepen tot statisch verzet op de werkplekken, enzovoort. Misschien was het niet mogelijk. Zelfs een organisatie als de MIR, die geacht werd militair voorbereid te zijn, werd overvallen door de staatsgreep. We zien dat in het boek van Carmen Castillo, Un día de octubre en Santiago (2015) of in haar film Calle Santa Fe (2007). Ze werden overrompeld, volgens mij misschien omdat ze zich zo’n brute en massale staatsgreep niet konden voorstellen. Ze hadden zich de mogelijkheid van een staatsgreep voorgesteld, maar een die in zekere zin halfbakken zou zijn en die een nieuwe periode van virtuele burgeroorlog zou inluiden, met brandhaarden van gewapend verzet op het platteland. Vandaar het belang dat ze hechtten ‒ en dat houdt verband met het andere aspect van de vraag ‒ aan het werken onder de boeren van de Mapuche-minderheid, vooral in het zuiden van het land.

Maar de staatsgreep was een echte mokerslag. Ze hadden niet echt een scenario voorbereid, of zelfs maar waarschijnlijk voorzien, van het samenbrengen van:

a) de organen van de volksmacht die wel bestonden,

b) de zogenaamde ‘industriële gordelcomités (cordones)’ die min of meer ontwikkelde vormen van zelforganisatie waren, voornamelijk in de buitenwijken van Santiago;

c) de ‘lokale commando’s’ op het platteland;

d) werk in het leger, en tenslotte

e) in de stad Valparaíso zelfs een embryo van een volksvergadering, een soort lokale sovjet.

Wat er verder ook gezegd kan worden, dat alles bestond en suggereert wat mogelijk had kunnen zijn ‒ maar dat zou de wil en de strategie hebben vereist. Het was een andere manier om op de staatsgreep te reageren, of het nu in juni was of in september, met een algemene staking, de ontwapening van het leger, iets dat op een opstand leek. Het was altijd riskant, maar je moet het afwegen tegen de prijs van de staatsgreep, allereerst in termen van mensenlevens, van vermisten, van gemartelden. Je moet vooral kijken naar de prijs in termen van de levensomstandigheden van de mensen, als we zien wat Chili nu is, na meer dan dertig jaar dictatuur van Pinochet. Het is een laboratorium geweest voor liberaal beleid. Het was een historische nederlaag. Als we kijken naar twee buurlanden, Chili en Argentinië, dan zien we dat de sociale beweging in Argentinië snel haar strijdlust heeft hervonden na de jaren van dictatuur, ondanks de 30.000 mensen die er verdwenen zijn.

In Chili is de nederlaag duidelijk van een andere omvang en duur. Ik denk dat de staatsgreep in Chili de epiloog was van de revolutionaire gisting die gedurende 10-15 jaar in Latijns-Amerika volgde op de Cubaanse Revolutie. En zoals je in de inleiding al aangaf, vertellen de data duidelijk het verhaal: drie maanden voor de staatsgreep in Chili, ik geloof in juni 1973, was er de staatsgreep in Uruguay. In 1971 was er de staatsgreep in Bolivia. Terwijl de dictatuur in Argentinië was gevallen, keerde die in 1976 terug. Maar laten we zeggen dat symbolisch gezien de moord op Allende, de verdwijning van Enriquez en praktisch de hele leiding van de MIR, de cyclus afsloot die in gang was gezet door de Cubaanse Revolutie, de OLAS-conferenties (Latijns-Amerikaanse Solidariteitsorganisatie, bijeenkomst in Havana in 1967) en Che’s expeditie naar Bolivia in 1966.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op ESSF. Nederlandse vertaling: redactie Grenzeloos.