Op dinsdag 12 december zou de Kamer het wetsontwerp bespreken dat de invallen in huizen op zoek naar “illegaal in België verblijvende vreemdelingen” legaliseert. Door het gure winterweer werd de Kamerzitting echter uitgesteld. Gelukkig maar, het geeft de beweging in solidariteit met asielzoekers en mensen zonder papieren meer tijd om het ontwerp alsnog tegen te houden.

Deze wijziging aan de vreemdelingenwet zou de politie immers toelaten (mits daartoe gemandateerd door een onderzoeksrechter) om elke woning te betreden met het doel mensen zonder papieren op te pakken die een “vrijwillige terugkeer” weigerden. Nogmaals zien we dat deze “terugkeer” niets vrijwilligs heeft: als mensen weigeren worden ze gekriminaliseerd, vervolgd en uitgewezen.

Het wetsontwerp preciseert dat de woonstbetredingen kunnen plaats vinden tussen 5u s’ochtends en 21u s’avonds. Vanzelfspreken worden ook de financiele aspecten en de opsluiting van mensen zonder papieren geregeld:

“Art. 75. De onderdaan van een derde land die het Rijk illegaal binnenkomt of er illegaal verblijft, wordt gestraft met een geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro.

Bij samenloop van het in het eerste lid bedoelde misdrijf met één of meerdere andere misdrijven, wordt de onderdaan van een derde land gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro, of met een van deze straffen alleen.

Bij vervolging op de enkele grond van het in het eerste lid bedoelde misdrijf, wordt de onderdaan van een derde land, op wie reeds de nodige maatregelen om het terugkeerbesluit uit te voeren zijn toegepast en die, zonder geldige reden om niet terug te keren, zijn illegaal verblijf op het grondgebied alsnog voortzet, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro, of met een van deze straffen alleen.”

Met een verstrenging in geval van herhaling:

“In geval van herhaling binnen een termijn van drie jaar van het in het eerste lid bedoelde misdrijf, worden die straffen gebracht op een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en op een geldboete van honderd euro tot duizend euro of op een van die straffen alleen.”

Niet alleen mensen zonder papieren worden geviseerd, maar ook mensen die hun zaak steunen kunnen slachtoffer worden van een politie-inval:

“Art. 74/7/1. § 1. Wanneer er redelijke gronden bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare maatregel tot terugdrijving, verwijdering of overdracht en die niet meewerkt aan de uitvoering ervan, in een niet voor het publiek toegankelijke plaats verblijft, kan een officier van gerechtelijke politie deze verblijfplaats van de vreemdeling, ook al betreft het de woon- of verblijfplaats van een derde, binnengaan mits hij beschikt over een machtiging tot woonstbetreding van een onderzoeksrechter.”

Het wetsontwerp staat de politie ook toe de deur te forceren van de woning. Dit drukt weer maar eens uit hoe hard men mensen van migrante origine wil aanpakken in België:

“Onverminderd artikel 74/7, vijfde lid, kan de officier van gerechtelijke politie zich bij de uitvoering van de woonstbetreding laten bijstaan door één of meerdere politieambtenaren die minstens bekleed zijn met de graad van inspecteur van politie. Indien nodig, kan hij tevens de bijstand vorderen van een slotenmaker.”

Het wetsvoorstel werd bewust wazig gehouden om een maximaal aantal huiszoekingen toe te laten. Het volstaat dat er “redelijke gronden bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een uitvoerbare maatregel tot terugdrijving, verwijdering of overdracht en die niet meewerkt aan de uitvoering ervan, in een niet voor het publiek toegankelijke plaats verblijft”.

In tegenstelling tot wat velen denken, is het niet enkel de N-VA die achter dit project zit. Het wetsontwerp komt van Jan Jambon (Minister van Binnenlandse zaken) en Theo Francken (N-VA) maar ook van Koen Geens (Minister van Justitie, CD&V).

Als dit wetsontwerp wordt goedgekeurd zijn het de volledige regering en alle regeringspartijen (daarin ongetwijfeld gesteund door de extreemrechtse partijen in de oppositie) die zich vastzetten op een steeds meer onrechtvaardige en racistische politiek. Een beleid dat mensen kriminaliseert die niets anders deden dan armoede, oorlog en onveiligheid ontvluchten, net als iedereen die solidair met hen is of hen onderdak biedt.

Tegen dit regeringsbeleid komen heel wat initiatieven op gang: van informatiecampagnes op het openbaar vervoer, manifestaties en acties van mensen zonder papieren en solidaire organisaties, acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tot organisatie van onderdak en materiële ondersteuning van vluchtelingen door burgers.

Helaas volstaan al deze acties tot nu toe niet om het racistisch beleid te stoppen. Meer dan ooit moeten al deze initiatieven worden samengebracht om zo tot een brede, democratische en strijdbare beweging te komen tegen de sluiting van de grenzen, de kriminalisering van mensen zonder papieren en Fort Europa.

De SAP zet zich hier alvast dag na dag mee voor in.